Vaiko teisių apsauga

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX081
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos vaiko teisių apsaugos socialinio darbo magistrus, gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvias vaiko teisių apsaugos ir su ja susijusias vaiko gerovės užtikrinimo strategijas, įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose, vykdančiose vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose
Studijų rezultatai:
1. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingomis auditorijomis pateikiant pagrįstas išvadas remiantis pagarbos žmogaus teisėms principais ir multikultūrinės visuomenės etika.
2. Gebės koordinuoti pagalbos teikimą vaikui ir jo aplinkai (šeimai, mokyklai ir pan.) remiantis demokratijos kultūrai būdingais bendravimo ir bendradarbiavimo principais.
3. Gebės pasirinkti tyrimo strategiją, metodus, analizuojant ir sprendžiant vaiko teisių apsaugos problemas.
4. Gebės naudotis mokslinių tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis diegiant naujoves ir gerinant paslaugų kokybę vaiko teisių apsaugos srityje.
5. Gebės nustatyti ir organizuoti asmeninio ir profesinio mokymosi poreikius remiantis naujausiomis profesinėmis žiniomis, rekomendacijomis ir inovacijomis
6. Gebės nuolatos stebėti ir vertinti savo asmeninį ir profesinį tobulėjimą bei numatyti tobulėjimo bei karjeros perspektyvas.
7. Gebės identifikuoti, analizuoti ir įvertinti vaiko poreikius, priežastis, problemas įtakojančius veiksnius ir bei spręsti problemas organizuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo aplinkai remiantis asmeninės atsakomybės už priimamus sprendimus principu.
8. Gebės analizuoti ir vertinti sprendimų, susijusių su vaiko teisių apsauga, priėmimo ir teikiamos pagalbos pagrįstumą, atitinkantį vaiko gerovės sąlygas ir veiksmingumą.
9. Taikys vaiko teisių įgyvendinimo ir gerovės apsaugos nacionalinius ir tarptautinius mechanizmus (būdus ir procedūras.
10. Gebės taikyti teisės aktus, vaiko teisių įgyvendinimo principus teikiant optimaliai tinkamą pagalbą, paramą ir apsaugą vaikui bei atstovauti ir ginti vaiko geriausius interesus šeimoje, institucijoje, teisme.
11. Gebės teikti paslaugas vaikui ir šeimai, sistemiškai vertinti teikiamų paslaugų kokybę.
12. Gebės plėtoti naujas socialinės paramos formas vaikui ir jo šeimai atsižvelgiant į nuolat kintančius vidinius ir išorinius veiksnius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, seminaras, individualios ir/ar grupinės užduotys, diskusijos, minčių žemėlapis, atvejo analizė, situacijos modeliavimas, esė, projektai, individualios ir grupinės refleksijos, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas ir pristatymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema ir atestavimas. Pagrindiniai vertinimo metodai egzaminas, magistro baigiamasis darbas (10 balų sistema).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Atstovavimas vaiko teisėms, Nepilnamečių justicija, Socialinio darbo teoriniai modeliai, Vaiko teisių įgyvendinimo strategijos, Smurto prieš vaikus prevencijos teorijos ir modeliai, Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos, Socialinių tyrimų metodologija, Socialinių projektų rengimas ir vertinimas, Vaiko ir šeimos konsultavimas ir tarpininkavimas, Magistro baigiamasis darbas, Mokslinė tiriamoji praktika
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Visi studijų dalykai privalomi
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programa skiriasi nuo kitų tos pačios krypties magistrantūros studijų programų specifiškai, orientuotu į vaiko teisių apsaugą, turiniu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybes dirbti visų lygių ir tipų vaiko teisių apsaugos institucijose – valstybės institucijose, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose. Baigusieji studijas taip pat galės tęsti akademinę karjerą šalies ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose