Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6281EX002
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius suvokti, tirti, analizuoti ir spręsti šiuolaikinių kelių ir tiltų projektavimo, statybos bei priežiūros problemas, efektyviai, integruotai ir kompleksiškai taikyti VGTU ir RTU įgytas pažangias kelių ūkio valdymo teorijas Lietuvos, Latvijos ar kitų užsienio šalių įmonėse, taip pat inovatyviąsias kelių ir tiltų inžinerijos mokslo ir praktikos žinias formuojant bei vertinant kelių priežiūros ir plėtros sprendimus, grindžiant juos moksline argumentacija, sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Žinos apie šiuolaikines mokslo tyrimų metodologijas, metodus, darbų organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo būdus sprendžiant kelių tinklo priežiūros, plėtros bei valdymo problemas ir uždavinius kelių ir tiltų srityje.
Žinos įvairios paskirties kelių, transporto sistemos tinklų planavimo, projektavimo, modeliavimo ir plėtros metodologijas bei principinius teorinius sprendimo būdus; naujausią kelių ir tiltų inžinerijos ideologiją, naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų taikymui
Gebėjimas tirti:
Geba atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais; taikyti naujovių diegimui reikalingus tyrimus, šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, sukurti adekvačius nagrinėjamiems kelių transporto procesams ir visuomenės poreikiams inžinerinius sprendimus
Geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti studijuoto pažinimo teorines bei praktines naujoves, vis plačiau skleidžiant ekonominių vertinimų ir inžinerinių sprendimų poreikį įvairiose srityse; taikyti alternatyvius sprendimo variantus ir argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas
Inžinerinė analizė:
Geba įžvelgti inžinerines problemas, jas formuluoti ir spręsti taikant analizės metodus, vertinti rezultatus; analizuoti, sintetinti ir vertinti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo srityje; taikyti novatoriškus metodus specifinėms kelių ir tiltų problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti
Inžinerinis projektavimas:
Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje; geba pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje
Geba suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir jas taikyti inžinerinėje veikloje.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Geba sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas; geba savarankiškai plėtoti, formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus, puoselėti savo žinių ir įgūdžių perimamumą ir tęstinumą bei turimų žinių derinimą prie naujų poreikių
Geba suvokti priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, rizikos ir saugos sąlygų valdymą, nustatant kelių ir tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumą, argumentuotai pagrįsti tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu; moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu
Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą; labai gerai išmano kelių ir tiltų valdymo ir verslo aspektus, geba suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Iondividualus, grupinis ar partneriškas darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas, diferencijuotas. Modulinis m,okymas, formalusis ir neformalusis švietimas it kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklalapyje.

Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų dalykai pasirenkami iš VGTU ar RTU siūlomų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventai gebės: efektyviai taikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias formuojant bei vertinant kelių priežiūros ir plėtros sprendimus; priimti juos savarankiškai, grindžiant sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu, moksliškai argumentuojant; specialistus, gebančius integruotai ir kompleksiškai taikyti pažangias kelių ūkio valdymo teorijos, inovatyvių kelių ir tiltų projektavimo bei technologijų inžinerijos žinias, statybos, ekonomikos ir kitų mokslų bei technologijų naujoves.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Tarptautinė studijų patirtis teikia galimybių įgytas žinias ir patirtį taikyti ne tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet ir kitose ES šalyse, įsidarbinti kelių bei tiltų planavimo, projektavimo (taip pat konsultavimo) paslaugas ar statybos darbus atliekančiose daugelio pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos VGTU, ar kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01

Panašios programos kitose mokymo įstaigose