Išmaniųjų miestų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai112
Programos kodas6211EX046
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti miestų inžinerijos informacinių sistemų specialistus, gebančius planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų ir miesto plėtrą regioniniu bei vietiniu lygmeniu, jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese, gebantį kūrybiškai ir kritiškai mąstyti bei naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, taikyti mokslo ir technologijų naujoves sprendžiant miesto sistemų inžinerines problemas, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti racionalius projektinius, technologinius bei priežiūros sprendinius.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Žinos apie šiuolaikinius miesto transporto sistemų inžinerijos mokslinių tyrimų metodus, inžinerinės analizės priemones ir optimizavimo būdus.
Žinos miesto transporto inžinerines informacines sistemas, jų planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikas bei technologijas ir gebės jas taikyti dirbant savarankišką mokslinį darbą ir plėtojant inžinerines idėjas
Gebėjimas tirti:
Geba taikyti miestų inžinerijos principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius miesto transporto ir miesto inžinerijos informacinių sistemų klausimus.
Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, surasti ir įvertinti inžineriniam tyrimui reikalingus duomenis naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais bei naudoti sprendžiant problemas miestų teritorijų ir susisiekimo sistemos planavimo, plėtros, modernizavimo ir racionalizavimo srityje, vertinti transporto poveikį aplinkai, kurti taikyti poveikio mažinimo priemones.
Inžinerinė analizė:
Geba įžvelgti, analizuoti, apjungti standartines ir nestandartines miestų teritorijų ir susisiekimo inžinerines problemas, aiškiai suformuluoti uždavinius šių problemų sprendimui, taikant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
Geba atlikti miesto susisiekimo ir inžinerinių informacinių sistemų analizę, optimizuoti technologinius procesus, įvardinti ir spręsti problemas, taikyti skirtingus metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas.
Inžinerinis projektavimas:
Geba taikyti žinias ir supratimą identifikuojant ir sprendžiant miestų inžinerijos ir susisiekimo problemas praktinėje veikloje, išmano analizės metodų taikymo ribas, geba įvertinti tyrimų, modeliavimo rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, pateikti rekomendacijas tyrimų plėtrai.
Geba suprasti ir parinkti tinkamus projektinius sprendinius, būtinus miesto inžinerinių informacinių sistemų, miestų teritorijų planavimo srityje, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS priemonėmis.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Geba sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias, savarankiškai plėtoti, formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus; išmano kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo organizavimo principus ir procesus pagal jų lygmenis bei investicinius projektus, analitines studijas ir kt. bei juos rengti; geba, puoselėti savo žinių ir įgūdžių perimamumą ir tęstinumą bei turimų žinių derinimą prie naujų poreikių.
Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, rizikos ir saugos sąlygų valdymą, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu; bei rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą; labai gerai išmano miestų valdymo aspektus ir geba suprasti savo siūlomų sprendinių sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus, grupinis ar partneriškas darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas, diferencijuotas, modulinis mokymas, formalusis ir neformalusis švietimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje.

Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų dalykai pasirenkami iš VGTU siūlomų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas asmenys gali dirbti valstybės ir savivaldos institucijose, aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, projektavimo, konsultavimo, naudojimo ir priežiūros organizacijose ir įmonėse, kurių veikla siejama su racionaliu, efektyviu, darniu miestų planavimu, teritorijų tvarkymu, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros įrengimu.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos VGTU, ar kitose Lietuvos ir užsienio universitetuose
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Integruotas projektavimo ir statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Išmaniųjų miestų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių inžinerija ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinio informacinis modeliavimas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinių konstrukcijos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos technologijos ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)