Automatika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX041
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti fundamentinių ir socialinių, elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų žinių ir jų taikymo inžineriniame projektavime, projektų valdyme ir vadyboje įgūdžių, ugdant gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai spręsti elektros inžinerijos problemas, suvokiant kuriamų ir diegiamų automatinio technologijų valdymo, kompiuterinio įrenginių valdymo, mikroprocesorinio automobilių elektros įrenginių valdymo ir pastatų elektros sistemų poveikį visuomenei ir aplinkai bei palaikant savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinos ir supras matematikos, gamtos ir socialinių mokslų ir pagrindus, bei platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, reikalingą automatikos studijų programos atitinkantiems elektros inžinerijos studijų krypties pagrindams suprasti.
Žinos ir sistemiškai supras automatikos studijų programą atitinkančius elektros inžinerijų studijų krypčių esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
Turės darbo su įranga, naudojama automatikos studijų programą atitinkančioje elektros inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių ir gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir kritiškai vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą automatikos studijų programą atitinkančioms elektros inžinerijos studijų krypties problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirinkdamas tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus.
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluodamas ir analizuodamas įvairių automatinio valdymo sistemų inžinerinius uždavinius bei jiems spręsti parinkdamas tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
Gebės kritiškai taikyti automatikos studijų programą atitinkančias elektros inžinerijų studijų krypčių inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
Supras įvairių automatinio valdymo sistemų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
Išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, atsakomybę už inžinerinę veiklą, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias, kūrybiškai parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams sprendimams surasti ir įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų.
Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa sudaryta siekiant sukurti studentui palankią mokymosi aplinką, akcentuojanti dėstytojų darbą srityje ir skatinanti įsisavinti naujas žinias, kurios pagrįstos užduotimis bei moksliniais tyrimais. Numatomos tokios dėstymo ir mokymosi formos kaip probleminis dėstymas ir problema pagrįstos užduotys, atvejo analizė, individualus ir grupinis darbas, „smegenų šturmas“, prezentacijos, kursiniai projektai ir kt.
Programoje numatyti į studentus orientuoti praktiniai užsiėmimai ir laboratoriniai darbai, kurie yra pagrįsti grupiniu darbu, lavinantys praktinius gebėjimus, socialinius įgūdžius bei skatinantys mokymąsi darbo vietoje, naudojant laboratorinę praktiką.
Kursiniai projektai bei individualios užduotys ugdo studentus savarankiškai analizuoti ir spręsti elektros ir elektronikos inžinerijos problemas. Studentai savarankiškai ruošiasi laboratoriniams darbams, tarpiniams atsiskaitymams, egzaminams, bei vadovaujant dėstytojui, rengia baigiamąjį̨ darbą̨ ir atlieka praktiką.
Kiekvienam studijų dalyke yra numatytos konsultacijos, kurios leidžia prisitaikyti prie individualių studento poreikių.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento pasiekimams vertinti naudojami diagnostinis (vykdomas norint išsiaiškinti studento pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį), formuojamasis (nuolat vykdomas per studijų procesą), kaupiamasis (vykdomas sumuojant per tarpinius atsiskaitymus gautus studijų rezultatų įvertinimus) ir apibendrinamasis (formaliai patvirtinantis studento pasiekimus studijų programos pabaigoje) vertinimas. Taikoma kaupiamoji dešimtbalė Sistema, pritaikyta trijų lygmenų pasiekimų vertinimui. Studijų̨ programos ir dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, laboratorinių darbų gynimai, darbų ataskaitos, žodžiu ir raštu pristatomi grupiniai ir individualūs darbai).
Atskiruose moduliuose taikomas individualus arba kolegialus vertinimas. Per kolegialų vertinimą studentus egzaminuoja dėstytojų ir (arba) inžinerijos specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų – komisija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Elektros inžinerijos įvadas
Bendroji fizika
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Procedūrinis programavimas
Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas
Filosofija
Etika
Viešoji komunikacija
Teorinė elektrotechnika
Duomenų bazės
Kompiuterinė logika
Chemija
Taikomoji fizika
Objektinis programavimas
Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės
Mechatronikos įtaisai
Elektronikos pagrindai
Matematinė analizė ir tikimybių teorija
Ekonomika
Skriptinis programavimas
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Prancūzų kalba
Elektros grandinių teorija
Elektros pavaros
Taikomoji galios elektronika
Elektronikos įtaisai
Mechanikos pagrindai
Elektros energetika
Specialybės anglų kalba
Specialybės vokiečių kalba
Specialybės prancūzų kalba
Neelektrinių dydžių matavimo sistemos
Skaitmeniniai įtaisai
Automatinio valdymo teorija
Valdymo sistemų programavimas
Projektų valdymo pagrindai
Mikroprocesoriai
Technologijų valdymas
Valdikliai
Robotika
Žmonių sauga
Elektros ūkio valdymas
Bakalauro baigiamasis darbas 1, 2, 3
Pastatų automatika
Šviesos technika
Automatinių sistemų valdymas
Automobilių automatikos sistemos
Skaitmeninio valdymo technologijos
Robotika
Teisė
Specialybės kalbos kultūra
Laisvasis pasirinkimas 1, 2
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, galima pasirinkti kitos krypties dalykus, galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus bei kursinių projektų tematiką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje vykdomos išvykstamosios paskaitos į modernias automatizuotos gamybos įmones, taip supažindinant studentus su šiuolaikinėmis automatizavimo technologijomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės sėkmingai dirbti inžineriais, inžinerinių padalinių vadovais, projektuotojais ir vykdyti ekspertinę veiklą:
Automatikos sektoriaus įmonėse:
(UAB Neiluva, AB Lietuvos automatika, UAB Elmonta, UAB Odri inžinerija, UAB Amalva, UAB Aedilis, UAB Elteros projektai ir kt.)
Elektos ir elektronikos įrenginių projektavimo, montavimo bei prekybos įmonėse: (AB “Beijer Electonics”, UAB “BM Service”, UAB “Olio”, UAB “Bukrita”, UAB “Phoenix Contact”, UAB “Teltonika”, TŪB “Gepa” ir kt.)
Elektros ir automatikos sistemų įrengimo, projektavimo ir prekybos įmonėse: (UAB “Enerstena VS”, UAB “Elektrosita”, UAB “ISS Baltic”, UAB “Vytrita”, UAB “ABB”, UAB “Siemens”, UAB „Schneider Electric“, UAB “Axis Industries”, UAB “Baltic Agency Service” ir kt.)

Taip pat absolventas galės kurti ir plėtoti savąjį verslą elektronikos ir elektros inžinerijos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventas gali tęsti studijas magistrantūroje elektros ir elektronikos inžinerijos kryptyje arba gretutinėse kryptyse ir su jomis susijusių mokslo srityse Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Intelektinės robotikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Transporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Mechatronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Automatika ir valdymas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Programuojamos automatikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automatika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechatronika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Avionika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)