Informacinių sistemų programų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211BX017
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų specialistus, formuojant sisteminį požiūrį ir žinias apie informatikos mokslo ir informacinių sistemų programų inžinerijos problemas bei jų sprendimo metodus, išplečiant studentų žinias ir gebėjimus analizuoti, vertinti ir spręsti informacinių sistemų kūrimo ir tobulinimo klausimus, kompleksiškai taikant įgytas žinias apie inovatyvių informacinių sistemų kūrimo metodus ir technikas.
Studijų rezultatai:
Žinios. Įgis mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamų žinių apie modernių informacinių sistemų kūrimą, palaikymą bei vystymą, taikant inovatyvius metodus bei technikas, įskaitant saugos užtikrinimo principus ir kompleksiškai ir pagrįstai taikys įgytas žinias sprendžiant informacinių sistemų kūrimo problemas ir vykdant mokslinius tyrimus.
Įgis žinių apie naujausias duomenų bazių kūrimo technikas, sistemų inžinerijos konceptus, veiklos procesų modeliavimą, žinių valdymą ir gebės jas pagrįstai taikyti informacinių sistemų projektavime, kūrime bei tobulinime ir vykdant mokslinius tyrimus.
Gebėjimai tirti. Gebės atlikti mokslinės literatūros analizę, sintetinti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingų mokslinių tyrimų duomenis, formuluoti konstruktyvias, argumentuotas išvadas ir rekomendacijas.
Gebės analizuoti ir tirti informacinių sistemų programų projektavimo ir inovatyvių technikų panaudojimo galimybes ir metodus, parinkti technologines priemones tyrimui įgyvendinti.
Specialieji gebėjimai. Gebės identifikuoti informacinius poreikius problemoms spręsti, vertinti duomenų poveikį informacijai ir žinioms, paaiškinti ir taikyti klasifikacijos ir informacijos architektūros konceptus, pasirinkti ir taikyti žinių inžinerijos metodikas žiniomis grindžiamoms sistemoms projektuoti, pasiūlyti verslo informacinėms sistemoms reikalingas architektūras ir parinkti technologijas šių sistemų įgyvendinimui, taip pat specifikuoti ir vertinti sprendimų rengimo sistemas, parinkti įrankius ir technikas, reikalingas priimtiems sprendimams paremti, taikyti kokybės valdymo metodus ir standartus informacinės sistemos kokybei valdyti.
Gebės spręsti informacinių sistemų projektavimo, kūrimo ir modernizavimo problemas, kompleksiškai taikant įgytas žinias apie naujausias duomenų bazių kūrimo technikas, sistemų inžinerijos konceptus, veiklos procesų modeliavimą ir žinių valdymą.
Socialiniai gebėjimai. Gebės kritiškai vertinti ir argumentuotai bei aiškiai, perteikti apibendrintą mokslinę ir dalykinę informaciją specialistams ir kitiems asmenims.
Gebės dirbti individualiai ir komandoje, bendrauti žodžiu, raštu, teikti siūlymus, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos rezultatus, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.
Asmeniniai gebėjimai. Gebės naudotis mokslinių tyrimų žiniomis, turės tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesiniai veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui, savarankiškai planuos mokymosi procesą, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį.
Gebės logiškai samprotauti, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus, priimti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, laboratorinis darbas, laboratorinis darbas virtualioje laboratorijoje, praktinis užsiėmimas, literatūros analizė, diskusija, simuliacija, atvejo analizė, svečio paskaita, programavimas, komandinis projektas, darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontrolinis darbas, testas, referatas, koliokviumas, kursinio darbo gynimas, baigiamasis darbas, laboratorinio darbo ataskaita, projekto pristatymas, tyrimų pristatymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Magistrantai, studijuojantys pagal Informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programą, išmoksta: projektuoti informacines sistemas ir kurti informacinių sistemų programas, ir esant reikalui jas integruoti į jau veikiančias organizacijų informacines sistemas. Jie studijuoja modernias informacines sistemas bei šiuolaikines duomenų bazes, gilinasi į informacinių sistemų kūrimo metodus ir technikas, informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymo, informacinių sistemų saugos klausimus. Iš viso mokosi 12 dalykų: Sistemų ir duomenų inžinerija (su kursiniu darbu); Modernios informacinės sistemos (su kursiniu darbu); Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai; Žinių valdymas (su kursiniu darbu); Reikalavimų inžinerija ( su kursiniu darbu); Teorinės informatikos skyriai; Verslo procesų modeliavimas ir simuliacija (su kursiniu darbu); Informacinių sistemų inžinerija (su kursiniu darbu); Informacinių technologijų saugos metodai; Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas; Šiuolaikinės duomenų bazės; Informacinių sistemų techninė įranga; Dirbtinis intelektas ir jo taikymai informacinėse sistemose.
Kiekvieną semestrą yra numatytas modulis baigiamojo darbo rengimui (Magistro baigiamojo darbo modulis 1,2,3). Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu (Magistro baigiamasis darbas).
Praktikos nėra numatytos, tačiau praktiniai įgūdžiai formuojami pratybų metu, atliekant praktines užduotis bei taikant specializuotą programinę įrangą, taip pat studentams yra suteikiama teisė ir galimybė atlikti praktiką kaip Lietuvos įmonėse / institucijose, taip ir užsienyje pagal mainų programą Erasmus+.
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
Programoje numatyti du laisvai pasirenkami dalykai iš studijų programoje nurodytų alternatyvių dalykų (Žinių valdymas (su kursiniu darbu); Reikalavimų inžinerija (su kursiniu darbu); Informacinių technologijų saugos metodai; Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas) ir vienas iš bendrų universitetinių dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
--------
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šią studijų programą asmenys galės dirbti informacinių ir programų sistemų analitikais, projektų vadovais organizacijose, kuriančiose kompiuterizuotas informacines sistemas bei taikančiose informacines technologijas informacijai apdoroti.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į doktorantūrą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Dirbtinio intelekto informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Programų sistemų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių sistemų programų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Kompiuterinis modeliavimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Informacinių technologijų valdymas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Taikomoji informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)