Odontologija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisOdontologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 5 (metais)
Kreditai300
Programos kodas6011GX005
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Įdiegti studento mąstyme burnos ligų profilaktikos svarbą kasdieniniame gydytojo darbe; įdiegti sugebėjimus pritaikyti mokslinį požiūrį sprendžiant klinikines situacijas; supažindinti studentą su odontologinių ligų epidemiologija; išmokyti diagnozuoti ir gydyti odontologinius susirgimus įvairaus amžiaus pacientų grupėse; išmokyti studentą sugebėti jausti savo kompetencijos ribas; suteikti pakankamai praktinių įgūdžių leidžiančių baigus studijas dirbti savarankiškai; suteikti pakankamai žinių apie bendrinius pacientų susirgimus, norint užtikrinti saugią pacientų gydymo eigą; stengtis ugdyti kūrybišką asmenybę; lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Odontologijos studijų programą ir turintis gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją, įgijo: pakankamai žinių mokslų, kuriais remiasi odontologija; gerai žino mokslinius metodus; įgijo pakankamai žinių apie odontologinių ligų epidemiologiją, etiopatogenezę, diagnostiką ir gydymo būdus bei turi praktinių įgūdžių, leidžiančių dirbti savarankiškai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradiciniai – paskaitos, seminarai, su savarankiško studento darbo komponentu, užtikrinantys aktyvų studentų dalyvavimą. Inovatyvūs studijų metodai orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų ugdymą: probleminio mokymo elementai, „lėto klinikinio atvejo analizė“, „greito klinikinio atvejo analizė“, diskusija grupėje, minčių lietus, savarankiškas rašto darbo, pranešimo, mokslo tiriamojo darbo rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzamino pažymys yra kaupiamasis ir studentai vykdami į egzaminą būna sukaupę nuo 30 iki 50 proc. egzamino vertės. Kaupiamąjį balą sudaro semestro eigoje vertinami praktiniai studentų įgūdžiai bei atliekamos teorinės užduotys (esė rašymas, temos pristatymas grupei ir kt.). Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bazinių biomedicinos mokslų dalykai; Klinikiniai biomedicinos mokslų dalykai; Odontologijos krypties klinikiniai dalykai ir praktika; Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Individualus studentų mokymas, pagrįstas mažomis studentų grupėmis (7-10 asmenų) ir aprūpinimu individualia darbo vieta praktinių pratybų metu.
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai baigę odontologijos studijas ir gavę gydytojo odontologo diplomą gali dirbti savarankiškai ir/arba gali tęsti studijas specialybinėje odontologijos krypties rezidentūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Studentai baigę studijas ir įgiję gydytojo odontologo diplomą gali dirbti savarankiškai ir/arba tęsti studijas specialybinėje rezidentūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Odontologija Sveikatos priežiūra Odontologija Nuolatinė - 5 (metais)
Vilniaus universitetas Odontologija Sveikatos priežiūra Odontologija Nuolatinė - 5 (metais)