Kompiuterių inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX044
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti fundamentinių ir socialinių, elektronikos ir kompiuterių inžinerijos mokslų žinių ir jų taikymo inžineriniame projektavime, projektų valdyme ir vadyboje įgūdžių, ugdant gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai spręsti kompiuterių inžinerijos problemas, suvokiant kuriamų ir diegiamų kompiuterių sistemų ir įterptinių kompiuterių poveikį visuomenei ir aplinkai bei palaikant savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Z1. Žinos ir supras gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus kompiuterių inžinerijos studijų programą atitinkantiems elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
Z2. Žinos ir sistemiškai supras kompiuterių inžinerijos studijų programą atitinkančius elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
Z3. Turės nuosekliai susietų pagrindinių kompiuterių inžinerijos studijų programą atitinkančių elektronikos ir elektros inžinerijos žinių.
Z4. Žinos platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.

Gebėjimai tirti:
GT1. Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
GT2. Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
GT3. Turės darbo su įranga, naudojama kompiuterių inžinerijos studijų programą atitinkančioje elektronikos ir elektros inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.

Inžinerinė analizė:
IA1. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą kompiuterių inžinerijos studijų programą atitinkančioms elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirinkdamas tinkamus metodus.
IA2. Gebės parinkti ir taikyti tinkamus kompiuterių inžinerijos studijų programą atitinkančius elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.

Įterptinių kompiuterių ir jų programavimo specializacijos inžinerinė analizė
IA3. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluodamas ir analizuodamas įterptinių kompiuterių inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti parinkdamas tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.

Kompiuterių sistemų specializacijos inžinerinė analizė
IA4. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluodamas ir analizuodamas kompiuterių technikos inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti parinkdamas tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.

Inžinerinis projektavimas:
IP1. Gebės taikyti kompiuterių inžinerijos studijų programą atitinkančias elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.

Įterptinių kompiuterių ir jų programavimo specializacijos inžinerinis projektavimas
IP2. Supras įterptinių kompiuterių projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.

Kompiuterių sistemų specializacijos inžinerinis projektavimas
IP3. Supras kompiuterių sistemų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.

Inžinerinės veiklos gebėjimai:
IVG1. Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų.
IVG2. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas.
IVG3. Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
IVG4. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
ASG1. Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
ASG2. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
ASG3. Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą.
ASG4. Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
ASG5. Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa sudaryta siekiant sukurti studentui palankią mokymosi aplinką, akcentuojanti dėstytojų darbą srityje ir skatinanti įsisavinti naujas žinias, kurios pagrįstos užduotimis bei moksliniais tyrimais. Numatomos tokios dėstymo ir mokymosi formos kaip probleminis dėstymas ir problema pagrįstos užduotys, atvejo analizė, individualus ir grupinis darbas, „smegenų šturmas“, prezentacijos, kursiniai projektai ir kt.
Programoje numatyti į studentus orientuoti praktiniai užsiėmimai ir laboratoriniai darbai, kurie yra pagrįsti grupiniu darbu, lavinantys praktinius gebėjimus, socialinius įgūdžius bei skatinantys mokymasį darbo vietoje, naudojant laboratorinę praktiką.
Kursiniai projektai bei individualios užduotys ugdo studentus savarankiškai analizuoti ir spręsti kompiuterių inžinerijos problemas. Studentai savarankiškai ruošiasi laboratoriniams darbams, tarpiniams atsiskaitymams, egzaminams, bei vadovaujant dėstytojui, rengia baigiamąjį darbą ir atlieka praktiką.
Kiekvienam studijų dalyke yra numatytos konsultacijos, kurios leidžia prisitaikyti prie individualių studento poreikių.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento pasiekimams vertinti naudojami diagnostinis (vykdomas norint išsiaiškinti studento pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį), formuojamasis (nuolat vykdomas per studijų procesą), kaupiamasis (vykdomas sumuojant per tarpinius atsiskaitymus gautus studijų rezultatų įvertinimus) ir apibendrinamasis (formaliai patvirtinantis studento pasiekimus studijų programos pabaigoje) vertinimas. Taikoma kaupiamoji dešimtbalė Sistema, pritaikyta trijų lygmenų pasiekimų vertinimui. Studijų programos ir dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, laboratorinių darbų gynimai, darbų ataskaitos, žodžiu ir raštu pristatomi grupiniai ir individualūs darbai).
Atskiruose moduliuose taikomas individualus arba kolegialus vertinimas. Per kolegialų vertinimą studentus egzaminuoja dėstytojų ir (arba) inžinerijos specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų – komisija.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendri dalykai abiem specializacijoms:
Bendroji fizika;
Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas;
Procedūrinis programavimas;
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
Filosofija;
Kompiuterių inžinerijos įvadas;
Anglų kalba;
Vokiečių kalba;
Prancūzų kalba;
Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės;
Duomenų bazės;
Kompiuterinė logika;
Taikomoji fizika;
Teorinė elektrotechnika;
Objektinis programavimas (su kursiniu darbu);
Specialybės anglų kalba;
Specialybės prancūzų kalba;
Specialybės vokiečių kalba;
Skriptinis programavimas;
Elektronikos pagrindai;
Mechatronikos įtaisai;
Matematinė analizė ir tikimybių teorija;
Ekonomika;
Viešoji komunikacija;
Etika;
Chemija;
Elektronikos įtaisai;
Įmonių ekonomika (su kursiniu darbu);
Kompiuterių architektūra;
Signalai ir grandinės 1;
Vadyba;
Kompiuterių inžinerijos praktikumas;
Elektromagnetinio lauko teorija;
Signalai ir grandinės 2;
Skaitmeniniai įtaisai;
Operacinių sistemų koncepcijos;
Programuojamų skaitmeninių įtaisų projektavimas (KP);
Žmonių sauga;
Mikrobangų technika;
Kompiuterių periferija;
Mikroprocesoriai;
Skaitmeninis signalų apdorojimas;
Profesinė praktika;
Interneto technologijos;
Specialybės kalbos kultūra;
Teisė;
Bakalauro baigiamasis darbas 1;
Bakalauro baigiamasis darbas 2;
Bakalauro baigiamasis darbas 3.
Specializacijos Įterptiniai kompiuteriai ir jų programavimas dalykai:
Mikrovaldiklių pagrindai;
Mikrovaldiklinių įtaisų projektavimas (KP);
Įterptinių kompiuterių projektavimas;
Kompiuterių tinklai ir jų sauga;
Programuojamos mikrosistemos;
Įtaisai su programuojamomis
mikrosistemomis (KP);
Įterptinių sistemų projektavimas (KS);
Mikrotechnologijos.

Specializacijos Kompiuterių sistemos dalykai:
Specialiosios paskirties kompiuteriai;
Specialiosios paskirties kompiuterių projektavimas (KP);
Kompiuterių tinklų architektūra;
Informacijos sauga;
Interneto architektūra;
Kompiuterių tinklo projektavimas (KP);
Kompiuterių diagnostika;
Kompiuterių sistemų projektavimas (KS);

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, galima pasirinkti kitos krypties dalykus, galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus bei kursinių projektų tematiką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos “Kompiuterių inžinerija‘ neturi kiti Lietuvos universitetai. Šioje programoje dėsto socialinių partnerių atstovai, turintys ilgalaikį profesinį darbo stažą kompiuterių inžinerijos srityje, kas leidžia akcentuoti naujausias ir aktualiausias srities inžinerines problemas bei sprendimus, ruošiant konkurencingą specialistą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės sėkmingai dirbti inžineriais, inžinerinių padalinių vadovais, projektuotojais ir vykdyti ekspertinę veiklą elektronikos sektoriaus kompanijose:
„Accel elektronika“, „Amalva“, „Arevita“, „Atea“, „Axis Industries“, „Bitė Lietuva“, „Elfa Distrelec“, „Elgerta“, „Elsis“, „Esemda“, „Fima“, Fizinių ir technologijos mokslų centras, „IBM Lietuva“, „Kitron“, „Teltonika“taip pat valstybinėse organizacijose, bankuose ir kt.
Taip pat absolventas galės kurti ir plėtoti savąjį verslą elektronikos ir informacinių technologijų srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventas gali tęsti studijas magistrantūroje elektronikos inžinerijos ir informacinių technologijų kryptyse arba gretutinėse kryptyse ir su jomis susijusių mokslų srityse Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Intelektinės robotikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Transporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Mechatronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Automatika ir valdymas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Programuojamos automatikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automatika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechatronika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Avionika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)