Privatinė teisė

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6281KX002
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti privatinės teisės specialistus, galinčius efektyviai veikti tarptautinių, regioninių ir nacionalinių privačių verslo organizacijų bei ES ir nacionalinių valstybės institucijų, susijusių su privatinės teisės veiklos sfera bei ginčų sprendimu, veikloje, išmanančius šiuolaikines verslo ir kitų privačių subjektų veiklos formas, metodus ir pažeistų teisių gynimo būdus sutartiniuose, deliktiniuose, nuosavybės teisės santykiuose, asmeninių neturtinių teisių ir šeimos teisės apsaugą, ginčų sprendimų procedūras tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu mastu ir gebančius įgytas žinias pritaikyti Lietuvoje, Ukrainoje.
Studijų rezultatai:
1) Geba sistemingai bei kritiškai mąstyti, gilintis į privatinės teisės problemas, kylančias kasdienėje verslo ir kitų privačių subjektų veikloje.
2) Geba kritiškai vertinti pasaulio, Europos, regioninius privatinės teisės vienodinimo procesus bei padarinius nacionalinei privatinei teisei.
3) Geba formuoti savarankišką požiūrį į ES ir nacionalinių institucijų, susijusių su teisėkūra, privatinės teisės aktų įgyvendinimu, verslo priežiūra ir kontrole, ginčų sprendimu, veiklą.
4) Geba turimas žinias pritaikyti praktinėje veikloje, inicijuoti ir tinkamai įgyvendinti privatinės teisės principus.
5) Geba savarankiškai identifikuoti privačių subjektų teisines problemas privatinės teisės srityje, siūlyti sprendimus joms spręsti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotas akademinis mokymas, probleminis mokymas, sąvokų kartografavimas; kritiškas literatūros skaitymas; įvadiniai klausimai, pagrįsti problemų sprendimu; diskusijos, pagrįstos užduotimis; „už“ ir „prieš“ argumentai, pagrįsti grupiniu darbu; debatai, pagrįsti problemų sprendimu; bylų analizės; grafinės vizualizacijos priemonės, studentų savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žodiniai klausimynai.
Individualūs interviu.
Kolokviumai.
Atvejų analizė.
Pristatymai.
Esė.
Rašto darbai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai): 120 ECTS
Privalomi dalykai (72 ECTS)
Intelektinė nuosavybė
Profesinė ir korporatyvinė etika
Viešosios teisės aktualijos
Procesinės teisės aktualijos
Privatinės teisės aktualijos
Nuosavybės ir patikėjimo teisė
Bendrovių teisė
Tarptautinės privatinės teisės problemos
Europos ir tarptautinė sutarčių teisė
Lyginamoji deliktų teisė
Civilinių teisių apsauga tarptautiniuose teismuose
Šeimos teisės unifikavimas

Magistro baigiamojo darbo praktika: 12 ECTS
Magistro baigiamasis darbas – 30 ECTS
Valstybinis egzaminas – 6 ECTS
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra pirmoji Lietuvoje jungtinė programa privatinės teisės srityje, įgyvendinama kartu su Kijevo nacionaliniu Taraso Ševčenkos universitetu. Programoje numatyti dalykai yra dėstomi anglų kalba. Sėkmingai baigę šią studijų programą studentai įgyja teisės magistro laipsnį dvejose aukštosiose mokyklose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai, sėkmingai pabaigę jungtinę magistrantūros studijų programą „Privatinė teisė“ ir įgiję teisės studijų krypties magistro laipsnį, turės dideles karjeros galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Magistrai galėtų dirbti bet kuriose verslo organizacijose, užsiimti aukštos kvalifikacijos profesine veikla Lietuvoje, Ukrainoje, kitose užsienio valstybėse (advokato, antstolio, notaro, bankroto administratoriaus veikla), taip pat dirbti ES ir nacionalinėse valstybės institucijose ir įstaigose pvz., veikiančiose teisėkūros, verslo priežiūros ir kitose srityse, ginčų sprendimų institucijose (nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose specializuotose srityse (pvz., vartotojų teisių apsaugos), institucijose (tuo atveju, jei atitiks ir kitus šioms pareigoms/profesijoms keliamus reikalavimus).
Puikios magistrų karjeros bei įsidarbinimo galimybės gali būti iliustruotos, atsižvelgiant į faktą, jog jungtinė magistrantūros programa yra administruojama dviejų skirtingų šalių universitetų. Tai suteiks studentams galimybę įgyti įvairesnę patirtį, daugiau žinių, patobulinti užsienio kalbos žinias, vystyti gebėjimą dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigę jungtinę studijų programą asmenys galės toliau studijas tęsti doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Mykolo Romerio universitetas Europos ir tarptautinė verslo teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Intelektinės nuosavybės teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Privatinė teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus teisės Teisė Teisė Nuolatinė - 2 (metais)