Tarptautinė verslo ir prekybos teisė LL.M.

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1 (metais)
Kreditai60
Programos kodas6211KX029
Įstaigos adresasVilnius, Savičiaus g. 17
Viešoji įstaiga

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus teisininkus, išmanančius
tarptautinės verslo ir prekybos teisės sritį,
gebančius veikti tarptautiniu mastu ir teikti
kokybiškas teisines paslaugas fiziniams ir
juridiniams asmenims, tarptautinėms
korporacijoms, vyriausybėms ir tarptautinėms
prekybos organizacijoms verslo formų, jų
valdymo ir finansavimo priemonių, ginčų
sprendimo, įmonių socialinės atsakomybės,
tarptautinių komercinių sutarčių, tinkamo
Pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių
taikymo, tarptautinių investicijų ir kitais verslui
ir prekybos vystymui aktualiais teisiniais
klausimais.
Studijų rezultatai:
1.1. Žino ir supranta tarptautinės verslo ir
prekybos teisės principus bei atskirų jos institutų
problematiką konkrečios teisinės sistemos
kontekste, taip pat Europos Sąjungos bei
tarptautinio verslo ir prekybos teisinio
reguliavimo kontekste.
1.2. Žino programoje numatytas ekonomikos,
vadybos bei kitų socialinių mokslų teorijas,
moka jas susieti su teisine problematika
tarptautinės verslo ir prekybos teisės srityje ir
naudoti taikomuosiuose tyrimuose bei teisinio
darbo praktikoje.
1.3. Geba taikyti įgytas žinias teikiant teisines
konsultacijas tarptautinės verslo ir prekybos
teisės srityje ir sprendžiant dėl tinkamiausių
veiksmų sudėtingomis aplinkybėmis, kai trūksta
išsamios ir aiškios informacijos.
1.4. Geba moksliškai ir logiškai diskutuoti apie
filosofinius teisės aspektus, tarptautinės teisės
koncepcijas; suvokia pagrindines teisės mokslo
teorijas, reprezentuojančias teisės esmę, paskirtį
ir vaidmenį visuomenėje.
2.1. Geba taikyti teorinius ir empirinius
tarptautinės verslo ir prekybos teisės tyrimo
metodus.
2.2. Geba rasti ir naudotis nacionaliniais ir
tarptautiniais informacijos ištekliais, įvertinti jų
patikimumą, naudoti mokslo ir teisines
duomenų bazes bei šiuolaikines informacines
technologijas, interpretuoti mokslinių tyrimų
rezultatus.
2.3. Geba atlikti aktualių praktinių tarptautinio
verslo ir prekybos problemų teisinį vertinimą.
3.1. Geba priimti sprendimus situacijose,
kuriose reikia plataus, gilaus ir kritinio teorinių
žinių bei praktikos apibendrinimo (įvertinimo)
tarptautinio verslo ir prekybos srityje.
3.2. Geba kritiškai ir sistemiškai analizuoti
tarptautinės verslo ir prekybos teisės srities
žinias ir pritaikyti jas spręsdamas uždavinius
profesinėje veikloje; geba sisteminti, aiškinti,
lyginti ir vertinti teisinius dokumentus bei
parengti konstruktyvius pasiūlymus dėl jų
tobulinimo.
3.3. Geba logiškai, kritiškai ir sistemiškai
analizuoti įvairius teisinius dokumentus
tarptautinės verslo ir prekybos teisės srityje,
įvertinti jų teisinį pobūdį, prasmę ir poveikį
platesniame teisinio reguliavimo kontekste.
3.4. Geba analizuoti ir vertinti asmenų veiklą
teisinių principų ir tarptautinės verslo ir
prekybos teisės nuostatų kontekste,
vadovaujantis teisės mokslo doktrina ir
tarptautine praktika.
3.5. Geba atstovauti ir koordinuoti atstovavimą
fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinės
verslo ir prekybos teisės klausimais,
vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais
bei tinkamai elgdamasis su konfidencialia
informacija, taip pat vertinti atstovavimo
efektyvumą.
3.6. Geba analizuoti teisinę veiklą, ją koreguoti
pagal analizės rezultatus, laiku priimti
profesionalius sprendimus, įvertinti sprendimų
pasekmes ir riziką, būti kūrybišku teisinių
paslaugų teikėju, kritiškai ir reflektyviai mąstyti
ir sėkmingai prisitaikyti prie besikeičiančios
darbo aplinkos.
4.1 Geba dirbti tarptautinėje erdvėje, sklandžiai
ir argumentuotai dėstyti savo požiūrį profesinėje
ir tarpdisciplininėje aplinkoje, prisiimdamas
atsakomybę už teisininko profesijos vystymą ir
stiprinimą, vartodamas profesinę terminiją anglų
kalba, argumentavimui pasitelkdamas mokslinę
ir praktinę patirtį.
4.2. Geba perteikti žinias ir įgūdžius
specialistams ir kitiems besimokantiems.
4.3. Demonstruoja lyderystės gebėjimus
nacionaliniame ir tarptautiniame kontekstuose.
5.1. Geba kritiškai vertinti savo ir kitų profesinę
praktiką, žinias ir vertybes, sistemingai
apmąstyti savo profesinį augimą, savarankiškai
pasirinkdamas tobulinimosi kelią.
5.2. Geba savarankiškai priimti sprendimus
situacijose, kuriose reikia plataus, gilaus ir
kritiško mokslo ir praktikos žinių bei patirties
tarptautinės verslo ir prekybos teisės srityje
apibendrinimo (įvertinimo), modeliuoti
sprendimų strategijas ir įvertinti priimtų
sprendimų poveikį visuomeniniu bei etiniu
požiūriu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, literatūros analizė,
tiriamuoju darbu pagrįstas mokymasis, grupinis
darbas, diskusija, pristatymo rengimas, minčių
lietus, teisinio atvejo analizė, lyginamoji analizė,
tiriamojo, rašto darbo rengimas, esė, kūrybinės
užduotys ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Grupės diskusija, (analitinės) užduotys
auditorijoje, rašto darbas, individualus tyrimo
projektas, esė, atliktos analizės pristatymas,
tiriamojo rašto darbo pristatymas, egzaminas ir
kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Tarptautinės teisės filosofija ir metodologija
Įmonių teisė ir valdymas
Tarptautinis komercinis arbitražas
Tarptautinė investicijų teisė
Tarptautinės prekybos teisė
Lyginamoji komercinė teisė
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Tarptautinė intelektinės nuosavybės teisė /
Tarptautinė finansų teisė
Tarptautinės komercinės sutartys / E-teisingumas
ir ginčų sprendimas elektroninėje erdvėje
Įmonių socialinė atsakomybė / Ekonominis
tarptautinio verslo vertinimas
Komercinė bankininkystė / Vertybinių popierių
teisė
Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Programa paremta 30 metų patirtimi vykdant
universitetines teisės studijas;
- Programos studijos glaudžiai susijusios su
moksline ir praktine Konstitucionalizmo ir
žmogaus teisių centro ir jame veikiančios Teisės
klinikos veikla;
- Programa dėstoma anglų kalba;
- Programoje dėsto tarptautinis dėstytojų
kolektyvas, kurių absoliuti dauguma turi
praktinio darbo dėstomoje srityje patirties.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Nacionalinėse ir tarptautinėse viešojo bei
privataus sektoriaus organizacijose, advokatų
kontorose, tarptautinėse teisinėse firmose ir t.t.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, įgiję teisės magistro kvalifikacinį
laipsnį, gali studijuoti trečiosios pakopos teisės
krypties studijose mokslo ir studijų institucijų
nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Mykolo Romerio universitetas Administracinė teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Aplinkosaugos teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Civilinė ir verslo teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Darbo teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Darbo teisė LL.M Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Europos Sąjungos teisė ir valdymas Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Mediacija Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Teisė ir policijos veikla Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešųjų pirkimų teisė LL.M Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Tarptautinė verslo ir prekybos teisė LL.M. Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus universitetas Baudžiamoji justicija Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Tarptautinė ir Europos teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Baudžiamoji ir verslo teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinio verslo ir technologijų teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)