Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicina
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 6 (metais)
Kreditai396
Programos kodas7330GX046
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų rezidentūros studijų programos tikslai yra:
Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, jautrų, atsakingą, iniciatyvų bei kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, gebantį savarankiškai spręsti problemas ir dirbti komandoje;
Rezidentūros metu, studijuojant kūdikių, vaikų ir paauglių organizmo fiziologiją bei ligas, tarp jų ir infekcines ligas, teoriškai ir praktiškai paruošti gydytoją specialistą, turintį bendro profilio vaikų gydytojo ir vaikų infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją ir galintį savarankiškai spręsti sveikų vaikų sekimo bei vaikų ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos bei reabilitacijos klausimus.
Paruošti specialistą – vaikų ligų gydytoją, ir vaikų infekcinių ligų gydytoją, gebantį savarankiškai dirbti antinio lygio paslaugas teikiančiose ambulatorinėse gydymo įstaigose, vaikų poliklinikose; bendrojo profilio vaikų stacionaruose ir reabilitacijos įstaigose, tretinio lygio specializuotuose skyriuose ir poliklinikose.

Studijų rezultatai:
Parengtas gydytojas specialistas, turintis vaikų ligų gydytojo ir vaikų infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją, gebantis taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe vaikų ligų gydytojo ir vaikų infekcinių ligų gydytojo medicinos normoje nurodytose ribose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu naudojamos šios mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, konsultacijos, grupinės diskusijos su gydytojais rezidentais klinikinių atvejų analizė ir jų pristatymas,. dalyvavimas klinikinėse-patologinėse konferencijose; ligonių referavimas vizitacijų ir aptarimų metu, medicininės dokumentacijos tvarkymas, mokomosios vaizdinės medžiagos peržiūra, savarankiškos sergančio vaiko vertinimo, ištyrimo, ligų diagnostikos ir gydymo bei ligų profilaktikos studijos.
Gebėjimai ir įgūdžiai įgyjami tiriant ir gydant infekcinėmis ligomis sergančius bei somatinius pacientus Infekcinių ligų skyriuose ir kituose stacionaro bei ambulatorijos skyriuose, skubios pagalbos skyriuje, intensyvios terapijos skyriuje; dalyvaujant kasdieninėse ir savaitinėse klinikos ir skyriaus vadovų vizitacijose ir ligonių aptarimuose, kuruojant pacientus rezidento vadovo priežiūroje, budint rezidentūros bazės padaliniuose nustatyta tvarka pagal poreikį, priežiūroje rezidentūros vadovo arba budinčio licencijuoto gydytojo.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas vyksta keliomis pakopomis: kiekvieno ciklo vertinimas, visos rezidentūros programos vertinimas pabaigus studijas.
Dalyvavimas paskaitose, aktyvumas seminarų ir konsultacijų bei grupinių diskusijų metu žymimas atskiriame žiniaraštyje.
Atsiskaitymai žodžiu ir raštu vyksta kiekvieno ciklo pabaigoje. Atsiskaitymas raštu vyksta atsakant klausimus iš ciklo temų, pateikiami atviro ir uždaro tipo klausimai/užduotys, klinikinės situacijos. Vertinama pažymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
Nuolatinis klinikinio darbo, diagnostinių procedūrų tinkamo atlikimo ir/ar interpretavimo vertinimas kas savaitę peržiūrint Kasdienės veiklos dienyną ir užduočių įvykdymą patvirtinant rezidentūros vadovo antspaudu.
Individualių klinikinių atvejų analizės ir pristatymo vertinimas savaitinių vizitacijų metu, tai kas savaitę atžymint Kasdienės veiklos dienyne ir patvirtinant rezidentūros vadovo antspaudu.
Rezidentūros bazės darbuotojų (gydytojų ir jaunesniojo medicinos personalo, kitų darbuotojų) atsiliepimai (raštu laisva forma arba anketavimo principu) apie gydytojo rezidento veiklą dirbant savaranakiškai kiekvieno ciklo pabaigoje. Atsiliepimai registruojami kaip priedai prie Kasdienės veiklos dienyno.
Ciklo metu įgyti praktiniai įgūdžiai ir gebėjimai vertinami pažymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje ir įrašomi į Kasdienės veiklos dienyną bei Rezidento įskaitų knygelę.
Mokslinės literatūros apžvalgų ir klinikinių atvejų nagrinėjimo su literatūros apžvalga pateikčių rengimas ir pristatymas gydytojų konferencijų metu pagal individualų grafiką. Pateikčių pristatymai registruojami Kasdienės veiklos dienyne ir patvirtinami rezidento vadovo vieną kartą per pusę metų.
Rezidentūros studijų programa baigiama praktiniu ir teoriniu egzaminais. Praktinis egzaminas vyksta prie ligonio lovos. Teorinis egzaminas vyksta raštu atsakant į 2 atsitiktiniu būdu atrinktus klausimus iš bendro klausimų paketo ir vėliau juos aptariant žodžiu. Kiekvienas klausimas vertinamas pažymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Galutinį teorinio egzamino balą sudaro klausimų įvertinimų ir baigiamojo darbo įvertinimo aritmetinis vidurkis. Galutinis baigiamojo egzamino vertinimas yra abiejų egzamino dalių vertinimų aritmetinis vidurkis.

Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji ciklai (pasirinkti vieną iš siūlomų)
Neišnešiotas naujagimis
Vaikų lėtinės plaučių ligos
Vaikų įgimta šlapimo organų patologija
Vaikų mitybos pagrindai
Vaikų hematologija
Vaikų onkologija
Skirtingo amžiaus vaikų psichomotorinės raidos ir vystymosi ypatumai
Naujos technologijos vaikų cukrinio diabeto valdyme
Vaikų abilitacija ir neuroreabilitacija
Vaikų neurochirurgija

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa parengta, atsižvelgiant į:LR teisės aktus; Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2005/36/EB; Cumming AD, Ross MT. The Tuning Project (medicine) – learning outcomes / competences for undergraduate medical education in Europe. Edinburgh: The University of Edinburgh, 2008. Prieiga per internetą: http://www.tuning-medicine.com ; Bulajeva T., Lepaitė D., Šileikaitė-Kaishauri D. Studijų programų vadovas. Vilnius, 40 p., 2012 (parengtas vykdant projektą „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001); MN 66:1999 „Gydytojas pediatras“. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. European Union of Medical Specialists (U.E.M.S.), Requirements for the Speciality Paediatrics, 1995. European Board of Paediatrics, Basic Paediatric Training, J.Ramet, 2005. European Training in Paediatric Infectious Diseases, 2003. Prieiga per internetą: http://www.eapaediatrics.eu;
ESPID Paediatric Infectious Diseases Training Programme, 2005. Prieiga per internetą: http://www.espid.org.

Programa grindžiama teorinių studijų ir praktinio darbo integracija nuo pirmųjų studijų metų. Praktiniai įgūdžiai įgyjami ir teorinis kursas įsisavinamas padedant LSMU dėstytojams – rezidentūros bazės specialistams. Vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų rezidentūros studijų programos klinikinės bazės yra Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, Kauno klinikinė ligoninė, Dainavos ir Kalniečių vaikų poliklinikos. Didžioji Vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų rezidentūros programos dalis vykdoma LSMU Vaikų ligų klinikoje. Penktųjų rezidentūros metų ciklai vykdomi Kauno klinikinėje ligoninėsje vaikų ligų bei suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuose, Vaikų konsultacinėje poliklinikoje bei Konsultacijų ir diagnostikos skyriuje.
Kiti rezidentūros ciklai vykdomi Neonatologijos, Vaikų chirurgijos, Neurologijos, Endokrinologijos, Laboratorinės medicinos bei Odos ir veneros ligų .klinikose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Abdominalinė chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Akušerija ir ginekologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Alergologija ir klinikinė imunologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Anesteziologija ir reanimatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dermatovenerologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dietologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Endokrinologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Fizinė medicina ir reabilitacija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Gastroenterologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Genetika Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Hematologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Infekcinės ligos Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kardiologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klinikinė farmakologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klinikinė toksikologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kraujagyslių chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laboratorinė medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Nefrologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Neurochirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Neurologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Oftalmologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Ortopedija traumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Otorinolaringologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Patologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Psichiatrija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Pulmonologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Radiologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Radioterapinė onkologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Šeimos medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Sporto medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ir paauglių psichiatrija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir neonatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų alergologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų nefrologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų reumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)