Pramonės inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX055
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti pramonės inžinerijos specialistus, suteikti inžinerinių projektų rengimo žinių, ugdant gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai spręsti gamybos inžinerijos problemas, vertinti kuriamų gamybos priemonių poveikį pramonei, visuomenei ir aplinkai, integruoti pažangias darnios gamybos principais paremtas technologijas, taikant mokymosi visą gyvenimą principus.
Studijų rezultatai:
Žinios
Įgis žinių apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą, projektuojant, tiriant ir tobulinant gamybines sistemas.
Įgis žinių apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, gamybinių sistemų patikimumo teoriją, skaitinius tyrimo metodus, šiuolaikinę technologinę įrangą ir darbo specifiką.
Gebėjimai tirti
Gebės atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti inovacinius projektus, taikyti gamybinių sistemų patikimumo teorijos ir skaitinių tyrimų metodus, sprendžiant pramonės inžinerijos problemas.
Gebės atlikti mokslo darbų kritinę-analitinę apžvalgą, mokslinio eksperimento planą bei mokslinį eksperimentą.
Inžinerinė analizė
Gebės analizuoti pramonės inžinerijos vystymosi tendencijas ir technikos objektus, saugos ir priežiūros aspektus, gedimų paieškos metodus, statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus.
Gebės kritiškai ir konstruktyviai, kūrybiškai mąstyti, analizuoti, vertinti, tobulinti technologinius procesus, taikant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, formuoti išvadas, spręsti inžinerines problemas, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją.
Inžinerinis projektavimas
Gebės profesionaliai kritiškai ir konstruktyviai, analizuoti technikos objektus, formuoti išvadas ir vertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją apie technologinę įrangą ir procesus bei savarankiškai projektuoti naujus technikos objektus.
Gebės projektuoti techninius objektus, taikant šiuolaikinius programinius paketus.
Inžinerinės veiklos gebėjimai
Gebės vertinti, mokslinės informacijos ir eksperimentinių tyrimų duomenis, gautų įvairiais eksperimentinių tyrimų prietaisais bei metodais, parinkti gamybinių sistemų parametrų vertinimo metodus ir priemones, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybinių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
Gebės spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją, taikyti įgytas žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebės analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius pramonės inžinerijos srities sprendimus.
Gebės kryptingai ir savarankiškai toliau tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą, aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, savarankiški rašto darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai): Gaminių technologinė analizė, technologijos sudarymas ir valdymas (su kursiniu projektu), Mechaninių sistemų patikimumas, Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai, Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje, Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu), Inžinerinė ekologija, Naujų gaminių kūrimo procesas, Nauji gamybos procesai (su kursiniu projektu), Technologinio paruošimo automatizavimas, Gamybos modeliavimas (su kursiniu projektu), Gaminių kokybė, Magistro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Pramonės inžinerijos studijų programoje yra specializacija: pramonės technologija.
Studento pasirinkimai:
Numatytas vienas laisvas pasirinkimas (bet ne mažiau kaip 3 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Pramonės inžinerija yra augančios ir sparčiai besivystančios technologijos mokslų srities sandūroje, yra aktuali tiek pasauliniu tiek šalies mastu, todėl aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis nemažės.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programa skirta rengti pramonės inžinerijos magistrus, mašinų gamybos įmonių darbuotojus, pasirengusius savarankiškai priimti sprendimus ir vadovauti žmonėmis, gebančius efektyviai ir operatyviai organizuoti ir valdyti vykstančius įmonėje gamybinius procesus, įvaldyti tyrimo metodikas ir atlikti mokslinius tyrimus bei apdoroti jų rezultatus, taikyti pažangias ir efektyvias metalo apdirbimo technologijas ir mokslo pasiekimus pramonėje. Baigę studijų programą specialistai bus pasirengę savarankiškai priimti sprendimus ir vadovauti žmonėmis, gebės efektyviai ir operatyviai organizuoti ir valdyti įmonėje vykstančius gamybinius procesus, rengti tyrimo metodikas ir atlikti mokslinius tyrimus bei analizuoti jų rezultatus, taikyti pažangias ir efektyvias gamybos ir valdymo technologijas ir mokslo pasiekimus pramonėje. Galės dirbti pramoninės gamybos, organizavimo ir valdymo srityje. Valstybinėse gamybos įmonėse ir mokslo ir tyrimų įstaigose, akcinėse bendrovėse, uždarose akcinėse bendrovėse ar individualiose įmonėse įvairiose pareigose. Taip pat galės patys kurti sėkmingai besivystančias individualias įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus pramonės inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Valdymo technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Gamybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerija ir vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Valdymo technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Biomedicininė inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)