Socialinis darbas

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX073
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus, kritiškai analizuoti socialines problemas, atsižvelgiant į konkretų besikeičiančios visuomenės kontekstą; numatyti nenuspėjamos situacijos riziką, taikyti ir vystyti inovatyvias strategijas, skatinant teigiamus socialinius pokyčius visuomenėje, mažinant socialinę atskirtį ir suteikiant galimybę patiems asmenims, jų grupėms bei bendruomenėms aktyviai dalyvauti sprendžiant jų socialines problemas; efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, skatinti socialinių paslaugų infrastruktūros raidą ir plėtrą, ieškant efektyviausių problemų sprendimo būdų nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose
Studijų rezultatai:
Siekiant programos tikslo numatoma parengti profesionalius socialinio darbo specialistus, gebančius:
- atlikti aktualius kiekybinius ir kokybinius mokslinius tyrimus, kvalifikuotai analizuoti visuomenės socialines permainas;
- taikyti tyrimų rezultatus praktinėje veikloje, skatinant socialinių paslaugų infrastruktūros raidą ir plėtrą;
- rengti ir įgyvendinti socialinių problemų prevencijos programas;
- taikyti socialinio darbo problemų sprendimo modelius, ugdant, atstatant ir palaikant asmenų/ grupių gebėjimus savarankiškai spręsti iškylančias problemas;
- rengti ir inicijuoti bendruomenės ar įstaigos, organizacijos socialinių paslaugų programas;
- telkti įstaigos, įmonės, organizacijos specialistų komandą socialinei pagalbai teikti;
- analizuoti pagalbos poveikio veiksmingumą, teikti siūlymus dėl įstaigos, organizacijos paslaugų organizavimo ir kokybės gerinimo;
- inicijuoti teisinių dokumentų pataisas, integraliai panaudoti įvairias mokslo ir praktines žinias socialinių paslaugų tobulinimui ir plėtrai;
- kokybiškai parengti ir įgyvendinti socialinius - kultūrinius projektus, juos įvertinti ir analizuoti pasiektus rezultatus;
- tobulinti ir nuolat vertinti savo profesines žinias ir gebėjimus;
- tikslingai planuoti asmeninį mokymąsi ir karjerą bei analizuoti ir taikyti naujoves profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, seminaras, individualios ir grupinės užduotys, diskusijos, minčių žemėlapis, atvejo analizė, situacijų modeliavimas, esė, projektai, savarankiškas darbas, praktinės užduotys, veiklos refleksijos, tyrimai

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimui naudojama dešimtbalė kriterinė vertinimo sistema. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Dalyko dėstytojas pirmosios paskaitos ir seminaro metu supažindina studentus su dalyko studijų rezultatų vertinimo tvarka ir kriterijais. Studijų rezultatų vertinimui taikomi metodai orientuoti į nuolatinio grįžtamojo ryšio suteikimą ir užduoties atlikimo proceso vertinimą ir įsivertinimą. Kaupiamasis balas, kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo kriterijai, egzaminų ir įskaitų rezultatų aptarimas su studentais bei dėstytojais leidžia užtikrinti reikiamą egzaminų lygį ir vertinimo patikimumą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai suskirstyti į dvi grupes: privalomieji dalykai ir pasirenkamieji dalykai.
Privalomi dalykai: Socialinės saugos teisė, Socialinio darbo teoriniai modeliai, Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos, Europos Sąjungos socialinė politika, Socialinių tyrimų metodologija, Sociokultūrinio darbo su įvairiomis jaunimo grupėmis strategijos, Socialinių projektų rengimas ir vertinimas, Magistro baigiamasis darbas.
Alternatyviai pasirenkami studijų dalykai, orientuojantys studentus darbui ir mokslinei tiriamajai veiklai šiose srityse: I alternatyva - socialinis darbas bendruomenėje (Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas, E-sveikatos ir socialinių paslaugų valdymas, Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika); II alternatyva – socialinis darbas pataisos įstaigose (Progresyvios alternatyvos laisvės atėmimui, Socialinės gerovės institucinė sistema, Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose); III alternatyva – socialinis darbas su migrantais (Migracijos sociologija, Socialinės gerovės institucinė sistema, Socialinio darbo praktika migracijos tarnybose).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis studijų alternatyvas: socialinis darbas bendruomenėje; socialinis darbas migracijos tarnybose, socialinis darbas pataisos įstaigose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali gilinti specializuotas socialinio darbo žinias renkantis studijų alternatyvas: socialinis darbas bendruomenėje; socialinis darbas migracijos tarnybose, socialinis darbas pataisos įstaigose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę socialinio darbo programos absolventui dirbti savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose, savo mokslines žinias ir sugebėjimus pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose, dėstyti aukštosiose mokyklose, dirbti mokslinių tyrimų institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose