Pastatų energetika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX053
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus gebančius analizuoti ir modeliuoti energijos transformavimo procesus, nustatyti, formuluoti bei spręsti su šilumos gamyba, transformavimu, šilumos, dujų tiekimu, naudojimu, o taip pat su patalpų oro kokybe susijusias inžinerines problemas, projektuoti ir naudoti naujus bei esamus energetinius, šiluminius įrenginius ir sistemas, pasižyminčius aukštu efektyvumu, rentabilumu, kokybe, patikimumu, darniu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Fizinių, humanitarinių bei socialinių mokslų žinios studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti, erudicijai bei pasaulėžiūrai ugdyti.
Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų ir jų sąsajų su energijos inžinerija žinios.
Energijos inžinerijos studijų krypties pagrindų ir specialiosios žinios.
Gebėjimas tirti:
Geba rasti ir taikyti fizinių mokslų informaciją bei humanitarinių ir socialinių mokslų principus tiriant ir vertinant energetines sistemas.
Geba rinkti duomenis, planuoti ir vykdyti eksperimentus, naudojant laboratorinę įrangą skirtą energetinių sistemų tyrimams.
Inžinerinė analizė:
Geba nustatyti, formuluoti ir spręsti reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas bei uždavinius taikant energijos inžinerijoje naudojamus analitinius ir modeliavimo metodus ir įrangą.
Inžinerinis projektavimas:
Geba taikyti žinias ir supratimą apie neatsinaujinančių ir atsinaujinančių išteklių kilmės energiją gaminančių, transformuojančių bei naudojančių sistemų ribas, struktūrą, savybes, veikimą, elementų ir procesų tarpusavio sąveiką, bendrąjį šių sistemų integralumą, projektavimą, jų sąveiką su aplinka, savarankiškai identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant konkrečias energijos inžinerijos problemas.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Geba rinkti, interpretuoti ir naudojantis informacinių technologijų ištekliais apdoroti duomenis reikalingus energijos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, turi darbo su matavimo prietaisais termodinamikos, šilumos ir masės mainų, vėdinimo bei hidraulinių mašinų laboratorijose įgūdžių, kuriuos geba naudoti profesinėje veikloje.
Geba taikyti darniosios raidos principus energetikoje, priimti holistinius, inovatyvius inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, turi holistinį požiūrį į savo, gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius procesus, geba įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes.
Demonstruoja reiškinių supratimą energijos inžinerijos srityje, geba pateikti logiškus atsakymus į konkrečius energijos inžinerijos srities klausimus, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, juos argumentuotai pristatyti įvairių sričių specialistams.
Geba bendrauti taisyklinga valstybine ir bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis inovatyviomis informacijos ir ryšio technologijomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, konsultacijos ir savarankiškas darbas, praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: egzaminai, kontroliniai ir namų darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje. Programoje numatytos trys praktikos (18 kr.): pažintinė, mokomoji ir profesinės veiklos praktika, baigiamasis darbas (15 kr.), du laisvi pasirinkimai (6 kr.). Tarp pagrindinių dalykų yra: Skysčių mechanika, Techninė termodinamika, Šilumos ir masės mainai, Pastatų vandentiekis ir nuotakynas, Hidraulinės sistemos, Pastatų mikroklimatas, Pastatų šildymo sistemos, Vėdinimas, Oro kondicionavimas, Šilumos gamyba, Dujotiekis, Šilumos tiekimas, Atsinaujinančios energijos technologijos, Techninių sistemų valdymas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Iš VGTU patvirtinto sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos lietuvių arba anglų kalba, dvigubo diplomo studijų galimybė, dalį laiko studijuojant Pietų-Rytų Suomijos taikomųjų mokslų universitete, net trys praktikos: pažintinė, mokomoji ir profesinės veiklos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pastatų energetikos studijas baigę bakalaurai galės dirbti inžinerinį darbą įmonėse, projektuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint šilumos gamybos, šilumos, dujų tiekimo ir naudojimo bei patalpų oro kokybės užtikrinimo sistemas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Pastatų energetikos studijų programą, galima tęsti studijas technologijos mokslų srities magistrantūroje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-01-25

Panašios programos kitose mokymo įstaigose