Mechatroninės sistemos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX053
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti šiuolaikiškų mechatroninių įrenginių kūrimo ir aptarnavimo specialistus, suteikiant jiems naujausias mechatronikos ir artimų mokslo sričių žinias, bei išugdyti gebėjimus šias žinias objektyviai įvertinti ir realiai pritaikyti.
Studijų rezultatai:
Žinios :
Žinos ir gebės taikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindines sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus, bei gebės taikyti specialiųjų mokslų - mechatronikos, informacinių technologijų, baigtinius elementus ir jų taikymą, mechatroninių sistemų modeliavimo - reiškinius ir procesus, jų matematinius modelius.
Žinos apie mechatroninių sistemų ir jų elementų bei procesų mechaniką, valdymą, automatizavimą; žinos apie mechatroninių sistemų elektros pavaras, išmaniąsias medžiagas ir jutiklius, jų optimizavimo principus ir metodus.
Gebėjimai tirti:
Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius ir gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius, gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
Inžinerinė analizė:
Gebės plėtoti ir savarankiškai taikyti naujausius mokslinius pasiekimus mechatronikos srityje ir gebės pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą mechatroninių sistemų tyrimams.
Gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas ir gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus, mechatroninių sistemų sintezės principus, identifikuojant technologinių objektų savybes, jų veiklos parametrus bei ypatybes.
Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti analoginių bei skaitmeninių duomenų apykaitą bei juos naudojančių įrenginių parinkimą ir gebės pritaikyti įgytas tarpdisciplinines mechatronikos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujoms mechatroninėms sistemoms kurti.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus eksperimentinių ir technologinių tyrimų metu, išskirti informacijos svarbą bei gebėti sukurti duomenų hierarchiją.
Gebės kurti naujas ir modernizuoti esančias mechatronines sistemas pagal iškeltus reikalavimus ir gebės įvertinti mechatroninės sistemos veikimo kokybę, diagnozuoti gedimus ir numatyti jų šalinimą.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais bei organizuoti savo darbą ir gebės kritiškai vertinti kitų ir savo inovatyvius sprendimus.
Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais, bei gebės pristatyti savo dalykines žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, įskaita, individualūs ir grupiniai pristatymai, tarpiniai atsiskaitymai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai programoje sudaro 78 kreditus iš visos 120 kreditų studijų programos apimties.
Pirmaisiais studijų metais šios programos studentai studijuoja tokius privalomuosius dalykus: Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai, Mechatroninių ir robotinių sistemų mechaniką, Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas, Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje, Mechatroninių sistemų valdymas, Diagnostika mechatronikoje, Jutikliai mechatronikoje, Mechatroninių sistemų modeliavimas, gilindamiesi į aukščiausio lygio šių dalykų teorinį ir praktinį suvokimą. Šalia šių dalykų pradedama rašyti magistro baigiamąjį darbą, kas suteikia papildomų įgūdžių ir kompetencijų, tokių kaip mechatroninių sistemos sandaros žinojimas ir gebėjimas rinkti ir analizuoti mokslinę literatūrą, gebėjimas pasirinkti tinkamas tyrimų metodikas ir įrangą, panaudoti šią informaciją atliekant mokslinius tyrimus.
Antraisiais studijų metais dėmesys skiriamas Jaunųjų mokslininkų konferencijai „Mokslas – Lietuvos ateitis“ ir magistro darbo paruošimo baigiamajam etapui. Privalomieji dalykai „Mechatroninių sistemų elektros pavaros“, „Pneumatinės ir hidraulinės sistemos“ bei „Mikroprocesorinis valdymas“ ugdo tokius gebėjimus, kaip suprojektuoti pneumatines ir hidraulines sistemas, parinkti reikiamas mechatroninių sistemų elektros pavaras, gebės tinkamai parinkti tinkamus mikroprocesorinius komponentus bei juos programuoti. Trečiame semestre yra numatytas 3 kreditų pasirenkamas dalykas, leidžiantis studentams pasirinkti discipliną pagal savo interesų sritį.
Programoje „Mechatroninės sistemos“ privalomiesiems studijų dalykams skirta 78 kreditai, pasirenkamiesiems – 3 kreditai, savarankiškam darbui – 39 kreditai.
Magistro darbas pradedamas ruošti nuo pirmo studijų semestro – rengiant Magistro baigiamąjį darbą 1, kuriam, kaip ir kitiems magistro darbo rašymo etapams (Magistro baigiamasis darbas 2 ir 3), skiriama po 3 kreditus, o magistro darbo pabaigimui (Magistro darbas 4) – 30 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Numatytas vienas laisvas pasirinkimas (bet ne daugiau kaip 3 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali užimti mechaninių ir mechatroninių įrenginių gamybos inžinieriaus, konstruktoriaus, inžinieriaus technologo, diagnostiko pareigas, taip pat vadovaujančias pareigas valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse ir departamentuose, administruojančiuose gamybos inžinerijos sritį bei formuojančiuose jos plėtros ir vystymosi perspektyvas.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose