Vizualinis dizainas

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

Mokymo įstaigaViešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6123PX001
Įstaigos adresasVilnius, Savičiaus g. 17
Viešoji įstaiga

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Vizualinio dizaino programos tikslas – išugdyti vizualinio dizaino specialistus, įgijusius atitinkamas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, leidžiančias jiems kūrybiškai ir savarankiškai įvairiomis technikomis bei priemonėmis dirbti vizualinio dizaino ir medijų tapdisciplininiuose bei tarpkryptiniuose kontekstuose.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Mokės apibūdinti esminius vizualiojo dizaino ir kitų vizualaus meno šakų raidos bruožus, artefaktus, socialinius – kutūrinius kontekstus, procesus.
2. Žinos apie tradicines (monotipija, šilkografija, raižinys, graviūra ir kt.) ir naująsias (foto polimeras, skaitmeninės technologijos, fotografija, animacija ir kt.) vizualiojo dizaino technologijas, jų dermę ir įvairiias jų panaudojimo galimybes (vizualinėje komunikacijoje, leidinio dizaine, plakato mene, kompiuterinių žaidimų ir kino srityje ir kt.)
3. Turės vizualinio dizaino vadybos, medijų psichologijos žinių ir kultūrinių projektų vykdymo įgūdžių.
4. Gebės taikyti įvairius meninio tyrimo metodus kūrybiniuose darbuose bei projektuose.
5. Gebės generuoti originalias idėjas, koncepcijas ir vizualinius meninius sprendimus, eksperimentuoti.
6. Gebės analizuoti vizualiojo dizaino procesus, kontekstus bei technologines galimybes bei profesionaliai, argumentuotai ir etiškai tai reflektuoti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa modeliuoja tokio šiuolaikinio vizualinio dizaino specialisto profilio, arba „portreto“ poreikį: tai individualybė, turinti ryškius savo stiliaus pradmenis, senųjų ir naujųjų technologijų integravimo gebėjimus, puikius tarpkryptinių (grafinio fizaino ir animacijos/fotografijos) raiškos priemonių įvaldymo gebėjimus, meninio tyrimo patirtį, eksperimentavimo poreikį ir patirtį, veikimo savarankiškai ir kartu su kitais, vadybos ir kt. įgūdžius, empatiškumą. Toks specialistas orientuotas ne į siaurą, amatininkišką dizaino srities suvokimą, bet į socialinį – kultūrinį kontekstą (institucinio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens) ir jo problemų sprendimą, panaudojant menines priemones; yra atsakingas už savo veiklos rezultatus, turi tvirtas vertybines nuostatas, geba mąstyti kritiškai, turi analitinių gebėjimų, geba studijuoti savarankiškai ir projektuoti savo profesinį kelią.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tarpiniai atsiskaitymai, peržiūros, projekto pristatymas , egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai – 126 kreditai, praktikoms – 18 kreditų, baigiamajam projektui – 18 kreditų, pasirenkamieji dalykai – 12 kreditų. Pagrindinės studijų krypties apimties kreditais – 48. Pagrindinių studijų krypties dalykai: I Modulis: Vizualinio dizaino tradicijos ir kontekstai, Vizualinio dizaino artefaktai: Vilnius ,Vizualinio dizaino artefaktai: Sankt Peterburgas , Vizualinio dizaino artefaktai: Florencija, Vizualinio dizaino artefaktai: Atėnai/Luksoras , II Modulis: Šiuolaikinio dizaino pagrindai, Dizaino istorija , Medijų psichologija, Verslumo pagrindai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis laisvai pasirenkamus dalykus
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gebės dirbti kompiuterinių žaidimų, animacijos industrijos, kino pramonės, komiksų, žurnalų ir knygos iliustracijų sektoriuje, grafinio dizaino sektoriuje, taip pat tikėtina, kad absolventai derintų profesinę karjerą ir su darbu kitose kultūros srityse (pvz., kultūrinių renginių vadybos), kartu aktyviai kurdami, dalyvaudami parodiniame gyvenime ir meno galerijų veikloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Dizaino studijų krypties magistrantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Vizualinis dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)