Telekomunikacijų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX052
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti naujausių specialiųjų elektronikos ir jai artimų ar giminingų studijų krypčių žinių, reikalingų savarankiškai kuriant ir taikant naujausias technologijas, telekomunikacijų sistemas bei paslaugas, išugdant gebėjimus šias žinias kritiškai įvertinti ir kūrybiškai pritaikyti, išmokant atlikti elektronikos inžinerijos studijų krypties taikomuosius tyrimus, gaunant naujus rezultatus bei tobulinant savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios

Žinos ir kritiškai vertins naujausius elektronikos inžinerijos studijų krypties pasiekimus.
Gerai žinos ir mokės kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinos ir supras studijų programą atitinkančius elektronikos inžinerijos studijų krypties principus ir gebės juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.1. Gerai žinos ir mokės kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinos ir supras studijų programą atitinkančius elektronikos inžinerijos studijų krypties principus ir gebės juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.


Gebėjimai tirti

Gebės atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus taikant naujus problemų sprendimo metodus ir kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.


Inžinerinė analizė

Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą įžvelgiant standartines ir nestandartines telekomunikacijų sektoriaus vadybos problemas jas aiškiai formuluoti ir praktiškai spręsti pritaikydami teorinius modelius bei novatoriškus tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimus.
Gebės suprasti socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir komercinių reikalavimų svarbą.
Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą įžvelgiant standartines ir nestandartines telekomunikacijų technologijoms būdingas inžinerines problemas jas aiškiai formuluoti ir praktiškai spręsti pritaikydami teorinius modelius bei novatoriškus tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimus.


Inžinerinis projektavimas

Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą, inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerijos idėjas bei metodus spręsdamas nestandartines telekomunikacijų sektoriaus vadybos problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
Gebės priimti inžinerinius sprendimus, susidūręs su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.
Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą, inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerijos idėjas bei metodus spręsdamas nestandartines telekomunikacinių sistemų projektavimo problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.


Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, bei mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.


Inžinerinės veiklos gebėjimai

Gebės sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias, išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokės parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą spręsti daugialypes inžinerines problemas.
Žinos inžinerinės veiklos organizavimo principus ir reikalavimus, supras jos grandžių sąveiką ir sugebės vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos, aplinkos apsaugos, etniniais ir komerciniais aspektais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento pasiekimams vertinti naudojami diagnostinis (vykdomas norint išsiaiškinti studento pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį), formuojamasis (nuolat vykdomas per studijų procesą), kaupiamasis (vykdomas sumuojant per tarpinius atsiskaitymus gautus studijų rezultatų įvertinimus) ir apibendrinamasis (formaliai patvirtinantis studento pasiekimus studijų programos pabaigoje) vertinimas. Taikoma kaupiamoji dešimtbalė sistema, pritaikyta trijų lygmenų pasiekimų vertinimui. Studijų programos ir dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, žodžiu ir raštu pristatomi grupiniai ir individualūs darbai).
Atskiruose moduliuose taikomas individualus arba kolegialus vertinimas. Per kolegialų vertinimą studentus egzaminuoja dėstytojų ir (arba) inžinerijos specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų – komisija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Radijo komunikacijos ir jų taikymai
Matematinio modeliavimo technologijos
Intelektualiosios sistemos
Magistro tiriamasis darbas 1
Magistro tiriamasis darbas 2
Magistro tiriamasis darbas 3
Magistro baigiamasis darbas

Specializacijos:
Telekomunikacijų technologijos:
Informacijos ir sistemų apsauga
Pažangūs interneto protokolai (su kursiniu projektu)
Informacinių sistemų administravimas
Informacijos saugumo valdymas
Debesų kompiuterija (su kursiniu projektu)

Telekomunikacijų vadyba:
Pažengęs skaitmeninis signalų apdorojimas
Inžinerinė vadyba
Telekomunikacijų technologijų raida (su kursiniu projektu)
Telekomunikacinių tinklų ir paslaugų techninė ir ekonominė analizė (su kursiniu projektu)
Tarptautinis telekomunikacijų verslas


Studento pasirinkimai:
Šiuolaikinės elektros pavaros
Algoritmai ir duomenų struktūros
Sistemotechnika ir jutikliai
Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos
Evoliuciniai skaičiavimai ir agentų sistemos
Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinė veikla didžiausiose informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus įmonėse: judriojo ryšio sektoriuje diegti, prižiūrėti, analizuoti esamas (2G, 3G, 4G, 5G) ir vėlesnes (6G) sistemas, duomenų centrus ir kitas IP pagrindu veikiančias paslaugas valdančiose kompanijose, telekomunikacijų sistemas vystančiose bei administruojančiose įmonėse.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose