Mechanikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisMechanika ir metalo darbai
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX047
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti inžinerijos mokslų magistrus, suteikiant mechanikos inžinerijos studijų krypties žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Įgis žinių apie gamtos mokslų ir matematikos pagrindų kūrybišką taikymą, apie mašinų ir įrenginių projektavimą, gamybą ir eksploatavimą, ekologiją, diagnostiką, monitoringą, eksperimentų atlikimą, inžinerinių problemų sprendimą, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
Įgis specialių žinių apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą, projektuojant, tiriant ir tobulinant mechanines sistemas bei aplinkos apsaugos įrenginius.
Gebėjimas tirti:
Gebės atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti inovacinius projektus, supras mechaninių sistemų patikimumo teorijos dėsningumus ir skaitinių tyrimų metodus, gebės analizuoti mechanikos inžinerijos vystymosi tendencijas, saugos ir priežiūros aspektus, gedimų paieškos metodus, statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus, sudėtingų mechaninių sistemų įrengimo ypatumus.
Gebės atlikti mokslo darbų analizę, mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, etapus, įrangos parinkimo eksperimentui principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
Inžinerinė analizė:
Gebės spręsti netipines, nepilnai apibrėžtas mechaninių sistemų inžinerinės analizės problemas.
Gebės panaudoti žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir šiuolaikiškus eksperimentinius tyrimo metodus, tobulinant mechanines sistemas ir aplinkosaugos įrenginius.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, kuri yra būtina mechaninių sistemų projektavimo darbų vykdymui.
Gebės taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti projektuojant šiuolaikines mechanines sistemas ir aplinkosauginius įrenginius.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
Gebės spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją žodžiu ir raštu, parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai;
Gebės savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, kritiškai vertinti strateginius mechanikos inžinerijos srities sprendimus.
Gebės apdoroti, analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, aiškiai pateikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas iš mechanikos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, atpažinti esminius mokslinio tyrimo bruožus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, e-mokymas, kursiniai darbai, kursiniai projektai, probleminis dėstymas, interaktyvus mokymas, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, ekskursijos, moksliniai seminarai, baigiamasis darbas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje, Mechaninių sistemų patikimumas, Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai, Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu), Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu), Eksperimentinė mechanika, Mikroprocesorinis valdymas, Inžinerinė ekologija, Diagnostika ir monitoringas, Srautų teorija, Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:
Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba studijų dalykai: Aplinkos apsaugos technologijos gamyboje (su kursiniu projektu), Aplinkos apsaugos sistemos (su kursiniu projektu).
Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba studijų dalykai: Mechaninių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu), Mechaninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu)
Studento pasirinkimai:
Numatytas vienas laisvas pasirinkimas (bet ne mažiau kaip 3 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Mechanikos inžinerijos studijų programa suformuluota įvertinus atitiktį mechanikos inžinerijos specialistų kompetencijos reikalavimams.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję magistro laipsnį pagal mechanikos inžinerijos studijų programą kvalifikaciją asmenys gali dirbti mašinų gamybos ir metalo apdirbimo įmonėse vadovais, konstravimo ir gamybos įmonėse, universitetuose, mokslo įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms studijoms doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose