Gamybos inžinerija ir valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX047
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti gamybos inžinerijos ir valdymo specialistus, jiems suteikiant fundamentinių mokslų, gamybos inžinerijos pagrindų, ugdant gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai, taikant mokymosi visą gyvenimą principus.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Įgis žinių apie fundamentinius mokslus, reiškinius ir procesus, matematinius modelius, matematinę analizę, tikimybių teoriją, skaitinius metodus, fiziką, chemiją, humanitarinius ir socialinius mokslus, bendrosios technologijos mokslus apie jų taikymo principus.
Pramonės technologija specializacija:
Įgis žinių apie energijos transformavimo mašinas, pjovimo teoriją ir įrankius, kompiuterizuotą technologijų valdymą ir remonto technologijas, technologinių procesų projektavimą, CAD/CAM/CAE taikymą, projektuojant technologinius procesus, gamybos procesų automatizavimą, įmonių projektavimą ir integruotą gamybą.
Pramonės įmonių valdymas specializacija:
Įgis žinių apie personalo vadybą, pramonės įmonių valdymą, gamybos planavimą, organizavimą ir paruošimą, pramonės rinkodarą, inžinerinių pokyčių valdymą ir strateginio valdymo ypatumus, civilinę ir įmonių teisę, apskaitą ir auditą.
Gebėjimai tirti:
Gebės tirti gamyboje vykstančius procesus taikant humanitarinius, socialinius visuomenės vystymosi, technologijos mokslų teorinius, matematikos ir gamtos mokslų teorijas, taikyti modernią programinę ir techninę įrangą, informacines technologijas tyrimams ir jų rezultatų taikymui bei sklaidai pramonės įmonėse.
Pramonės technologija specializacija:
Gebės parinkti ir taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, suprasti ir analizuoti technologijų ir technologinės įrangos projektavimo, gamybos ir eksploatavimo procesus, nustatyti problemas ir rasti jų sprendimo būdus.
Pramonės įmonių valdymas specializacija:
Gebės parinkti ir taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, nustatyti ir analizuoti gamybos inžinerijos ir pramonės įmonių valdymo problemas ir remiantis analizės rezultatais pasiūlyti jų sprendimo būdą.
Inžinerinė analizė:
Gebės planuoti ir atlikti inžinerinę analizę, kritiškai vertinti bei pateikti gautus rezultatus, naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodais bei įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus.
Pramonės technologija specializacija:
Gebės analizuoti gamybos procesus, parinkti gamyboje naudojamas medžiagas, reikalingą įrangą, atlikti gamybinių sistemų inžinerinius skaičiavimus, projektuoti technologijas ir technologinę įrangą.
Pramonės įmonių valdymas specializacija:
Gebės analizės metodus taikyti organizuojant gamybą, bendradarbiauti su įvairių technikos sričių ir verslo vadybos specialistais, priimti gamybos valdymo sprendimus, analizuojant juos pagrįsti inžinerine, ekonomine ir sociologine prasme.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės naudotis katalogais ir kitomis duomenų bazėmis projektuojant, gebės naudoti programinius paketus, skirtus projektavimui.
Pramonės technologija specializacija:
Gebės įvertinti gamyboje naudojamų medžiagų, įrankių, mašinų ypatumus ir charakteristikas, joms keliamus reikalavimus, jas parinkti konkretiems pramonės gaminiams, gebės parinkti gamybos automatizavimo priemones ir metodus, projektuoti įmones, objektyviai įvertinti situaciją, parinkti technologiniams procesams reikiamas mašinas ir derinant jas su ekologijos, ekonomijos ir socialiniais reikalavimais.
Pramonės įmonių valdymas specializacija:
Gebės spręsti gamybos valdymo problemas, parengti prioritetinių pramonės įmonės veiklų plėtojimo planą, gebės planuoti ir organizuoti gamybą, priimti sprendimus, atsižvelgiant į produkto gyvavimo ciklą ir įmonės aplinkoje vykstančius procesus.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės formuluoti reikalavimus projektuojamam objektui, technologiniams procesams bei numatyti priemones jų įgyvendinimui.
Pramonės technologija specializacija:
Gebės spręsti tarpdalykinėse profesinės veiklos problemas, pritaikyti naujus metodus ir informacines technologijas iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
Pramonės įmonių valdymas specializacija:
Gebės taikyti pramonės įmonių veiklos tobulinimo inovacijas.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės dirbti grupėje, bendrauti su savo ir gretutinių sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai priimti sprendimus, surasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus, derėtis, darbo rezultatus pateikti taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
Pramonės technologija specializacija:
Gebės vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir gamtos mokslų žinias, sprendžiant inžinerines problemas, pateikti informaciją grafinėje ir tekstinėje formoje, taikant informacines technologijas.
Pramonės įmonių valdymas specializacija:
Gebės planuoti savo darbą, kelti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, savarankiški rašto darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Chemija, Fizika 1, Programavimas C, Matematika 1, Įvadas į specialybę, Žmonių ir aplinkos sauga, Teisė, Elektrotechnika, Fizika 2, Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika, Matematika 2, Medžiagų mokslas 1, Teorinė mechanika, Skysčių mechanika ir termodinamika, Techninė braižyba, Matematika 3, Medžiagų mokslas 2, Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu), Medžiagų mechanika 1, Technologinės mašinos, Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu), CAD/CAM/CAE, Mašinų elementai (su kursiniu projektu), Medžiagų mechanika 2, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Elektronika, Automatinis valdymas ir automatizavimas, Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu), Pjovimo teorija ir įrankiai, Pramonės rinkodara ir personalo vadyba (su kursiniu darbu), Gamybos technologijos, Hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Vadyba, Specialybės kalbos kultūra, Profesinės veiklos praktika, Korozija ir apsauga, Inovacijų valdymo pagrindai, Profesinės veiklos praktika, Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose, Tribologija, Pramoninė logistika, Kokybės valdymas ir optimizavimas, Bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Pramonės technologijos specializacijos studijų dalykai: Energijos transformavimo mašinos (su kursiniu darbu), Technologinės įrangos projektavimas (su kursiniu projektu), Įmonių projektavimas ir integruota gamyba (su kursiniu projektu), Kompiuterizuotas technologijų valdymas, Sujungimų technologijos, Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose (kompleksinis projektas), Remonto technologijos.
Pramonės įmonių valdymo specializacijos studijų dalykai: Apskaita ir auditas (su kursiniu darbu), Gamybos planavimas ir organizavimas (su kursiniu darbu), Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas, Pramonės rinkodara ir personalo vadyba (su kursiniu darbu), Civilinė ir įmonių teisė, Kompleksinis projektas (kompleksinis gamybos paruosimas), Strateginis valdymas.
Studento pasirinkimai:
• Galima pasirinkti specializaciją;
• Galima pasirinkti papildomą praktiką;
• Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (ne mažiau kaip 6 kreditai);
• Galima pasirinkti keturis studijų dalykus iš šių pasirenkamųjų dalykų: Pažintinė praktika, Anglų kalba, Vokiečių kalba, Prancūzų kalba, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Technikos filosofija, Politika ir technologijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Gamybos inžinerija ir valdymas yra augančios ir sparčiai besivystančios technologijos ir vadybos mokslų srities sandūroje, yra aktuali tiek pasauliniu tiek šalies mastu, todėl aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis nemažės.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šią studijų programą jaunieji specialistai galės dirbti pramoninės gamybos, organizavimo ir valdymo srityje, valstybinėse įmonėse ir įstaigose, akcinėse bendrovėse, uždarose akcinėse bendrovėse ar individualiose įmonėse. Šiose įmonėse jie galės dirbti: inžinieriais-technologais, inžinieriais-konstruktoriais, konsultantais-vadybininkais, technikos direktoriais, generaliniais direktoriais ir t.t. Taip pat galės patys kurti sėkmingai besivystančias individualias įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms studijoms magistrantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Gamybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Klaipėdos universitetas Jūrų transporto inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Renginių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Gamybos inžinerija ir valdymas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės gaminių dizainas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Biomechanika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tvarioji inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Vandens ir žemės inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)