Statinio informacinis modeliavimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX086
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Pagrindinis programos tikslas yra suteikti specializuotų statybos inžinerijos ir informacinių technologijų žinių ir suformuoti specializuotus inžinerinius gebėjimus, reikalingus statybos inžinerijos IT specialisto funkcijoms atlikti, plėtojant praktiniame darbe projektavimo ir statybos proceso inžinerinio informacinio modeliavimo naujausias žinias ir technologijas, integruojant ir sintezuojant skirtingų sričių profesinę patirtį. Studijų rezultatai: – Fundamentalios žinios iš bendrų dalykų padės studentams sužinoti ir sistemiškai suprasti gamtos mokslų, matematikos ir inžinerijos mokslų pagrindų pagrindines sąvokas, teorinius bei esminius taikomuosius principus, reikalingus fundamentinių žinių bazei suformuoti busimiems IT ir studijų krypties dalykams. – Žinios iš informacinių technologijų (IT) dalykų padės studentams teoriniame ir praktiniame lygmenyje įsisavinti plataus IT įrankių spektrą

daugialypiame statybos inžinerijos kontekste ir gebėti pritaikyti juos ir jų veikimo logiką kitų mokslo krypčių veiklų ir procesų planavimui, organizavimui, vykdymui. – Žinios iš studijų krypties dalykų padės studentams sužinoti, sistemiškai suprasti ir praktiškai pritaikyti inžinerines žinias apie kompleksinį integruotą statinio projektavimo ir statybos projekto realizavimo procesus bei jų daugialypes sąsajas tęstinio ir nuolat atsinaujinančio statinio gyvavimo ciklo informacinio modeliavimo kontekste. – Žinios apie bendruosius pasaulėžiūros dalykus padės studentams sužinoti ir sistemiškai suprasti bei pritaikyti socialinių, kultūrinių, ekonominių, finansinių, teisinių aspektų poveikio mechanizmus kitoms mokslo krypčių veikloms ir jų procesams. – Gebėjimas per statinio informacinį modelį suvokti atskiras projekto dalis, jų sąsajas, bei integruoti jų visumą sprendžiant BIM projekto vykdymo, koordinavimo ir valdymo klausimus. – Gebėjimas tirti ir analizuoti probleminius BIM projekto vykdymo, koordinavimo, vadybos, klausimus, pritaikydami inovatyvius inžinerinius problemų sprendimo metodus. – Gebėjimas rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais, planuoti ir atlikti teorinius ir eksperimentinius tyrimus, įvertinti gautus rezultatus ir formuluoti išvadas. – Gebėjimas taikyti savo žinias ir supratimą formuluodamas ir spręsdamas inžinerinius uždavinius susijusius su statinių informacinio modeliavimo technologinėmis užduotimis ir problemomis, pasirenkant tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, IT sprendimus programines bei technines priemones. – Gebėjimas formuluoti, analizuoti ir spręsti standartines ir nestandartines statinių informacinio modeliavimo technologijomis grįsto integruoto projekto procesų tęstinumo užtikrinimo technologines bei organizacines užduotis: dalyvių sąveikos, jų veiklos koordinavimo, komandinio darbo organizavimo, ir kitas problemas; planuoti jų sprendimo būdus ir taikyti novatoriškus metodus specifiniams uždaviniams įgyvendinti. – Gebėjimas taikyti statinių informacinio modeliavimo inžinerijos studijų krypties žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projekto komandos sudėtyje tvarių statinių integruotus projektus bei jų dalis ir atliekant statinio projekto statybos ir projekto vykdymo priežiūrą taikant informacinio modeliavimo įrankius ir

metodus. – Gebėjimas taikyti tarpkrytines inžinerijos studijų krypčių žinias ir supratimą, diegiant informacinių technologijų programines bei technines priemones statybos inžinerijos veiklose, įgyvendinant statybos pramonės skaitmenizavimui skirtus IKT sprendinius, suprasdamas šių sprendinių sąsajas su jų ekonominiais padariniais. – Gebėjimas derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant kompleksinius skaitmeninės statybos uždavinius, organizuojant skaitmeninės statybos procesus, planuojant skaitmeninės statybos grandžių nuoseklumą ir užtikrinant jų sąveiką, vertinant skaitmeninės statybos saugaus darbo ir tvarios aplinkos palaikymo sąlygas. – Turėjimas darbo su programine įranga ir IT sprendimais, naudojamais statinių informaciniam modeliavimui ir SGC procesų palaikymui statybos inžinerijoje, įgūdžių. – Gebėjimas parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones, programine bei įrangą statinių informacinio modeliavimo statybos inžinerijoje sprendimams įgyvendinti, sąsajose su žiniomis apie statinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų sandara, jų funkcijas ir veikimo principus, konstravimo ir analizės pagrindus, jų poveikio aplinkai sąlygas. – Gebėjimas sklandžiai ir nuosekliai pristatyti su statinių informacinio modeliavimo technologiniu procesu susijusias projektines užduotis ir pasiūlymus, viešai įvertinti darbo rezultatus įvairiose klausytojų auditorijose: bendradarbių kolektyve, projekto komandoje, projekto vadovams ir statytojams (užsakovams), rangovams, viešojo sektoriaus administratoriams ir kitiems projekto dalyviams ir jų grupėms. – Gebėjimas veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerine bendruomene ir plačiąja visuomene, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą ir bus tam pasirengęs. – Holistinis supratimas apie inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, supras statybos sektoriaus skaitmeninimo sąsajas su jų ekonominiais padariniais, laikysis profesinės etikos principų ir švariosios gamybos normų, suvoks atsakomybę už savo veiklą. Mokymo ir mokymosi veiklos: Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, mokymasis nuotoliniu būdu, pažintinės išvykos, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių

pranešimų rengimas ir pristatymas, realių situacijų imitavimas treniruokliuose. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų dalykai, praktika: studijų krypties dalykų apimtis – 180 kreditai, IT dalykų apimtis – 36 kreditai, pasirenkami studijų dalykai – 9 kreditai, Baigiamasis darbas – 15 kreditų. Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Įvadas į specialybę, Algebra ir diferencialinis skaičiavimas, Integralinis skaičiavimas, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Fizika, Taikomoji fizika, Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos, Informacinės technologijos, Procedūrinis programavimas, Objektinis programavimas, Programų sistemų inžinerijos pagrindai, Kompiuterių architektūra ir tinklai, Filosofija, Inžinerinė geodezija ir geomatika, Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika, Objektinis parametrinis modeliavimas, Debesų kompiuterija, Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos, Duomenų bazių valdymas, Kompiuterinių sistemų organizavimas ir korporacinių sistemų architektūra, Kriptografija ir informacinė sauga, IT projektų valdymas, Integrali mechanika, Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai, Architektūros projektavimo procesai ir technologijos, Medžiagotyra ir statybinės medžiagos, Pastatų konstrukcijos, Pastatų konstrukcijų skaitmeninio modeliavimo kursinis projektas, Statinių konstrukcijų projektavimo procesai ir technologijos, Statinių konstrukcijų projektavimo kursinis projektas, Žmonių ir aplinkos sauga, Projekto duomenų valdymo aplinka ir duomenų mainai, Pastatų inžinerinės sistemos, Statinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų integruotas kursinis projektas, Pastato integruoto projekto rengimas vieningoje duomenų valdymo aplinkoje, Virtualios ir papildytos realybės sukūrimas ir valdymas, Infrastruktūros objektų skaitmeninio modeliavimo technologijos, Geografinės informacinės sistemos ir išmaniųjų miestų informacinis modeliavimas, Statybinių konstrukcijų skaičiavimai ir skaitinė analizė, Statybos procesų technologija, Statinio statybos procesų skaitmeninio ir informacinio modeliavimo kursinis projektas, Statybos ekonomika, Ekonomika, Teisė, Vadyba, Profesinės veiklos praktika, Baigiamasis darbas 1, 2, 3 Studento pasirinkimai:

Specialybės užsienio kalbos, viešoji komunikacija, kūrybiniai procesai inžinerijoje Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa vykdoma lietuvių kalba Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigę studijų programą absolventai galės sėkmingai dirbti statytojų ir investuotojų kompanijose, įvairaus profilio projektavimo įmonėse, statybų rangos ir subrangovų įmonėse, valstybės sektoriaus, sertifikavimo, priežiūros, kadastrų bei registrų įstaigose statinių informacinio modeliavimo BIM vadovu, BIM projekto koordinatoriumi, BIM ekspertu, BIM modeliavimo specialistu arba galės veikti išoriškai kaip BIM konsultantas, BIM mokslinis techninis specialistas arba BIM programinės įrangos kūrėjas. Tarp įmonių, kuriose jau šiandien egzistuoja BIM specialistų poreikis, yra stambiausios Lietuvos statybos ir infrastruktūros objektų sektoriaus užsakovų, rangovų ir projektuotojų, BIM programinės įrangos kūrėjų kompanijos: UAB „SWECO Lietuva”, UAB „Baltic Engineers“, UAB „COWI Baltic“, „AECOM“ Ltd filialas, AB “Panevėžio statybos trestas”, UAB „Eika“, UAB „Mitnija“, UAB „YIT Lietuva“, UAB "Markučiai", UAB „Concretus Designers“, UAB „Betonika“, UAB „KG Constructions“, UAB „Staticus“, AB “Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „Panevėžio keliai“, UAB „Kelprojektas“, UAB „Geležinkelių projektavimas“, UAB „Kauno tiltai“, UAB „Tiltų ekspertų centras“, UAB „Viacon“, UAB “Hidrostatyba”, UAB “Vilniaus rentinys”, UAB „Projektana“, UAB „Giedra“, AB „Hanner“, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „YIT Technika“, UAB „ABB“, UAB „Caverion Lietuva“, UAB „Consena“, UAB “Arginta”, UAB „Salda“, UAB „Amalva“, UAB „Systemair“, Bentley Systems Europe B.V. Lietuvos filiale, ir kt. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali studijuoti magistrantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose