Architektūra

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisArchitektūra (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 5 (metais)
Kreditai300
Programos kodas6011PX004
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti socialiai atsakingą, nuolat tobulėjantį, plačios erudicijos architektą, kuris, bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, gebėtų kompleksiškai, racionaliai ir kūrybiškai vykdyti architektūrinę veiklą, sprendžiant sudėtingas fizinės erdvės formavimo problemas globalioje, nuolat kintančioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
Z1 Geba susieti naujausias architektūros istorijos, teorijos, kitų humanitarinių, socialinių ir technologinių mokslų bei menų žinias, sprendžiant aktualius architektūros klausimus.
Z2 Geba pastatų konstrukcijų, inžinerinių sistemų, medžiagotyros žinias taikyti rengiant architektūrinius projektus.
Z3 Geba miestų projektavimo ir planavimo žinias taikyti planavimo procese.
Z4 Geba tvaraus vystymo žinias taikyti kuriant patogius, žmogaus poreikius tenkinančius ir klimatinę aplinką atitinkančius pastatus.
Z5 Geba projektų vystymo, teisinio reglamentavimo ir procesų valdymo žinias taikyti architektūrinėje veikloje;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
GV1 Geba tirti architektūros objektus ir reiškinius, remdamasis atliktų tyrimų rezultatais, savarankiškai surinktais ir apibendrintais patikimais duomenis, naudodamasis šiuolaikiniais informacijos kaupimo ir sisteminimo būdais .
GV2 Geba nustatyti ir apibrėžti su architektūra susijusią problemą, formuluoti originalią hipotezę, parinkti inovatyvius tyrimo metodus, interpretuoti tyrimo rezultatus ir jais grįsti projektinius sprendinius.
Specialieji gebėjimai
SG1 Geba nuolat stebėti, analizuoti aplinkos reiškinius ir formavimo tendencijas, juos kūrybiškai bei inovatyviai taikyti architektūrinėje kūryboje.
SG2 Geba kurti architektūrą suvokdamas projektavimo kompleksiškumą, derindamas estetinius, funkcinius, socialinius, techninius, ekonominius, ekologinius, teisinius reikalavimus.
SG3 Geba savarankiškai atliktų taikomųjų tyrimų rezultatais grįsti architektūrinę veiklą .
SG4 Geba kūrybiškai, inovatyviai ir atsakingai spręsti sudėtingus architektūros , urbanistikos, kraštovaizdžio ir paveldo politikos klausimus bei fizinės aplinkos formavimo uždavinius nepažįstamoje, nuolat kintančioje aplinkoje.
Socialiniai gebėjimai
CG1 Geba dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti tarpdalykinėje komandoje.
CG2 Geba perteikti darbo rezultatus aiškiai, argumentuotai, taisyklinga ir įtaigia rašytine ir žodine valstybine ir bent viena užsienio kalba specialistams ir visuomenei.
CG3 Geba tenkinti skirtingų socialinių grupių bendruosius ir speciali uosius poreikius, paisyti visuomeninio intereso, prisiimti atsakomybę už architektūrinės veiklos rezultatų poveikį visuomenės gerovei, suvokdamas architekto profesijos vaidmenį.
Asmeniniai gebėjimai
AG1 Geba motyvuotai, savarankiškai, kūrybiškai ir atsakingai dirbti, kruopščiai planuoti veiklą ir fizinius bei intelektinius resursus.
AG2 Geba veikti vadovaujantis etikos principais ir prisiimti moralinę atsakomybę už savo veiklos socialinį poveikį.
AG3 Geba nuolat, sistemingai ir savarankiškai gilinti profesines žinias ir įgūdžius pasirinkta tobulinimosi kryptimi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo(si) metodai apima paskaitų, seminarų, pratybų, konsultacijų, projektų rengimo, savarankiško darbo, diskusijų, ekskursijų, kūrybinių dirbtuvių, mokslinio tiriamojo darbo elementų ir praktikos derinimą, kas užtikrina studentui būtinų žinių suteikimą, praktinių įgūdžių įgijimą bei vertybinių nuostatų formavimą. Kiekvieno studijų dalyko dėstyme derinamos dvi pagrindinės mokymo/si formos – teorinės paskaitos ir pratybos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimams vertinti taikoma kriterinė proporcinė dešimties balų vertinimo sistema. Ji taikoma egzaminams, kursiniams projektams, kursiniams darbams, namų darbams, kontroliniams darbams, referatams ir kitoms užduotims vertinti. Taikomas kaupiamojo balo principas; atsiskaitymo etapiškumas, o vertinimo struktūra detaliai pateikiama kiekvieno dalyko modulio kortelėje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro 15 kreditų bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, 279 kreditai skirti studijų krypties dalykams ir 6 kreditai laisvojo pasirinkimo dalykams. Didžiąją programos dalį sudaro studijų krypties dalykai (branduolys) ir čia bendriems architektūros studijų dalykams skirti 66 kreditai, statybos inžinerijos pagrindų dalykams - 24 kr., pagrindinių studijų krypties dalykams - 120 kr., socialinių mokslų dalykams - 12 kr., įvairioms praktikoms - 18 kr. (iš jų profesinei praktikai skirta 12 kr.), magistro baigiamajam darbui skirti 36 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Programoje numatoma 6 kreditų apimties laisvas pasirinkimas ir alternatyvus pasirinkimas apima viso 108 kreditus (iš 11 pasirinkimo grupių).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra vientisųjų studijų, t.y. 5 metų trukmės (300 kr.) ir ją baigus suteikiamas architektūros magistro diplomas ir kvalifikacinis laipsnis. Programoje įgyvendinamas iš dalies modulinis studijų principas, studijų turinys formuojamas probleminiu principu ir studijų dalykai išdėstomi nuosekliai keliamų uždavinių sudėtingumo kryptimi. Taikomi nauji, įtraukūs mokymo būdai, studijavimas netradicinėse aplinkose, patirtinis mokymas, studijų užduotys modeliuojamos realiose situacijose ir kt. Studijuojantiems suteikiama galimybė formuoti savo studijų turinį atliekant studijų dalykų pasirinkimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę vientisųjų architektūros studijų programą absolventai galės dirbti architektūrinio ir inžinerinio projektavimo, miestų planavimo, statybos įmonėse projektuojančiais architektais ar jų asistentais.
Savivaldybėse, Aplinkos ministerijoje, Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose yra architektūros, kraštovaizdžio architektūros, urbanistinio planavimo, kultūros paveldo sritis kuruojantys padaliniai, kuriuose architektai dirba kaip administratoriai.
Architektūros magistrai taip pat gali užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla universitetuose, kolegijose, tęsti studijas doktorantūroje.
Po studijų įgiję projektavimo patirties architektų biuruose, absolventai gali įstatymo numatyta tvarka tapti atestuotais architektais, galinčiais teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose