Mechatronika ir robotika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX048
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mechatronikos ir robotikos bakalaurus, kurie turėtų matematikos ir gamtos mokslų žinių, gebėtų projektuoti, gaminti ir eksploatuoti mechatronines ir robotines sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Matematikos, gamtos mokslų, technologinė ir humanitarinių ir socialinių mokslų žinios: sąvokos, dėsniai, teorijos; matematinės žinios; fundamentalios žinios apie gamtą ir jos reiškinius bei jų kiekybinės ir kokybinės išraiškos; technologijos mokslų srities pagrindai; žinios apie mechatroninių ir robotinių sistemų struktūrą, valdymą ir projektavimą bei gamybą, sistemų kokybės bei techninės priežiūros užtikrinimą; humanitarinių ir socialinių mokslų žinios.
Žinios apie mechatroninių bei robotinių sistemų struktūrą, valdymą, projektavimą ir gamybą, sistemų kokybės bei techninės priežiūros užtikrinimą.
Gebėjimai tirti:
Gebės taikyti matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus bei metodus sprendžiant gamybos inžinerijos problemas ir teoriškai suprasti naujausias gamybos inžinerijos technologijas, atpažinti ir analizuoti jų įdiegimo ir naudojimo galimybes.
Mechatroninių ir robotinių sistemų valdymo, informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžiai; gebėjimas interpretuoti duomenis jų svarbos požiūriu atliekant mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimo, valdymo, gamybos ir techninės priežiūros ir kokybės užtikrinimo veikas.
Inžinerinė analizė:
Gebės derinti teorijos ir praktikos elementus, gebėjimas atlikti inžinerinei veiklai reikalingus laboratorinius ir eksperimentinius darbus bei analizuoti problemines situacijas ir ieškoti alternatyvių sprendimo būdų, įvertinant galimas socialines ir gamtosaugines šios veiklos pasekmes aplinkai ir socialinei gerovei.
Gebės atlikti atskirų, sudėtinių ir įterptinių mechatroninių sistemų analizę ir parametrų įvertinimą ir analizuoti, diagnozuoti ir prognozuoti nutolusias, sudėtines ir įterptines robotines sistemas.
Inžinerinis projektavimas:
Žinos ir gebės projektuoti inžinerinius objektus pagal pateiktus parametrus savo specializacijos srityje, vertinti kitų atliktus projektus bei pačiam projektuoti naujas, modernizuoti ar atnaujinti egzistuojančias sistemas.
Gebės greitai nustatyti užduotos mechatroninės sistemos savybes ir rengti tobulinimo bei modernizacijos projektus, projektuoti gamybinės ląstelės aplinką bei jai reikalingus įrenginius; projektuoti egzistuojančių gamybinių ląstelių modernizaciją, projektuoti atskirų ir susietų robotų darbą.
Inžinerinės veiklos gebėjimai (IVG):
Gebės derinti teorijos ir praktikos elementus sprendžiant inžinerinius uždavinius, įvertinti situaciją ir priimti tinkamus inžinerinius sprendimus.
Gebės įvertinti mechatroninės sistemos būseną atliekant diagnostiką bei gedimų paiešką, valdyti esančias robotines sistemas, parinkti joms tinkamus komponentus, parengti jas gamybai programuojant bei derinant įrenginių tarpusavio sąveiką.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine kalba ir bent viena užsienio kalba įvairioms klausytojų auditorijoms; motyvuotai, savarankiškai, kūrybiškai ir atsakingai dirbti, kruopščiai planuoti savo darbą ir laiką; imsis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaujantis profesine veikla ir pilietiškumu bei rūpintis jų kompetencijos ugdymu.
Turės mokymosi įgūdžių, kurie leistų kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą; suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, e-mokymas, kursiniai darbai, kursiniai projektai, probleminis dėstymas, interaktyvus mokymas, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, ekskursijos, moksliniai seminarai, baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, įskaita, individualūs ir grupiniai pristatymai, tarpiniai atsiskaitymai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai programoje sudaro 147 kreditus iš visos 240 kreditų studijų programos apimties.
Pirmaisiais ir antraisiais studijų metais šios programos studentai studijuoja tokius privalomuosius dalykus: Įvadas į mechatroniką ir robotiką, Programavimas C, Žmonių ir aplinkos sauga, Teisė, Elektrotechnika, Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika, Skysčių mechanika ir termodinamika, Mechanizmų ir mašinų teorija, Programavimas C++, Matematika, Mašinų elementai, Medžiagų mechanika, Techninė, braižyba, CAD/CAM/CAE, gilindamiesi į aukščiausio lygio šių dalykų teorinį ir praktinį suvokimą. Taip pat pirmaisiais metais atliekama pažintinė praktika aplankant šiuolaikines gamybines įmones.
Trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais studentai studijuoja šiuos dalykus: Robotinės technologijos, Automatinio valdymo sistemos, Mechatronikos elementai, Skaitmeninė automatika, Mechatroninių ir skaitmeninių gamybos sistemų projektavimas, Pramoniniai loginiai valdikliai.
Ketvirtųjų studijų metų rudenį studentai atlieka profesinės veiklos praktikas pasirinktose gamyklose (pramonės įmonėse). Šios praktikos metu studentai susipažįsta su pačia įmone, jose esama įranga bei gaminama produkcija.
Ketvirtaisiais metais šalia studijuojamų dalykų pradedama rašyti bakalauro baigiamąjį darbą, kas suteikia papildomų įgūdžių ir kompetencijų, tokių kaip mechatroninių sistemos ir robotų sandaros žinojimas ir gebėjimas rinkti ir analizuoti mokslinę literatūrą, gebėjimas atlikti reikalingus projektuojamos mechatroninės sistemos skaičiavimus, parinkti tinkamus mechatronikos ir robotikos elementus.
Programoje „Mechatronika ir robotika“ privalomiesiems studijų dalykams skirta 147 kreditai, pasirenkamiesiems – 6 kreditai, savarankiškam darbui – 87 kreditai.
Bakalauro baigiamasis darbas pradedamas ruošti nuo septinto studijų semestro – rengiant Bakalauro baigiamąjį darbą 1 skiriama 3 kreditai, Bakalauro baigiamajam darbui 2 skiriama 6 kreditai, o bakalauro darbo pabaigimui (Bakalauro baigiamasis darbas 3) – 9 kreditai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
• Galima pasirinkti papildomą praktiką;
• Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (ne daugiau kaip 6 kreditai);
• Galima pasirinkti penkis studijų dalykus iš šių pasirenkamųjų dalykų: Pažintinė praktika, Anglų kalba, Vokiečių kalba, Prancūzų kalba, Etika, Dalykinis rašymas, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Technikos filosofija, Politika ir technologijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventų įsidarbinimo galimybės labai plačios visose privačiose ir valstybinėse gamybos įmonėse, įstaigose ir mokslo institutuose, Krašto apsaugos ministerijai priklausančiuose inžineriniuose padaliniuose, kuriuose yra inžinieriaus pareigybės, absolventai pretenduotų užimti inžinieriaus, mechatroninių ir robotinių sistemų projektuotojo, projekto vadovo, mechatronikos ir robotikos rinkos analitiko, personalo kompetencijų ugdymo specialisto, mechatroninių ir robotinių saugos inžinieriaus ir analitiko pareigybes.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galėtų tęsti studijas, pasirinkdami analogiškos ar artimos studijų krypties antrosios pakopos studijų programas, savo profesinę veiklą susieti su mokslinės karjeros galimybėmis.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Intelektinės robotikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Transporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Mechatronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Automatika ir valdymas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Programuojamos automatikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automatika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechatronika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Avionika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)