Kompiuterių inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX051
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti naujausių kompiuterių inžinerijos ir jai artimų ar giminingų studijų krypčių specialiųjų žinių, reikalingų savarankiškai kuriant ir taikant naujausias kompiuterių technologijas bei paslaugas, išugdant gebėjimus šias žinias kritiškai įvertinti ir kūrybiškai pritaikyti, išmokant atlikti elektronikos inžinerijos studijų krypties taikomuosius tyrimus, gaunant naujus rezultatus bei tobulinant savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Įgys šias žinias ir gebėjimus:
Z1. Gerai žinos ir mokės kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinos ir supras studijų programą atitinkančius elektronikos inžinerijos studijų krypties principus ir gebės juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti;
Z2. Žinos ir kritiškai vertins naujausius elektronikos inžinerijos pasiekimus.

Gebės atlikti inžinerinę analizę:
IA1. Gebės spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas problemas;
IA2. Gebės įžvelgti standartines ir nestandartines kompiuterių inžinerijos problemas, jas aiškiai formuluoti ir spręsti;
IA3. Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiškai spręsdamas kompiuterių inžinerijos uždavinius ir pritaikydamas teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus;
IA4. Gebės suprasti socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir komercinių reikalavimų svarbą;
IA5. Gebės taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.

Turės studijų programą atitinkančių elektronikos inžinerijos studijų krypties projektavimo žinių ir įgūdžių:
IP1. Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines kompiuterių inžinerijos problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis;
IP2. Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias kompiuterių inžinerijos idėjas bei metodus;
IP3. Gebės priimti inžinerinius sprendimus, susidūręs su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.

Gebės atlikti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus:
GT1. Gebės atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
GT2. Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
GT3. Gebės ištirti studijų programą atitinkančių naujų elektronikos inžinerijos studijų krypties problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.

Turės praktinio darbo spręsti inžinerinius uždavinius gebėjimų:
IVG1. Gebės sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas;
IVG2. Gebės išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokės parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą;
IVG3. Išmanys etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus;
IVG4. Žinos inžinerinės veiklos organizavimo principus, supras jos grandžių sąveiką, gebės vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektais.

Turės šiuos asmeninius ir socialinius gebėjimus:
ACG1. Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu;
ACG2. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;
ACG3. Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą;
ACG4. Labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento pasiekimams vertinti naudojami diagnostinis (vykdomas norint išsiaiškinti studento pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį), formuojamasis (nuolat vykdomas per studijų procesą), kaupiamasis (vykdomas sumuojant per tarpinius atsiskaitymus gautus studijų rezultatų įvertinimus) ir apibendrinamasis (formaliai patvirtinantis studento pasiekimus studijų programos pabaigoje) vertinimas. Taikoma kaupiamoji dešimtbalė sistema, pritaikyta trijų lygmenų pasiekimų vertinimui. Studijų programos ir dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, žodžiu ir raštu pristatomi grupiniai ir individualūs darbai).
Atskiruose moduliuose taikomas individualus arba kolegialus vertinimas. Per kolegialų vertinimą studentus egzaminuoja dėstytojų ir (arba) inžinerijos specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų – komisija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Magistro tiriamasis darbas 1;
Radijo komunikacijos ir jų taikymai;
Matematinio modeliavimo technologijos;
Intelektualiosios sistemos;
Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai;
Informacijos ir sistemų apsauga;
Sistemų projektavimas VHDL kalba;
Mikrovaldikliai ir jų programavimas (su kursiniu projektu);
Magistro tiriamasis darbas 2;
Šiuolaikinės elektros pavaros;
Algoritmai ir duomenų struktūros;
Sistemotechnika ir jutikliai;
Daiktų internetas (su kursiniu projektu);
ARM architektūros mikrovaldikliai;
Magistro tiriamasis darbas 3;
Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos;
Evoliuciniai skaičiavimai ir agentų sistemos;
Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos;
Magistro baigiamasis darbas.
Specializacijos: Nėra

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, galima pasirinkti kitos krypties dalykus bei kursinių projektų tematiką.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos “Kompiuterių inžinerija‘ neturi kiti Lietuvos universitetai. Šioje programoje dėsto socialinių partnerių atstovai, turintys ilgalaikį profesinį darbo stažą kompiuterių inžinerijos srityje, kas leidžia akcentuoti naujausias ir aktualiausias srities inžinerines problemas bei sprendimus, ruošiant konkurencingą specialistą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės sėkmingai dirbti inžinieriais, inžinerinių padalinių vadovais, projektuotojais ir vykdyti ekspertinę veiklą:
elektronikos sektoriaus kompanijose:
„Accel elektronika“, „Amalva“, „Arevita“, „Atea“, „Axis Industries“, „Bitė Lietuva“, „Elfa Distrelec“, „Elgerta“, „Elsis“, „Esemda“, „Fima“, Fizinių ir technologijos mokslų centras, „IBM Lietuva“, „Kitron“, „Teltonika“ taip pat valstybinėse organizacijose, bankuose ir kt.
Taip pat absolventas galės kurti ir plėtoti savąjį verslą elektronikos ir informacinių technologijų srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose