Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6281EX001
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti matavimų inžinerijos ir geomatikos specialistus, įgijusius naujausias specializuotas žinias, gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų geomatikos mokslo sričių žinių tarpusavio sąveikas, kelti probleminius ir mokslinius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytas žinias, mokėti optimizuoti duomenų informacijos gavimą ir modeliavimą, priimti inovatyviausius sprendimus sudėtingose gamybinėse veiklose, tobulinti mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytas kompetencijas darbui nuolat besikeičiančių technologijų aplinkoje, mokslinių tyrimų institucijose, studijoms doktorantūroje.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Šiuolaikinių nuotolinių tyrimų metodų taikymo galimybių ir naujausių geomatikos pasiekimų inžinerijos srityje žinios
Įvairios paskirties nuotolinių tyrimų, pastatų modeliavimo ir plėtros metodologijų, ir principinių teorinių sprendimų žinios bei dabartinių geodinaminių procesų tyrimai bei kūrybinis jų taikymas.
Gebėjimas tirti:
Geba pademonstruoti geomatikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų teorijos, inovatyvių metodų taikymo žinias mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
Geba analizuoti iš skirtingų geomatikos (geodezijos, nuotolinių tyrimų, kartografijos, fotogrametrijos ir kt.) šaltinių gautus duomenis, juos sisteminti, analizuoti, priimti techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus ir pasiūlyti tinkamiausią apdorojimo geografinę informacinę sistemą.
Inžinerinė analizė:
Geba panaudoti geomatikos žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus..
Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus; geba priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis problemomis.
Inžinerinis projektavimas:
Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų geomatikos mokslinio - inžinerinio projektavimo, modeliavimo ir programavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje atlikti.
Geba suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti inžinerinėje kryptyje.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Geba kurti, plėtoti geoinformacines sistemas taikant šiuolaikines inžinerines technologijas, taikyti geoinformacines sistemas geodezinių, kartografinių duomenų, erdvinės informacijos kaupimui, sisteminimui, analizei ir valdymui bei kurti specializuotas geoinformacinių sistemų duomenų bazes derinant įvairiais metodais ir būdais gautus duomenis.
Geba tobulinti specializuotų duomenų bazių sudarymą, optimizuoti kartografinės informacijos gavimą, sisteminimą, modeliuojant pastatus, 3D vietovės modelius ir geoinformacinėse sistemose žemėlapius.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, rinktis tobulinimo kryptį bei įgytas žinias ir supratimą taikyti žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose.
Geba būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
individualus, grupinis ar partneriškas darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas, diferencijuotas, modulinis mokymas, formalusis ir neformalusis švietimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai).
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje. Privalomieji dalykai sudaro 22 kreditus, pasirenkamieji 5 kr, baigiamasis darbas – 24 kr. kiti dalykai – 39 kr.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai: Teminė kartografija, taikomosios programos geomatikoje, geoinformacinių sistemų technologija, pastatų modeliavimas ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė, tarptautinė studijų programa.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijų programą absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose Lietuvos ir Latvijos įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos VGTU, RTU ar kitose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose