Finansų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX060
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti finansų krypties magistrus, gebančius pritaikyti įgytas finansų inžinerijos mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius ir moksliškai pagrįstus finansų technologijų kūrimo ir panaudojimo, investicijų valdymo, vertės kūrimo sprendimus, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumą bei besikeičiančius visuomenės poreikius ir technologijų pažangą.
Studijų rezultatai:
Žinios
- Žinos finansų inžinerijos koncepcijas, mokslinių tyrimų metodologijas, kiekybinius ir ekspertinius sprendimų metodus bei gebės juos taikyti vykdant mokslinius tyrimus arba užsiimant profesionaliąja veikla, analizuojant finansinių išteklių šaltinius, vertybinių popierių ir valiutų rinkas, adekvačiai prognozuojant jų ateities elgseną.
- Žinos finansų teorijoje ir praktikoje atskleistus fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamus finansų technologijų kūrimo, panaudojimo ir reguliavimo principus ir gebės taikyti įgytas žinias praktinėms finansų verslo ir mokslo problemoms spręsti.
- Žinos investavimo teorijoje ir praktikoje atskleistus fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamus investavimo vadybos principus, investicijų valdymo technikos ir galimų problemų sprendimus, gebės taikyti įgytas žinias numatant investavimo tikslus, investavimo kryptis ir investavimo strategijas.
- Žinos vertės inžinerijos fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamus vertės kūrimo principus, metodus ir galimų problemų sprendimus, gebės taikyti įgytas žinias kuriant vertės grandinę, vertinant alternatyvius sprendimų variantus bei galimą poveikį aplinkai vertės kūrimo projektuose.
Gebėjimai tirti
- Gebės analizuoti, sintetinti ir vertinti tyrimų duomenis, gebės integruoti finansų inžinerijos žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus rizikos ir neapibrėžtumo sąlygomis.
Specialieji gebėjimai
- Gebės kurti, adaptuoti ir taikyti adekvačias nagrinėjamiems procesams finansų technologijų priemones, kurios gali būti naudojamos praktinių finansų inžinerijos uždavinių sprendimams ir šios srities mokslinių tyrimų vykdymui.
- Gebės pritaikyti esamus ir kurti naujus investavimo būdus, metodines priemones bei rengti projektus, būtinus investavimo veiklai vykdyti.
- Gebės pritaikyti įgytas žinias rengiant įvairių veiklų vertės kūrimo projektus, paremtus vertės maksimizavimo idėja, savarankiškai atlikti taikomuosius tyrimus, kurių rezultatus galės sėkmingai taikyti praktikoje.
Socialiniai gebėjimai
- Gebės perteikti įgytas žinias ir savo mokslinių tyrimų rezultatus finansų srities ir kitų sričių specialistams, gebės formuoti bei teikti socialiai atsakingus pasiūlymus, atsižvelgiant į investuotojo psichologiją.
Asmeniniai gebėjimai
- Gebės kryptingai plėsti savo akiratį investavimo vadybos, vertės inžinerijos pažinimo ar finansų technologijų kūrimo ir pritaikymo srityje bei ugdyti gebėjimus profesionaliai, kūrybingai, inovatyviai ir socialiai atsakingai spręsti įvairius finansų inžinerijos uždavinius, atsižvelgdamas į būtinumą adekvačiai reaguoti į finansų sistemos iššūkius ir poreikius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, diskusija, modeliavimas, seminarai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, pažintinės išvykos, atvejų analizė, projekto rengimas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokslinio straipsnio analizė, žodinių ir stendinių pranešimų rengimas ir pristatymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamoji vertinimo sistema: egzaminas raštu, kolokviumas, savarankiški darbai (pvz., žodiniai ir stendiniai pranešimai, uždavinių sprendimas, kontroliniai darbai ir pan.), kursiniai darbai ir kompleksiniai projektai, praktikų ataskaitos, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro 90 kreditų iš kurių 60 studijų krypties dalykai (iš jų 48 kreditai privalomųjų dalykų (Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai, Finansų inžinerija, Mokslinių tyrimų metodologija) ir 12 kreditų pasirenkamųjų dalykų (Rizikos inžinerija, Finansų sistemos, Mokėjimų industrija, Investavimo psichologija ir kt.).
Kiekvienoje specializacijoje 30 kreditų yra specializacijos dalykai (priklausomai nuo specializacijos, pvz.: FinTech raida ir reguliavimas, FinTech programavimas / Investavimo galimybių analizė, Finansinių investicijų valdymas/ Vertės anatomija ir inžinerija, Vertės kūrimo grandinė ir kt.) ir 30 kreditų baigiamojo darbo rengimas ir gynimas. 6 kreditai yra skirti mokslinės veiklos praktikai.
Specializacijos:
FinTech (Finansų technologijos), Investavimo vadyba, Vertės inžinerija.
Studento pasirinkimai:
Studijų metu galima pasirinkti tos pačios krypties studijų dalykus (pasirinkimas iš alternatyvų (12 kreditų)).
Galima rinktis specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Finansų inžinerijos studijų programa teikia aukšto lygio universitetines antrosios pakopos studijas, atsižvelgiant į visuomenės interesus ir rinkos poreikius.
Finansų inžinerijos studijų programa yra traktuojama kaip sistema, kur sąveikauja pagrindinių programos dalyvių – studijuojančių, universiteto, verslo ir viešojo sektoriaus – interesai.
Studijų programoje didelis dėmesys skiriamas ne tik klasikinėms finansų valdymo teorijoms, bet ir efektyvių ir novatoriškų priemonių finansų valdymui žinioms.
Studijose formuojamos inžinerinio mąstymo nuostatos, projektinis mąstymas.
Ypatingas dėmesys yra skiriamas laiko veiksniui, finansinės rizikos pažinimui ir vertinimui neapibrėžtumo sąlygomis priimant finansų valdymo sprendimus (ar tai investicijų portfelio valdymo ar tai verslo vertės valdymo ir kt. finansų inžinerijos srityse).
Kiekybinių tyrimo metodų, duomenų bazių ir kompiuterinių programų taikymas studijų procese leidžia įgyti išskirtinių finansų inžinerijos žinių ir gebėjimų.
Programoje siūlomos specializacijos FinTech (Finansų technologijos), Investavimo vadyba, Vertės inžinerija, yra tarp tų žinių ir funkcinių veiklos krypčių, kai įgytos žinios bei gebėjimai tampa efektyviausiu žinių šaltiniu iškilusioms mokslinėms ir praktinėms finansų valdymo problemoms spręsti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Magistras gali dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose, Fintech įmonėse, bankuose bei kitose finansų institucijose finansų specialistu, geba savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, juos taikyti, formuoti ir priimti pagrįstus finansinius sprendimus investavimo, vertės inžinerijos, finansų technologijų kūrimo ir panaudojimo srityse priimant finansų inžinerijos sprendimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali rinktis 3 pakopos (doktorantūros) studijas vadybos ir ekonomikos srityse.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Finansų inžinerija Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Globalus verslas ir ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 2 (metais)