Vizualinė plastika

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6213PX001
Įstaigos adresasVilnius, Savičiaus g. 17
Viešoji įstaiga

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, gebančius kūrybiškai, inovatyviai ir efektyviai veikti plačiame kultūriniame, tarpkryptiniame ir tarpdisciplininiame vietiniame ir tarptautiniame dizaino ir medijų meno kontekste; kurti, vykdyti meninius tyrimus, kritiškai ir reflektyviai mąstyti.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
1. Gebės kaupti, kritiškai vertinti, sistemiškai analizuoti naujausias grafinio dizaino ir animacijos meno žinias, teorines ir praktines naujoves tarpkryptiniame dizaino ir medijų meno kontekste.
2. Gebės įgytas naujausias žinias ir šiuolaikinius grafinio dizaino ir animacijos kūrybos metodus taikyti praktinėje veikloje, meniniuose tyrimuose naujoje ir nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose, tarpdisciplininiuose, integralių žinių kontekstuose.
3. Gebės įžvelgti aktualias visuomenės, vartotojo, aplinkos problemas, savarankiškai atlikti meninius tyrimus naudodamas pažangius metodus, analizuoti ir vertinti rezultatus, jais vadovaujantis numatyti problemų sprendimo būdus.
4. Gebės naudotis reikalingais informacijos šaltiniais, atlikti informacijos analizę, įvertinti ir apibendrinti tyrimų rezultatus, interpretuoti juos, pagrįsti išvadas.
5. Geba taikyti tyrimų rezultatus konkrečiuose sociokultūriniuose kontekstuose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse
6. Geba kurti naujausias dizaino (grafinio dizaino) ir medijų (animacijos) meno žinias ir raiškos modelius, generuoti naujas idėjas, eksperimentuoti, prisidėdamas prie tolesnės grafinio dizaino ir animacijos meno plėtros
7. Geba kontekstualiai ir konceptualiai mąstyti, parinkti ir taikyti naujausias technologines žinias ir inovatyvius raiškos metodus bei startegijas konkretiems tikslams pasiekti, vartotojo, gamintojo ir visuomenės santykių problemoms spręsti.
8. Geba tobulinti individualų tarpkryptinio menininko braižą ir kūrybos principus.
9. Geba dirbti tarpdisciplininėje aplinkoje, organizuoti komandos darbą ir būti jos lyderiais, savarankiškai veikti, bendradarbiauti su kolegomis, užsakovais, žiniasklaida.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programą numatoma vykdyti, vadovaujantis šiuolaikine studijų paradigma, kai centrinis ir aktyvusis studijų proceso veikėjas yra studentas, o studijos orientuotos į savarankišką, patirtinę, refleksyvią jo veiklą: numatoma naudoti įvairius studijų metodus ir formas (atvejų analizė, baigiamasis projektas, bendri darbų aptarimai, darbų aplankai (portfolio), debatai, diskusijos, grupinės užduotys, individualios konsultacijos, individualios užduotys, informacijos paieškos užduotys, kolektyvinės užduotys, kūrybinės dirbtuvės, literatūros/šaltinių apžvalgos analizė, meninių problemų formulavimas ir sprendinių paieška, minčių, idėjų, koncepcijų žemėlapių sudarymas, minčių lietus, natūros studijos, paskaitos, peržiūros, praktikų užduotys, pratybos, probleminis mokymas, problemų sprendimo užduotys, projektai, seminarai, vaidmenų žaidimai, referatai, refleksijos, technologinių inovacijų pritaikymo kūryboje galimybių tyrimai, pažintinės išvykos, kūrybinės ekspedicijos ir t.t.).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo metodai, numatomi programoje, derės su studijų metodais: tai rašto darbai, projektų ir individualių darbų ataskaitos, kompetencijų aplanko į(si)vertinimas, kolegialus vertinimas, esė, individualių ir grupinių pateikčių, dalyvavimo diskusijoje, debatuose vertinimas, e-erdvėje surastos informacijos pristatymo ir analizės vertinimas, kūrybinių užduočių vertinimas, praktikos aplankų vertinimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai – 78 kreditai, baigiamasis projektas – 30 kreditų, pasirenkamieji dalykai – 12 kreditų. Pagrindiniai studijų krypties dalykai :Estetika, Šiuolaikinis menas, Meninio tyrimo metodologija, Vizualinių idėjų manifestacijos , Grafinis dizainas: grafinio piešinio parametrai, Animacija: naratyvo tipai
Animacija: vaizdinė ir garsinė raiška, Grafinis dizainas: eksperimentinio piešinio teorija ir praktika, Meninio tyrimo mesitriškumo studija (grafinis dizainas/animacija), Tarpdisciplininis menas, Interaktyvus tarpdisciplininio meno projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis laisvai pasirenkamus dalykus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pabaigę studijas absolventai galės pritaikyti studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus, dirbdami plačiame profesiniame lauke: jie gebės dirbti įvairiose kūrybinėse įmonėse ir kūrybinėse industrijose (studijose, leidyklose, galerijose ir pan.), projektuose, dirbti kaip savarankiški kūrėjai – grafinio dizaino ir/arba animacijos menininkai, taip pat tarpkryptinių menų kūrėjai, galės būti kūrybos vadovai įmonėse, galės patys steigti įmonę
Tolesnių studijų galimybės:
Meno krypties doktorantūros studijos.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Vizualinė plastika Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)