Mediacija LL.M.

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1 (metais)
Kreditai60
Programos kodas6215KX003
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):

Programos tikslas yra parengti teisės magistro tarptautinį kvalifikacinį laipsnį turinčius mediacijos specialistus-teisininkus, galėsiančius spręsti įvairaus pobūdžio nacionalinius ir turinčius tarptautinį elementą ginčus pažangiu alternatyviu klasikiniam teisminiam procesui būdu, t. y. mediacija. Šie specialistai taip pat įgis plačias bei sistemingas žinias apie kitus ginčų sprendimo būdus ir jų pritaikomumą, galės konsultuoti ginčų šalis dėl tinkamiausio konkrečiam ginčui sprendimo būdo. Baigę šią programą studentai turės reikiamas žinias bei praktinius įgūdžius profesionaliai vykdyti mediacijos procedūrą bei/arba tinkamai atstovauti savo klientus, dalyvaujančius joje.
Studijų rezultatai:
1. Geba suvokti ginčų sprendimo būdus ir jų pritaikomumą, to išdavoje geba konsultuoti ginčų šalis dėl tinkamiausio konkrečiam ginčui sprendimo būdo parinkimo ir profesionaliai vykdyti mediacijos procedūrą bei/arba tinkamai atstovauti savo klientus, dalyvaujančius joje.
2. Geba analizuoti sudėtingus tarpkultūrinio socialinio gyvenimo reiškinius - ginčus su tarptautiniu elementu, jų teisinę aplinką ir daryti išvadas, reikalingas jų sprendimui tinkamiausiomis priemonėmis, atsižvelgiant į konkretaus ginčo ir jo dalyvių ypatumus bei tarptautinės privatinės teisės normas.
3. Geba savarankiškai arba komandoje profesionaliai teikti įvairių ginčų sprendimo mediacijos būdu paslaugas bei tinkamai parengti dokumentus, reikalingus inicijuoti, vykdyti bei užbaigti šią procedūrą.
4. Geba organizuoti ir vykdyti mediacijos procesą naudojantis moderniomis informacinėmis technologijomis.
5. Geba taikyti optimalius asmenų konsultavimo metodus, skatinančius ir įgalinančius tirti konfliktus, interpretuoti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, stebėti, vertinti ir analizuoti faktus, daryti išvadas, įgalinančias taikiai išspręsti iškilusius ginčus.
6. Geba kokybiškai teikti nepriklausomo ginčų sprendimo eksperto paslaugas bei, pasinaudojant įgytomis alternatyvaus ginčų sprendimo žiniomis, savarankiškai pradėti, vystyti, valdyti teisinio konsultavimo ir ginčų sprendimo verslą, generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje aplinkoje, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentus. Iš esmės, jas būtų galima suskirstyti į tokias grupes, t.y. veiklos, skirtos (1) akademinėms studentų žinioms įgyti (apima ir akademines paskaitas, ir studento savarankišką darbą, ir kt.), (2) studentų bendradarbiavimo įgūdžiams socialinėje aplinkoje ugdyti (ši veikla daugiausia pagrįsta grupiniu darbu), (3) studentų diskutavimo žinioms įgyti, (4) studentų savarankiškų problemų sprendimų gebėjimui ugdymui (mokymo veikla pagrįsta problemų sprendimu praktinių užsiėmimų ir savarankiško darbo metu), (5) studentų kritiniam mąstymui ugdyti (pagrindžiama studentų įžvalgomis) bei (6) refleksija – akcentuojamas dėstytojo ir studento grįžtamojo ryšio palaikymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Frontalinė žodinė apklausa; individuali žodinė apklausa; kontroliniai, kolokviumai; atvejų analizė (raštu arba žodžiu) (individualus ar grupinis projektas); minčių ir sąvokų žemėlapių metodas; pristatymas (pranešimas, esė); apklausos raštu metodas.
Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Bendra studijų programos apimtis – 60 kreditų. Visi programoje numatyti dalykai yra pagrindinės studijų krypties.
Visi į programą įtraukti studijų dalykai yra gilinamojo pobūdžio. Kiekvienu atskiru programos kursu suteikiamos žinios atitinkamoje mediacijos srityje. Studentas, įgijęs specialių žinių, pagrindinių dalykų - Alternatyvus ginčų sprendimas, Mediacijos teorija ir praktika, Derybos teisiniuose ginčuose, Atkuriamasis teisingumas, Konfliktų valdymas, Šeimos mediacija, Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje, Tarptautinių ginčų sprendimo ypatumai, E-mediacija Mediacijos taikymo skirtinguose ginčuose ypatumai, - studijų metu galės visiškai patenkinti šiuo metu vyraujančius darbo rinkos poreikius, susijusius su teisinių ginčų nukreipimu spręsti taikomis, neteisminio pobūdžio ginčo sprendimo priemonėmis, ypatingai mediacija.
Kiekvieną semestrą studijuojami 5 dalykai.
Specializacijos:


-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi teisę studijuoti pagal individualų planą, baigti studijas per trumpesnį laiką.
Studentai turi teisę rinktis iš alternatyviai pasirenkamų dalykų: E-mediacija arba Mediacijos taikymo skirtinguose ginčuose ypatumai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1) Yra orientuota ne į nacionalinių ginčų sprendimą mediacijos būdu Lietuvoje, bet į ginčų su tarptautiniu elementų sprendimą, todėl visų numatomų dėstyti studijų dalykų turinys yra taip pat orientuotas į specifinę - ginčų su tarptautiniu elementu - kategoriją, bei į darbo su tokių ginčų subjektais ypatumus.
2) Yra numatyta dėstyti tik anglų kalba šiuo aspektu sustiprinant studijuojančiųjų užsienio kalbos, reikalingos konsultuojant ginčų su tarptautiniu elementu subjektus, žinias.
3) Yra trumpesnės trukmės (1 m.) bei nereikalauja magistro baigiamojo darbo rengimo, yra labiau orientuota į praktinių, o ne mokslinių įgūdžių formavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Į Mediacijos LL.M. studijų programą galėtų stoti užsienio ir Lietuvos studentai, kurie ketina ateityje tapti ginčų sprendimo specialistais, ginčo šalių atstovais, derybininkais, mediatoriais ar taikintojais. Tikėtina, kad didelė dalis LL.M. laipsnį įgijusių asmenų bus suinteresuoti teikti mediacijos paslaugas, kita dalis – savo įgytas kompetencijas panaudos dalyvaudami kartu su atstovaujamomis ginčo šalimis mediacijose, dar kiti – taps profesionaliais ginčų sprendimo specialistais, gebančiais pagal konkretaus ginčo ir jo šalių charakteristikas nustatyti tinkamiausią jo sprendimo būdą ir suteikti profesionalią konsultaciją šiuo klausimu ginčo šalims.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Mykolo Romerio universitetas Mediacija LL.M. Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Sveikatos teisė LL.M. Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Teisė ir technologijos LL.M. Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)