Mechanikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisMechanika ir metalo darbai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX040
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta parengti mechanikos inžinerijos bakalaurus, gebančius naudoti naujausius aukštųjų technologijų pasiekimus, informacines technologijas, žinančius ir suprantančius esminius mechanikos inžinerijos principus ir vykstančius procesus, mokančius taikyti pagrindinius inžinerinius principus ir analitinius metodus, identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant alternatyviosios energetikos, aplinkos apsaugos įrenginių kūrimą ir gamybos problemas, mašinų ir mechanizmų projektavimo, metrologijos ir mašinų gamybos kontrolės problemas. Studijų rezultatai: Žinios: Matematikos ir gamtos mokslų žinios: matematinė analizė, tikimybių teorija, fizika, chemija, humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos inžinerinei veiklai ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti, bendrosios technologijos mokslų žinios, reikalingos mechanikos inžinerijoje: žinios apie teorinės mechanikos dėsnius, mechanizmų ir jų sistemų projektavimą, matematikos metodus ir dėsnius, taikomus gamybos objektams aprašyti, analizuoti ir projektuoti, produkcijos kokybės valdymą. Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos Žinios apie alternatyviosios energetikos įrenginių struktūrą, veikimo principus, konstrukcijas, projektavimą, gamybą, eksploataciją. Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai Žinios apie atliekų utilizavimą, aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių struktūrą, veikimo principus, konstrukcijas, projektavimą, gamybą, eksploataciją. Mašinų projektavimas Žinios apie kompiuterizuotą mašinų ir mechanizmų projektavimą ir gamybą, jų valdymo sistemas, pagrindinius projektavimo ir gamybos organizavimo principus. Metrologija ir matavimai Žinios apie metrologiją, metrologijos ūkį, matavimo priemonių konstrukcijas, projektavimą, panaudojimą, kompiuterinį matavimo duomenų tvarkymą, gaminių kokybės kontrolę ir sertifikavimą. Gebėjimai tirti: Gebėjimas rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mechanikos inžinerijos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslų pasiekimais ir metodais, taikyti matematikos metodus analizuojant mechanizmus ir mašinas, atlikti eksperimentinius tyrimus, apdoroti ir kritiškai vertinti gautus duomenis ir informaciją. Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos Gebėjimas analizuoti, projektuoti ir eksploatuoti alternatyvios energetikos įrenginius ir sistemas konkrečiomis sąlygomis, įvertinant jų poveikį aplinkai. Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai Gebėjimas analizuoti, projektuoti ir eksploatuoti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginius įvertinant konkrečias eksploatacijos sąlygas. Mašinų projektavimas Gebėjimas tirti, analizuoti mašinų konstrukcijų ypatumus ir eksploatacines savybes ir projektuoti atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas. Metrologija ir matavimai Gebėjimas analizuoti ir parinkti įvairių mašinų kokybės parametrų matavimo metodus ir įrangą, įvertinant naujausius metrologijos srities pasiekimus. Inžinerinė analizė: Gebėjimas planuoti ir atlikti inžinerinę analizę: taikyti žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant mechanikos inžinerijos problemas, kritiškai vertinti ir pateikti gautus rezultatus, mokėti naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodais ir įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus. Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos Gebėjimas atlikti inžinerinę analizę įvertinant alternatyvios energetikos įrenginių ir sistemų projektavimo ir naudojimo galimybes, atsižvelgiant į konkrečias eksploatavimo sąlygas. Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai Gebėjimas analizuoti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių konstrukcijų ir eksploatavimo parametrus, naudojant naujausius matavimo ir duomenų apdorojimo metodus. Mašinų projektavimas Gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti mašinų ir jų valdymo sistemų eksploatacijos ir kokybės parametrus, naudojant naujausius matavimo ir duomenų apdorojimo metodus. Metrologija ir matavimai Gebėjimas analizuoti mašinų kokybės parametrų duomenis taikant naujausius apdorojimo ir kaupimo metodus ir priemones gamybos sąlygomis. Inžinerinis projektavimas: Gebėjimas suformuluoti užduotis techniniams mechanikos inžinerijos projektams, įvertinant jų realizavimo ypatumus, naudotis katalogais ir kitomis duomenų bazėmis projektuojant mechanizmus ir mašinas, naudoti naujausius programinius paketus, skirtus mašinų ir mechanizmų projektavimui Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos Gebėjimas parinkti ir projektuoti alternatyvios energetikos įrenginius ir sistemas, atsižvelgiant į konkrečias naudojimo galimybes ir įvertinant ekologinius reikalavimus. Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai Gebėjimas parinkti ir projektuoti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginius, suformuluoti ekologinius reikalavimus projektuojant. Mašinų projektavimas Gebėjimas parinkti ir projektuoti mašinų, mechanizmų sistemas ir buitinę techniką, taikant CAD/CAM ir (ar) kitus programinius paketus, analizuoti gamybos procesus, atlikti inžinerinius skaičiavimus. Metrologija ir matavimai Gebėjimas parinkti ir projektuoti įvairius matavimo įtaisus ir mašinas, tame tarpe naudojant specialius programinius paketus, gebėti realizuoti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, projektuojant ir komplektuojant technologinius ir metrologinius įrenginius. Inžinerinės veiklos gebėjimai: Gebėjimas taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti, praktiniams tikslams pasiekti dirbant komandoje, savarankiškai lavintis ir tobulėti. Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti su savo ir gretutinių sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai priimti sprendimus. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai: Gebėjimas bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei nors viena užsienio kalba, naudotis teisiniais dokumentais, pateikti informaciją grafine ir tekstine forma.sprendimus. Gebėjimas kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, dirbti kūrybiškai ir savarankiškai, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, tobulinti profesinius gebėjimus ir atnaujinti žinias mokantis visą gyvenimą, vertinti kitų nuomonių svarbą Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, e-mokymas, kursiniai darbai, kursiniai projektai, probleminis dėstymas, interaktyvus mokymas, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, ekskursijos, moksliniai seminarai, baigiamasis darbas Studijų rezultatų vertinimo būdai: Žinioms ir gebėjimamas vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimoi sistema (kaupiamasis vertinimas) Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Pirmaisiais studijų metais šios programos studentai studijuoja tokius privalomuosius dalykus: Įvadas į specialybę; Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika; Programavimas C; Fizika; Chemija; Matematika; Medžiagų mokslas; Žmonių ir aplinkos sauga; Teisė; Vadyba; Teorinė mechanika. Atliekama pažintinė praktika, kurios metu įgyjama papildomų žinių apie veikiančias gamybos įmones ir organizacijas, jų darbo pobūdį, technologijas, perspektyvas ir galimybes. Antraisiais studijų metais dėmesys skiriamas daugiau savarankiškam darbui, atliekant kursinius projektus, panaudojant pirmame ir einamajame kursuose įgytas žinias. Privalomieji dalykai: Skysčių mechanika ir termodinamika; Taikomoji inžinerinė grafika, Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu); Elektrotechnika; Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos; Mašinų elementai (su kursiniu projektu); Medžiagų mechanika ; Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) Trečiaisiais studijų metais daugiau gilinamasi į bendruosius specialybės dalykus: Elektronika; Automatinis valdymas; Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu); Energijos transformavimo mašinos (su kursiniu darbu Pjovimo procesai ir įrankiai. Penktame semestre Mechanikos inžinerijos programoje renkamasi vieną iš keturių galimų specializacijų. Bendri visoms specializacijoms studijų dalykai sekančiuose semestruose: Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos; Mašinų ir prietaisų projektavimas; Kokybės valdymas; Ekologinis projektavimas; CAD/CAM/ CAE; Specialybės kalbos kultūra; Profesinė praktika; Tribologija; Įrenginių surinkimo technologijos (išskyrus specializaciją Metrologija ir matavimai); Bakalauro baigiamasis darbas. Specializacijos: Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos. Studijų dalykai: Aplinkos spinduliniai ir geoterminiai energijos šaltiniai; Energotechnika; Bioenergetikos technologijos; Vėjo ir hidro energetika (su kursiniu projektu); Energetinių sistemų projektavimas; Atsinaujinančios energetikos sistemos ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas; Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai. Studijų dalykai: Medžiagų agregatinio būvio keitimo įrenginiai; Užterštų srautų atskyrimo įrenginiai ir sistemos (su kursiniu projektu);Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai; Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba (su kursiniu projektu); Energijos apskaitos įrenginiai ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas; Žaliavų atgavimo technologijos ir įrenginiai. Mašinų projektavimas. Studijų dalykai: Kompiuterinis technologijų projektavimas; Skaitmeninės gamybos technologijos (su kursiniu projektu); Mašinų ir prietaisų projektavimas (su kursiniu projektu); Įrankių ir įtaisų projektavimas (su kursiniu darbu);Inovacijų valdymo pagrindai; Technologinės įrangos projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas. Metrologija ir matavimai. Studijų dalykai: Matavimo prietaisai (su kursiniu projektu); Metrologija; Mašinų ir prietaisų projektavimas (su kursiniu projektu); Matavimo informacinės sistemos (su kuirsiniu darbu); Standartai, sertifikavimas ir akreditavimas; Metrologinio ūkio ir matavimų organizavimas; Matavimo prietaisų ir mašinų projektavimas ir sertifikavimas, Kompleksinis projektas. Studento pasirinkimai: • Galima pasirinkti specializaciją; • Galima pasirinkti papildomą praktiką; • Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (ne mažiau kaip 6 kreditai); • Galima pasirinkti tris studijų dalykus iš šių pasirenkamųjų dalykų: Anglų kalba, Vokiečių kalba, Prancūzų kalba, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Technikos filosofija, Politika ir technologijos. Studijų programos skiriamieji bruožai: Mechanikos inžinerijos studijų programa 2017 m. buvo apdovanota Baltijos regiono šalių investuotojų forumo kokybės ženklu „Investors Spotlight“, kuris atitinka užsienio investuotojų poreikius. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Būdami mechanikos inžinerijos studijų programos absolventais galėsite dirbti inžinieriais, konstruktoriais, technologais, gamybos vadovais, technikos ir komercijos direktoriais. Galėsite sėkmingai darbuotis aplinkos apsaugos įrenginių, metrologijos, metalo apdirbimo įmonėse bei projektavimo organizacijose. Dažniausiai VGTU studentai yra įdarbinami dar studijų metais po profesinės praktikos. Įgytos žinios teikia galimybę dirbti ne tik gamybos įmonėse, bet ir įvairių sričių organizacijose bei įstaigose, taip pat kurti ir individualiąsias įmones. Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos. Pagal šią specializaciją rengiami plataus profilio specialistai konstruktoriai, tyrėjai bei alternatyviosios energetikos įrenginių ir sistemų inžinieriai. Subalansuotosios plėtros strategija galima tik racionaliai naudojant visus turimus energetinius išteklius. Parengti specialistai geba projektuoti ir racionaliai įvertinti gaminamą alternatyviosios energetikos įrangą ir ją pritaikyti prie vartotojų poreikių bei aplinkos sąlygų. Rengiamiems specialistams suteikiama pakankamai energetikos, aplinkosaugos ir mechanikos žinių, tai pagrindas jiems sėkmingai kurti didžiausio energetinio efektyvumo naujos kartos įrenginius, kurie atitiktų darniosios aplinkos principus. Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių specialistų darbas daugiausia susijęs su aplinkos apsaugos įrenginių projektavimu, gamyba ir eksploatavimu, užtikrinant sveiką ir saugią aplinką. Įvertinant tai studentai supažindinami su įvairiais aplinkos apsaugos reikalavimais, daug dėmesio skiriama kompiuterinių programų naudojimui. Senkant ir brangstant kuro atsargoms, labai svarbu vis taupiau vartoti energiją, šio proceso kontrolei reikalingi nauji energijos apskaitos įrenginiai ir sistemos. Absolventai laukiami aplinkosaugos bei energetikos įrenginių projektavimo ir gamybos įmonėse. Mašinų projektavimas. Pagal šią specializaciją rengiami specialistai – universalūs konstruktoriai mechanikai. Projektuojant bet kurį kiek sudėtingesnį įrenginį, nepakanka vien gerai išmanyti kuriamos mechaninės sistemos veikimo ir eksploatacijos ypatumus. Tik naudojant šiuolaikines kompiuterines programas sudaromos sąlygos spręsti funkcinius uždavinius nuo idėjos iki pagaminto įrenginio. Absolventai laukiami moderniose mašinų ir jų komponentų projektavimo ir gamybos įmonėse. Metrologija ir matavimai. Pagal šią specializaciją rengiami specialistai supažindinami su metrologijos pagrindais, įvairių matavimo priemonių konstravimu, gamyba, aktualiomis standartizavimo, akreditavimo ir metrologijos problemomis bei jų sprendimo būdais įmonėse. Šios srities specialistai Lietuvai reikalingi diegiant vienodus Europos kokybės standartus, projektuojant ir gaminant tarptautinėje rinkoje konkurencingas mašinas bei įrenginius. Šios specializacijos studentai praktinius užsiėmimus ir laboratorinius darbus atlieka ne tik universiteto, bet ir pažangiausių įmonių bei metrologijos institucijų laboratorijose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galėtų tęsti studijas, pasirinkdami analogiškos ar artimos studijų krypties antrosios pakopos studijų programas, savo profesinę veiklą susieti su mokslinės karjeros galimybėmis.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose