Edukacinių technologijų valdymas

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211MX024
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti edukologijos magistrus, gebančius organizuoti inovatyvaus ugdymo metodais ir ICT taikymu grindžiamą mokymą kiekvienoje švietimo ir ugdymo institucijoje.
Studijų programa yra parengta kartu su leidykla „Šviesa“ tai yra pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo praktikams.
Studijų rezultatai:
1. Gebės kūrybiškai taikyti informacines komunikacines technologijas mokymo ir mokymosi procese ir adekvačiai vertinti jų poveikį ugdymo procesui.
2. Gebės kurti technologijomis grįstą mokymo(-si) turinį, siekiant veiksmingo ugdymo proceso organizavimo.
3. Gebės išnaudoti ir plėtoti potencialias informacinių komunikacinių technologijų galimybes inicijuojant esminius ugdymo paradigmų pokyčius institucijoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Akademinė paskaita, probleminis dėstymas, analitinis pokalbis, diskusijos, individualios ir/ar grupinės užduotys, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas ir pristatymas, situacijos modeliavimas, atvejo analizė, aplanko, teorinis modeliavimas, kampai, projektinio darbo, probleminio darbo, debatai, mokslinė chronologinė horizontalė, chronologinė analizė, vizualizacijos, Sanderso pakoreguota B.Bloomo taksonomija, sąvokų žemėlapis, abipusis mokymasis, refleksija, savirefleksija, on-line
paramos studentams.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimams vertinti taikoma kaupiamoji (individualios ir grupinės užduotys, koliokviumai, projektai, tyrimo programos ir pan.) vertinimo sistema (10 balų sistema arba atestavimas). Visi studijų dalykai (išskyrus Mokslinę tiriamąją praktiką bei tarpinius Magistro baigiamojo darbo atsiskaitymus) baigiami egzaminais. Studijos baigiamos magistro darbo gynimu (vertinimas 10 balų sistema). Supratimas vertinamas taikant SOLO taksonomiją.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1.Semestras
Privalomieji dalykai (Edukologinių tyrimų metodologija; Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese; Magistro baigiamasis darbas; Šiuolaikinės edukacinės technologijos; Technologijų taikymas specialiajame ugdyme).
2. Semestras
Privalomieji dalykai (Lyderiavimas mokant ir mokantis; Magistro baigiamasis darbas; Modernių ugdymo technologijų valdymas; Technologijomis grįsto mokymosi
turinio kūrimas ir vertinimas).
3.Semestras
Privalomieji dalykai (Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika; Magistro baigiamasis darbas).
Specializacijos:
Karjeros valdymas
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją.
Galima laisvai pasirinkti pasirenkamąjį dalyką: 2 semestras (Konsultavimas karjerai organizacijoje; Nuotolinio ir virtualaus mokymosi organizavimas; Projektinės veiklos modeliavimas); 3 semestras (Nuotolinio mokymosi paramos sistemos; Švietimo projektų vadyba).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys galės dirbti tiriamąjį, pedagoginį ir konsultacinį-koordinacinį darbą visose švietimo ir ugdymo institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines edukacines technologijas akcentuojant inovatyvaus mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose