Kelių inžinerija ir valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX039
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos kelių ir geležinkelių inžinerijos specialistus, kurie:
1) pasitelkiant inovatyvias žinias geba analizuoti ir spręsti planavimo, tiesybos, medžiagų parinkimo ir kontrolės, eksploatacijos, eismo saugumo, priežiūros bei atnaujinimo uždavinius ir problemas;
2) pasitelkiant sistemingų mokslinių tyrimų rezultatus bei praktinę patirtį savarankiškai priima argumentuotus sprendimus;
3) siekia kurti vertę bei savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
Žinios:

Z1. Žinos kelių ir geležinkelių inžinerijos principus, supras skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstravimo ir eismo organizavimo bei saugaus eismo klausimus.
Z2. Žinos įvairios paskirties naujausius pasiekimus kelių ir geležinkelių inžinerijoje, dangų konstrukcijų projektavimo, modeliavimo ir plėtros metodologijas bei principinius teorinius sprendinius, geriau supras, kaip taikomi darbų organizavimo, investicijų planavimo ir šiuolaikinės sistemos pasiekimai.

Gebėjimas tirti:
GT1. Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius kelių ir geležinkelių tyrimus, kritiškai įvertins jų duomenis ir pateikti išvadas.
GT2. Gebės atpažinti, surasti ir įvertinti kelių ir geležinkelių inžineriniam tyrimui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais bei gebės parinkti ir taikyti atitinkamus tyrimus ir šių tyrimų metodus naujumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant ir mokslinius tyrimus bei inovacijas.

Inžinerinė analizė:
IA 1. Gebės įžvelgti, analizuoti, apjungti netipines, neišsamiai apibūdintas kelių ir geležinkelių inžinerines problemas, aiškiai suformuluoti uždavinius šių problemų sprendimui, taikant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
IA 2. Gebės taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti argumentuotai pagrindžiant sprendinius kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, rekonstravimo, infrastruktūros planavimo bei saugaus eismo organizavimo srityje.

Inžinerinis projektavimas:
IP 1. Gebės taikyti įgytas žinias ir supratimą sprendžiant nestandartines problemas kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, rekonstravimo, infrastruktūros planavimo, eismo organizavimo ir saugaus eismo vertinimo etapuose; plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas ir metodus.
IP 2. Gebės susidūrus su techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis vertinti ir parinkti tinkamus projektinius sprendinius, būtinus projektuojant, tiesiant, prižiūrint, rekonstruojant, planuojant infrastruktūrą, organizuojant eismą ir užtikrinant saugų eismą keliuose ir geležinkeliuose.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
ASG 1. Gebės bendrauti su inžinerijos bendruomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu; gebės argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
ASG 2. Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvoks savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, gebės laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų; supras kelių ir geležinkelių inžinerijos sprendinių sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Inžinerinės veiklos gebėjimai:
IVG 1. Gebės sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti daugialypes kelių ir geležinkelių inžinerines problemas; išsamiai supras taikomus metodus ir metodikas, mokės parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą.
IVG 2. Labai gerai išmanys kelių ir geležinkelių inžinerijos veiklos organizavimo, valdymo principus, supras jos grandžių sąveiką, gebės vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus ir grupinis darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas, diferencijuotas, modulinis mokymas, formalusis ir neformalusis švietimas ir kt. Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, mokymasis nuotoliniu būdu, viešojo ir privataus sektoriaus atstovų kviestinės paskaitos, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodiniai pranešimai, mokslinio straipsnio rengimas ir pristatymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir tarpinio atsiskaitymo darbai, laboratorinių darbų, kūrybiniai darbai, kursiniai darbai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai):

Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje.
Moksliniai tyrimai kelių inžinerijoje,
Kelių ir geležinkelių dangų konstravimo teorija (su kursiniu darbu),
Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas,
Tiriamasis darbas 1,
Modernios kelių ir geležinkelių technologijos,
Kelio struktūrų skaitinis modeliavimas,
Kelių eksploatavimo teorija (su kursiniu darbu),
Intelektinės transporto sistemos,
Tyrimo duomenų apdorojimas ir skaitmeninė analizė,
Tiriamasis darbas 2,
Saugaus eismo organizavimas keliuose,
Traukinių eismo organizavimas ir eismo saugumas,
Investicijos ir kelių turto valdymas (su kursiniu darbu),
Geležinkelių valdymas (su kursiniu darbu),
Tiriamasis darbas 3,
Susisiekimo infrastruktūros statinio informacinis modelis BIM,
Kelių tiesimo kokybė,
Kelių horizontaliojo ženklinimo technologijos,
Geležinkelio stočių projektavimas,
Magistro baigiamasis darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Modernios kelių ir geležinkelių technologijos,
Kelio struktūrų skaitinis modeliavimas,
Saugaus eismo organizavimas keliuose,
Traukinių eismo organizavimas ir eismo saugumas,
Susisiekimo infrastruktūros statinio informacinis modelis BIM,
Kelių tiesimo kokybė,
Kelių horizontaliojo ženklinimo technologijos,
Geležinkelio stočių projektavimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė universitetinė inžinerijos mokslų studijų programa Lietuvoje, kurios objektas yra kelių ir geležinkelių infrastruktūra, jos planavimas, tiesyba, eksploatacija, priežiūra ir atnaujinimas. Studijų programa turi nemažiau kaip po vieną pasirenkamą studijų modulį kiekviename semestre. Studijų programos dėstytojai dėsto nedaugiau kaip po vieną programos studijų modulį. Programoje yra taikomi pažangūs skaitmeniniai projektavimo, konstravimo, duomenų apdorojimo ir kaupimo modeliai. Daugelis programos dėstytojų yra atestuoti statybos veiklos sričių vadovai.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia dirbti inžinerinio pobūdžio, ekspertinį – konsultacinį darbą valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose kelių projektavimo, tiesybos, priežiūros įmonėse ar organizacijose, po vienerių metų darbo patirties tapti atestuotais specialistais, dėstyti ir atlikti tiriamąjį darbą įvairiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokymo institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Integruotas projektavimo ir statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Išmaniųjų miestų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių inžinerija ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinio informacinis modeliavimas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinių konstrukcijos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos technologijos ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)