Elektros energetikos sistemų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX049
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti naujausių ir specialiųjų elektros inžinerijos žinių, būtinų bei reikalingų kuriant elektros energetikos sistemas, ugdyti gebėjimą šias žinias kritiškai įvertinti ir pritaikyti savarankiškai kuriant elektros energetikos sistemas, išmokyti atlikti elektros inžinerijos studijų krypties taikomuosius tyrimus, ugdyti gebėjimą kūrybiškai taikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinos ir mokės kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinos ir supras studijų programą atitinkančius elektros inžinerijos studijų krypties principus ir gebės juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
Žinos ir kritiškai vertins naujausius elektros inžinerijos studijų krypties pasiekimus.
Gebės atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
Gebės įžvelgti standartines ir nestandartines originalias elektros energetikos sistemų inžinerines problemas, jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiškai spręsdamas atsinaujinančiosios elektros energetikos sistemų inžinerinius uždavinius ir pritaikydamas teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiškai spręsdamas elektros energetikos technologijų inžinerinius uždavinius ir pritaikydamas teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
Gebės priimti inžinerinius sprendimus, inovatyviai plėtoti naujas ir originalias elektros energetikos sistemų inžinerijos idėjas bei metodus.
Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines atsinaujinančiosios elektros energetikos sistemų problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines elektros energetikos technologijų problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
Labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais. Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu.
Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Gebės išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokės parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą. Išmanys etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.
Žinos inžinerinės veiklos organizavimo principus, supras jos grandžių sąveiką, gebės vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa sudaryta siekiant sukurti studentui palankią mokymosi aplinką, akcentuojanti dėstytojų darbą srityje ir skatinanti įsisavinti naujas žinias, kurios pagrįstos užduotimis bei moksliniais tyrimais. Numatomos tokios dėstymo ir mokymosi formos kaip probleminis dėstymas ir problema pagrįstos užduotys, atvejo analizė, individualus ir grupinis darbas, „smegenų šturmas“, prezentacijos, kursiniai projektai ir kt.
Programoje numatyti į studentus orientuoti praktiniai užsiėmimai, kurie yra pagrįsti grupiniu darbu, lavinantys praktinius ir socialinius gebėjimus.
Kursiniai projektai bei individualios užduotys ugdo studentus savarankiškai analizuoti ir spręsti elektros, elektronikos ir energetikos inžinerijos problemas. Studentai savarankiškai ruošiasi tarpiniams atsiskaitymams, egzaminams, bei vadovaujant dėstytojui, rengia baigiamąjį magistro darbą. Kiekvienam studijų dalyke yra numatytos konsultacijos, kurios leidžia prisitaikyti prie individualių studento poreikių.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento pasiekimams vertinti naudojami diagnostinis (vykdomas norint išsiaiškinti studento pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį), formuojamasis (nuolat vykdomas per studijų procesą), kaupiamasis (vykdomas sumuojant per tarpinius atsiskaitymus gautus studijų rezultatų įvertinimus) ir apibendrinamasis (formaliai patvirtinantis studento pasiekimus studijų programos pabaigoje) vertinimas. Taikoma kaupiamoji dešimtbalė sistema, pritaikyta trijų lygmenų pasiekimų vertinimui. Studijų programos ir dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, žodžiu ir raštu pristatomi grupiniai ir individualūs darbai).
Atskiruose moduliuose taikomas individualus arba kolegialus vertinimas. Per kolegialų vertinimą studentus egzaminuoja dėstytojų ir (arba) inžinerijos specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų – komisija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Elektros energetika ir rinka
Elektros energetikos sistemos (su kursiniu projektu)
Matematinio modeliavimo technologijos
Elektros energetikos sistemų valdymas
Virtualieji instrumentai
Algoritmai ir duomenų struktūros
Moderniosios operacinės sistemos
Sistemų projektavimas VHDL kalba
Šiuolaikinės elektros pavaros
Sistemotechnika ir jutikliai
Intelektualiosios sistemos
Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos
Duomenų centrai
Programuojamieji loginiai valdikliai
Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos
Hidroenergetika ir biokuras
Elektroniniai keitikliai (su kursiniu projektu)
Modernioji elektros inžinerija
Vėjo energetika
Fotovoltinė energetika
Galios elektronika (su kursiniu darbu)
Aukštosios įtampos įtaisai
Elektros energijos kaupikliai Išmaniosios energetikos sistemos ir relinė apsauga
Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai
Laisvas pasirinkimas
Magistro tiriamasis darbas I, II, III Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:
Atsinaujinančioji elektros energetikos inžinerija.
Elektros energetikos technologijos.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, galima pasirinkti kitos krypties dalykus bei kursinių projektų tematiką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje dalyvauja socialinių partnerių atstovai, turintys ilgalaikį profesinį darbo stažą elektros energetikos inžinerijos srityje, kas leidžia akcentuoti naujausias ir aktualiausias srities inžinerines problemas bei sprendimus, ruošiant konkurencingą specialistą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Intensyviai vystantis atsinaujinančių energijos šaltinių energetikai Lietuvoje, baigęs atsinaujinančios elektros energetikos inžinerijos specializaciją magistrai galės dirbti fotovoltinių elementų gamybos aukštųjų technologijų sektoriuje, saulės, vėjo energetikos sektoriuje ir pan. Bendrovėse BOD Group, Baltic Solar Energy, Baltic Solar Solutions. Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas kartu su partneriais plėtoja fotovoltinės energetikos gamybinę ir mokslo tyrimų bazę, UAB „Arginta“ sukūrė eksperimentinę vėjo jėgainių, fotovoltinių modulių bazę, Vakarų Lietuvoje instaliuojami pramoniniai vėjo jėgainių parkai.
Baigę elektros energetikos technologijų specializaciją magistrai galės dirbti ir vykdyti tyrimus medžiagotyros, naujų detalių apdorojimo ir technologinių procesų kūrimo srityse, dirbti atsirandančiose naujų technologijų srityse, taikyti stipriuosius magnetinius ir elektrinius laukus biotechnologijų, medicinos, šilumos ir elektros energetikos srityse, taip pat galės dirbti General Electric, Siemens, ABB ir kitų elektros energetikos kompanijų padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose