Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6181BX002
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro studijų programos tikslas – rengti informatikos specialistus kompiuterinių žaidimų, skaitmeninės animacijos, audiovizualinių efektų ir kitose skaitmeninės produkcijos srityse, gebančius integraliai suprasti skaitmeninio turinio kūrimo, verslo ir savisamdos plėtojimo šioje srityje aspektus, užtikrinti informatikos priemonių realizavimą naudojant žaidybines, animacines bei audiovizualines skaitmeninio turinio kūrimo aplinkas, užtikrinti gebėjimą taikyti tarpdisciplinines žinias realizuojant kūrybinę – technologinę sąveiką per skaitmeninių bei materialiųjų terpių sistemas.
Studijų rezultatai:
1. Geba projektuoti bei programiškai išpildyti žaidybinius bei vizualinio turinio projektus naudodami duomenų struktūrų pritaikymo aplinkas, duomenų bazių sistemas bei dirbtinio intelekto metodus.
2. Geba analizuoti kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų perdavimo procesų bei technologijų architektūras, jas konfigūruoti ir pritaikyti skaitmeninių turinių plėtojimui.
3. Geba projektuoti žmogaus ir kompiuterinių sistemų sąveikos priemones, taikyti matematinius modelius žaidimų aplinkų realizavimui.
4. Geba naudoti grafinio dizaino bei modeliavimo įrankius skaitmeninių turinių kūrimui.
5. Geba savarankiškai parengti tyrimo planą, studijuoti ir analizuoti mokslinę literatūrą,sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas.
6. Geba parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus probleminės situacijos analizei, juos pritaikyti ir gautus duomenis pateikti tinkama tyrimo objektui forma.
7. Geba kurti žaidimų scenarijus, projektuoti ir programuoti architektūrinius žaidimo elementus.
8. Geba taikyti efektavimo, tekstūravimo ir skaitmeninių aplinkų kūrimo įrankius skaitmeninių turinių post-produkcijai.
9. Geba taikyti kūrybinius sprendimus suvokdami socialinius bei psichologinius individo raidos niuansus, išmano saviugdos principus bei geba pritaikyti komandinėje veikoje besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje.
10. Geba sutelkti komandą kūrybos projektui, planuoti ir įgyvendinti vadybines skaitmeninių turinių produkcijos realizavimo veiklas.
11. Geba kryptingai ir savarankiškai domėtis informatikos ir skaitmeninių turinių pasiekimais ir technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, pratybos, aktyvieji metodai, nuotolinis mokymas, praktinis darbas, kritika, pristatymas. Paskaitos derinamos su nuotolinės aplinkos naudojimo galimybėmis, praktiniais darbais kompiuterių klasėse, seminarų, atvejų tyrimai ir darbo pateikimas, grupinės diskusijos ir keitimąsis žiniomis bei literatūros analitinis vertinimas, savarankiškas mokymasis, darbas mažose grupėse, darbas poromis, klasės diskusija, modeliavimas, tekstų skaitymas ir analizė, užduočių atlikimas, interaktyvios užduotys, individualios konsultacijos, 60 minučių Croquis klasė naudojant įvairius studentų pavyzdžius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: programos studijų rezultatai vertinami atsižvelgiant į studentų darbą semestro metu ir į baigiamojo egzamino rezultatus. Semestro eigoje vertinamas aktyvumas, individualių ir grupinių darbų pristatymas, projektai, atvejų analizės ir kito tipo užduotys. Taikomas probleminis mokymas ir refleksija.Per semestrą veiklos, individualios ir grupinės prezentacijos, projektai, atvejų analizė, demonstravimas, suprojektuoti komponentai, bendros diskusijos dėl jų realizavimo, projektų gynimas, koliokviumai ir kitų tipų užduotys yra vertinamos. Kai kuriuose kursuose yra privalomas kursinis darbas.Kiti vertinimo metodai: apklausos metodas, individuali apklausa žodžiu, diskusija, pristatymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetiniai dalykai (18 ECTS kreditų): Psichologija, Filosofija, Verslumas ir savisamda.
Studijų krypties dalykai (162 ECTS kreditai): Šiuolaikinė matematika, Skulptūros pagrindai, Duomenų bazės, Programavimo pagrindai, Žaidimų dizainas, Žaidimų matematika, Duomenų struktūros ir algoritmai, Kompiuterinė grafika, Profesinė užsienio kalba, Skaitmeninio turinio industrijų pagrindai, Kompiuterių tinklų architektūra, Objektinis projektavimas ir programavimas, Vaizdo redagavimas ir montažas, Trimatis modeliavimas, 3D Maya pagrindai arba 3D Max pagrindai, Dvimačių ir trimačių žaidimų programavimas, Žaidimų tinklų programavimas, Žaidimo projekto rengimas ir įgyvendinimas, Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai, Praktika, Žaidybinimo metodų ir technologijų taikymas, Skaitmeninė kompozicija arba Vizualiniai efektai, Skaitmeninis modeliavimas bei skulptūravimas, Skaitmeninė aktorių animacija, Personažo kūrimas, Žaidimų modeliavimas ir tekstūravimas, 3D Maya pažengusiems arba 3Ds Max pažengusiems, Bakalauro baigiamasis darbas.
Dalykai gilesnei specializacijai (18 ECTS kreditų): Dirbtinis intelektas žaidimuose, Kompiuterinis aplinkų kūrimas, Žaidimų scenarijai ir žaidimų lygių dizainas, Žaidimų variklių dizainas, Mobiliųjų žaidimų programavimas, Skaitmeninis apšvietimas bei tekstūravimas, Vartotojo sąsaja.

Studento pasirinkimai:
galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (12 ECTS kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa įgyvendinama anglų kalba. Sėkmingai baigus studijų programą (įskaitant dviejų metų mobilumą Dongseo universitete, Korėjoje) išduodami du diplomai (Mykolo Romerio universiteto ir Dongseo universiteto).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Mykolo Romerio universitetas Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)