Elektros energetikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX042
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti fundamentinių ir socialinių, elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų žinių ir jų taikymo inžineriniame projektavime, projektų valdyme ir vadyboje įgūdžių, ugdant gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai spręsti elektros energetikos inžinerijos problemas, išmokyti analizuoti elektros energetinius procesus bei jų valdymą, elektros energetikos sistemų sudedamąsias dalis, funkcionavimą, energetikos šaltinius ir atsinaujinančią energetiką, suvokiant kuriamų ir diegiamų elektros energetikos sistemų ir įtaisų poveikį visuomenei ir aplinkai bei palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
Žinos ir supras matematikos, gamtos ir socialinių mokslų pagrindus bei platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, reikalingą elektros energetikos inžinerijos studijų programos, atitinkantiems elektros inžinerijos studijų krypties pagrindams, suprasti.
Žinos ir sistemiškai supras elektros energetikos inžinerijos studijų programą atitinkančius elektros inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais
Turės darbo su įranga, naudojama elektros energetikos inžinerijos studijų programą atitinkančioje elektros inžinerijos studijų kryptyje įgūdžių ir gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentinius tyrimus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei formuluoti išvadas.
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą elektros energetikos inžinerijos studijų programą atitinkančioms elektros inžinerijos studijų krypties problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirinkdamas tinkamus analitinius ir matematinio modeliavimo metodus.
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuodamas elektros energijos generavimą, bei perdavimą, tinkamai parinks eksperimentinę ir gamybinę įrangą ir jų panaudojimą formuluojant ir analizuojant iškilusius inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti parinkdamas tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
Gebės taikyti elektros energetikos inžinerijos studijų programą atitinkančias elektros inžinerijos studijų krypties žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus
Supras elektros energetikos inžinerijos metodikas ir gebės jas taikyti projektuojant elektros ir elektronikos įtaisus, atlikti fundamentinius bei taikomuosius eksperimentinius tyrimus: naudojantis naujausiomis projektavimo metodikomis ir profesinėmis bei mokslinėmis duomenų bazėmis, gebės planuoti, vykdyti ir kritiškai vertinti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis, pateikti išvadas, gebės taikyti energetikos inžinerijos žinias naujų elektros ir elektronikus įrenginių kūrimui ir tyrimui.
Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams sprendimams surasti ir įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo . gebėjimų.
Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, atsakomybę už inžinerinę veiklą, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa sudaryta siekiant sukurti studentui palankią mokymosi aplinką, akcentuojanti dėstytojų darbą srityje ir skatinanti įsisavinti naujas žinias, kurios pagrįstos užduotimis bei moksliniais tyrimais. Numatomos tokios dėstymo ir mokymosi formos kaip probleminis dėstymas ir problema pagrįstos užduotys, atvejo analizė, individualus ir grupinis darbas, „smegenų šturmas“, prezentacijos, kursiniai projektai ir kt.
Programoje numatyti į studentus orientuoti praktiniai užsiėmimai ir laboratoriniai darbai, kurie yra pagrįsti grupiniu darbu, lavinantys praktinius gebėjimus, socialinius įgudžius bei skatinantys mokymasį darbo vietoje, naudojant laboratorinę praktiką.
Kursiniai projektai bei individualios užduotys ugdo studentus savarankiškai analizuoti ir spręsti elektros ir elektronikos inžinerijos problemas. Studentai savarankiškai ruošiasi laboratoriniams darbams, tarpiniams atsiskaitymams, egzaminams, bei vadovaujant dėstytojui, rengia baigiamąjį darbą ir atlieka praktiką.
Kiekvienam studijų dalyke yra numatytos konsultacijos, kurios leidžia prisitaikyti prie individualių studento poreikių.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento pasiekimams vertinti naudojami diagnostinis (vykdomas norint išsiaiškinti studento pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį), formuojamasis (nuolat vykdomas per studijų procesą), kaupiamasis (vykdomas sumuojant per tarpinius atsiskaitymus gautus studijų rezultatų įvertinimus) ir apibendrinamasis (formaliai patvirtinantis studento pasiekimus studijų programos pabaigoje) vertinimas. Taikoma kaupiamoji dešimtbalė Sistema, pritaikyta trijų lygmenų pasiekimų vertinimui. Studijų programos ir dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, laboratorinių darbų gynimai, darbų ataskaitos, žodžiu ir raštu pristatomi grupiniai ir individualūs darbai).
Atskiruose moduliuose taikomas individualus arba kolegialus vertinimas. Per kolegialų vertinimą studentus egzaminuoja dėstytojų ir (arba) inžinerijos specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų – komisija.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Filosofija
Specialybės kalbos kultūra
Specialybės užsienio kalba
Etika
Viešoji komunikacija
Fizika
Chemija
Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas
Integralai. Diferencialinės lygtys. Eilutės
Papildomi analizės skyriai ir tikimybių teorija
Įvadas į elektros energetikos inžineriją
Kompiuterinio modeliavimo ir prognozavimo pagrindai
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Procedūrinis programavimas
Objektinis programavimas
Elektronikos įtaisai
Signalai ir grandinės I, II
Skaitmeniniai įtaisai
Elektroninių įtaisų projektavimas
Mikroprocesoriai
Taikomoji galios elektronika
Elektros mašinos
Elektroniniai keitikliai
Elektromagnetinio lauko teorija
Skriptinis programavimas
Teorinė elektrotechnika
Elektronikos pagrindai
Žmonių sauga
Duomenų bazės
Kompiuterinė logika
Mechatronikos įtaisai
Projektų valdymo pagrindai
Ekonomika
Energetikos politika
Teisė
Profesinė praktika
Baigiamasis darbas I, II, III
Atsinaujinančių šaltinių energetinės technologijos
Elektros energijos generavimas
Elektros tinklai
Pastotės ir transformatoriai
Elektros tinklo diagnostika, automatika ir relinė apsauga
Elektros sistemų valdymas
Energetikos sistemų planavimas
Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpai
Laisvasis pasirinkimas I, II
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, galima pasirinkti kitos krypties dalykus, galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus bei kursinių projektų tematiką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje dalyvauja socialinių partnerių atstovai, turintys ilgalaikį profesinį darbo stažą elektros energetikos inžinerijos srityje, kas leidžia akcentuoti naujausias ir aktualiausias srities inžinerines problemas bei sprendimus, ruošiant konkurencingą specialistą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės sėkmingai dirbti inžineriais, inžinerinių padalinių vadovais, projektuotojais ir vykdyti ekspertinę veiklą:
Elektros energetikos sektoriaus įmonėse:
(AB “AmberGrid, AB “Lietuvos energija”, AB “Lietuvos energijos gamyba”, AB “Litgrid”, AB “Lesto”, UAB “Vilniaus energija”, AB “Kauno energija”, UAB “Simatika” ir kt.)
Elektos ir elektronikos įrenginių projektavimo, montavimo bei prekybos įmonėse: (AB “Beijer Electonics”, UAB “BM Service”, UAB “Olio”, UAB “Bukrita”, UAB “Phoenix Contact”, UAB “Teltonika”, TŪB “Gepa” ir kt.)
Elektros ir automatikos sistemų įrengimo, projektavimo ir prekybos įmonėse: (UAB “Enerstena VS”, UAB “Elektrosita”, UAB “ISS Baltic”, UAB “Vytrita”, UAB “ABB”, UAB “Siemens”, UAB “Axis Industries”, UAB “Baltic Agency Service” ir kt.)

Taip pat absolventas galės kurti ir plėtoti savąjį verslą elektronikos ir elektros inžinerijos srityje.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventas gali tęsti studijas magistrantūroje elektros ir elektronikos inžinerijos kryptyje arba gretutinėse kryptyse ir su jomis susijusių mokslo srityse Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose