Kibernetinio saugumo valdymas

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX066
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
,,Kibernetinio saugumo valdymo“ antros pakopos (magistrų) studijų programos svarbiausias tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, sugebančius integraliai suprasti, kurti ir valdyti šiuolaikines informacinių technologijų aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, taip pat kompleksiškai spręsti uždavinius, susijusius su šiuolaikine elektroninės informacijos sauga (kibernetiniu saugumu), ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugos ir susijusių informacinių technologijų bei vadybos (viešosios ir verslo) mokslo sričių vadyba, taip pat jų organizaciniais, komunikaciniais, teisiniais, vertybiniais aspektais bei jų inovacine ir kūrybine universalizacija, leidžiančia įgyti strateginių vadybos įgūdžių bei įgūdžių priimti inovacinius sprendimus sparčiai kintančiose informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo aplinkose.
Programos tikslai pagal Dublino aprašų reikalavimus siekia:
1. Išmokyti studentus analizuoti ir vertinti šiuolaikines elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) vadybos, valdymo žinias, jas konceptualizuoti bei taikyti viešojo ir/ar verslo sektoriaus inovacijoms kurti.
2. Išmokyti tarpdisciplininių gebėjimų integruoti verslo ir technologinius procesus elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) srityje.
3. Ugdyti metodologinius ir praktinius gebėjimus bei įgūdžius, skirtus plėtoti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) tyrimus, organizuoti jų konversiją į viešąjį administravimą ar verslą, sugebėti vadybiškai suformuluoti, organizaciškai struktūruoti kibernetinio saugumo inovacijas globaliose konkurencinėse aplinkose.

4. Suteikti integruotus kibernetinio saugumo inovacijų perteikimo ir sklaidos gebėjimus, formuoti technologinių sprendimų vadybines aplinkas, stiprinti kūrybiškumą technologinėse komandose;
5. Formuoti šiuolaikiškas, mokslinio tyrimo metodologijomis grįstas savarankiško darbo formas, mokslinius informacijos atrinkimo ir sisteminimo bei saviugdos įgūdžius.
Studijų rezultatai:
R1. Geba nagrinėti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) institutus, atsižvelgiant į didėjančią dinamiką, grėsmių potencialą, strategines galimybes, kuriuos lemia globali elektroninių viešųjų paslaugų, elektroninio verslo terpės ir pasaulinės raidos tendencijos.
R2. Geba dirbti elektroninių viešųjų paslaugų ir elektroninio verslo technologinėse terpėse ir heterogeniškuose pokyčių kontekstuose taikant holistines vadybos paradigmas, metodologijas ir naujausias socialines ir informacines technologijas kibernetinio saugumo srityje.
R3. Žinios, leidžiančios vertinti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) strategines kryptis, derinti technologinius proveržius su globaliais, valstybiniais, visuomenines, ekonominiais poreikiais, pasitelkiant tarpdalykines žinias, mokslinių tyrimų metodologijas.
R4. Žinios, suteikiančios galimybę naudoti holistinį požiūrį sprendžiant įvairias elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) grėsmes.
R5. Geba organizuoti šiuolaikinių elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) tyrimų ir darbų vertinimą, analizuoti jų pritaikymą valstybės bei visuomenės poreikiams ir ekonominės bei socialinės vertės kūrimui, kurti šiuolaikiškas moksliąsias aplinkas ir efektyvias vadybines sąveikos formas, planuoti jų sprendimo strategijas, taikyti holistinį požiūrį, priimant vadybinius sprendimus.
R6. Geba suprasti kaip elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valdymas formuoja viešosioms ir verslo paslaugoms saugią, konkurencinę aplinką ir kaip yra kuriama pridėtinė vertė verslo bei visos žinių ekonomikos lygmenyse.
R7. Geba organizuoti ir valdyti kibernetinio saugumo žmogiškąsias komandas, technologines platformas ir priimti sprendimus kintančiose kompleksinėse aplinkose, plėtoti ir valdyti kibernetinio saugumo plėtros projektus.
R8. Geba moksliškai analizuoti elektroninės erdvės saugos (kibernetinio saugumo) kūrybinius sprendimus ir vertinti plėtros galimybes, pagrįsti bei formuoti inovatyvias elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) idėjas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus, vykdyti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) inovatyvius projektus, integruojant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose bei daugiakultūriuose globalizuotuose kontekstuose.
R9. Geba organizuoti ir valdyti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) žmogiškąsias komandas, technologines platformas ir priimti sprendimus kintančiose kompleksinėse aplinkose, plėtoti ir valdyti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros projektus.
R10. Geba socialiai atsakingai taikyti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valdymo žinias, analitines priemones ir organizuoti šios krypties tyrimus, kūrybiškai naudodami modernius sprendimų priėmimo būdus atsižvelgiant į teisinę ir etinę aplinką.
R11. Įvaldę elektroninės saugos (kibernetinio saugumo) modelių formavimo, inovacijų vadybos, ekonominio efektyvumo, projektų rengimo ir įgyvendinimo bei sklaidos metodus, jų pritaikymo mikro ir makro lygiais derinius bei formas, taip pat geba strategiškai planuoti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) procesus globalioje saugios kibernetinės erdvės ir žinių ekonomikoje.
R12. Geba kryptingai ir savarankiškai domėtis elektroninės saugos (kibernetinio saugumo) pasiekimais, jų taikymo galimybėmis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, interaktyvios paskaitos, individualus arba komandinis darbas, lyderystės įgūdžių formavimas, diskusijos, savarankiški studijų metodai, informacijos paieška, analizė ir sintezė, kritinį mąstymą skatinantys, savarankiškų studijų metodai; diskusija ir grupinio darbo metodai; probleminis dėstymas; interaktyvios paskaitos;
mokomasis projektas; kūrybiniai sprendimai ir projektiniai metodai;
tiriamieji metodai (informacijos paieška, literatūros skaitymas, pranešimo rengimas ir pristatymas); įtinklinto mokymosi metodas (komandinis kūrybinis problemų sprendimas susipažinus su teorine medžiaga ir pavyzdžiais).

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
teorinių šaltinių analizės, kūrybinių užduočių vertinimas; savarankiški rašto darbai, atliekami naudojantis informaciniais šaltiniais; savanoriška individuali ar grupinė mokomosios medžiagos prezentacija; periodinis atsiskaitymas pagal mokomojo projekto vykdymo etapus: probleminės situacijos analizė ir koncepcijos pagrindimas, projekto organizavimas ir planavimas, literatūros šaltinių analizė, pranešimai ir rezultatų pristatymai pagal programoje nustatytus reikalavimus; egzaminas, gebėjimų vadybines teorijas susieti su verslo modeliavimu, kelti su juo susijusias ekonomines problemas, vertinimas; aktyvumo, inovatyvumo seminaruose vertinimas; tarpinis atsiskaitymas – koliokviumas; testas (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys/klausimai).

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valdymo srityje

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinė rinkodara ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Globali lyderystė ir strategija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo tvarumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Turizmo ir sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Lyderystė ir pokyčių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Kibernetinio saugumo valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Projektų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinė ekonomika ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo vystymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)