Klinikinė farmakologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicina
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 5 (metais)
Kreditai330
Programos kodas7330GX018
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje. Parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo klinikinio farmakologo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe.
Studijų rezultatai:
Rezidentas, baigęs šią studijų programą:
1. Gebės būti sąžiningu ir garbingu su pacientais, turinčiais vaistų sukeltų ar farmakoterapinių problemų, gebės ginti paciento interesus racionalaus vaistų vartojimo srityje, laikytis medicinos etikos normų, laikytis geros medicinos praktikos reikalavimų bei ginti visuomenės interesus racionalaus vaistų vartojimo valdymo srityje;
2. Gebės įvertinti savo kompetencijų ribas farmakologijoje bei gretutinėse visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialybėse (teikti farmakologinę priežiūrą ir konsultavimą) ir, esant reikalui, kreiptis pagalbos, veikti naujų farmakoterapinių problemų ir situacijų sąlygomis ir prie jų prisitaikyti, veikti savarankiškai, spręsti problemas ir priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje kartu su kolegomis;
3. Gebės analizuoti racionalaus vaistų vartojimo požymius bei vaistų sukeltų pažeidimų diagnostikos, profilaktikos ir gydymo paslaugas, suvokti vaistų sukeltus pageidaujamus ir nepageidaujamus sindromus, planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, konsultuoti dėl farmakologinio gydymo ne pagal registruotas vaisto vartojimo nuostatas, gebėti analizuoti racionalų vaistų vartojimą sąlygojančius visuomeninius veiksnius;
4. Gebės atlikti bendrą somatinį paciento įvertinimą, išsiaiškinti ir interpretuoti vaistų sukeltų pokyčių (pageidaujamų ir nepageidaujamų) simptomus, dažniausias ir svarbiausias farmakoterapines problemas bei svarbiausias ir dažniausias vaistų sąveikas, atpažinti klinikinius vaistų sukeltus pažeidimus ir įvertinti jų sunkumo ir intensyvumo lygį, sudaryti būtinų diagnostinių tyrimų planą, gebės interpretuoti tyrimų rezultatus, atlikti pirminę ir antrinę paciento simptomų priežasčių diferencinę diagnostiką; sudaryti tinkamą individualiam pacientui farmakologinių rizikų gydymo, tame tarpe ir detoksikacinio, planą, gebės įvertinti galimas vaistų tarpusavio sąveikas ir galimus nepageidaujamus poveikius, bei paskirto gydymo efektyvumą,
5. Gebės įvertinti ir interpretuoti tyrimų rezultatus ir jų atlikimo tikslingumą ir atlikti klinikinio farmakokinetinio, farmakodinaminio efektyvumo, saugumo ir ekonomiškumo tyrimus, juos interpretuoti, atlikti sąrašinius farmakologinius mėginius ir juos interpretuoti, vertinti vaistų poveikiui vertinti kitų būtinų tyrimų rezultatus, išmanyti predikcinius ir prognozinius vaistų gydomojo ir profilaktinio poveikio veiksnius ir jų ištyrimo galimybes;
6. Gebės teikti skubią medicinos pagalbą;
7. Gebės suprasti ir propaguoti bei skatinti sveikos gyvensenos principus, rekomenduodamas racionalų vaistų vartojimą ir spręsdamas farmakoterapines problemas, susijusias su visuomenės sveikatos priežiūra.
8. Gebės suplanuoti ir atlikti vaisto klinikinį farmakokinetinį, farmakodinaminį, veiksmingumo, saugumo, efektyvumo ir farmakoekonominį ištyrimą bei jį interpretuoti, gebėti vertinti vaistų naudos ir rizikos bei racionalaus lėšų vartojimo klinikinių tyrimų duomenis, gebėti juos sintetinti su kokybės ir ikiklinikiniais preparato vystymo duomenimis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas rezidentūros bazės padaliniuose, praktika ligoninėse, valstybinėse institucijose, laboratorijose, tyrimų insititutuose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Rezidentūros programos vertinimo strategija yra sumuojamojo pobūdžio. Formuojamojo vertinimo elementai: kiekviename cikle vertinami rezidento įgyti gebėjimai, taip pat vertinamas dalyvavimo seminaruose lygmuo. Nesurinkus minimalaus reikalaujamo įgūdžių įvertinimo, rezidentas negali dalyvauti teoriniame žinių patikrinime (įskaitoje). Galutinis ciklo pažymys susideda iš 50% praktinių įgūdžių vertinimo ir 50% teorinių žinių vertinimo.
Galutinis rezidento studijų įvertinimas susideda iš:
Baigiamojo egzamino įvertinimo – 80%
Žinių įvertinimo visų ciklų metu vidurkio (patikrinimo forma numatyta kiekviename cikle indvidualiai) – 10%
Baigiamojo rezidentūros darbo įvertinimo – 10%
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pulmonologijos, alergologijos ir klinikinės imunologijos pagrindai, Kardiologijos pagrindai, Gastroenterologijos pagrindai, Reumatologijos pagrindai, Nefrologijos pagrindai, Hematologijos pagrindai, Endokrinologijos pagrindai, Skubi pagalba, Onkologijos pagrindai, Intensyviosios terapijos pagrindai, Klinikinė farmakologija vidaus ligose, Farmakologijos naujienos ir klinikinės farmakologijos pagrindai, Vaistų vystymo pagrindai, Vaisto farmakokinetikos, farmakodinamikos, veiksmingumo bei saugumo klinikiniai tyrimai, Klinikinė farmakologija psichiatrijoje ir neurologijoje, Motinos ir vaiko klinikinė farmakologija, Klinikinė farmakologija šeimos gydytojo ir geriatrinėje praktikoje, Klinikinė farmakologija chirurgijoje, radiologijoje, laboratorinėje medicinoje.
Specializacijos:
--
Studento pasirinkimai:
Studentas pasirenkamuosius ciklus galės rinktis III ir IV studijų metais.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šioje studijų programoje ruošiami gydytojai klinikiniai farmakologai ne tik išmoksta ištirti pacientą ir paskirti jam gydymą, bet ir gilinasi į asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros segmentus, kuriuose sprendžiami konkretaus vaisto poveikio ir saugumo vertinimo klausimai, siekiama įrodymais pagrįsto ir racionalaus vaisto vartojimo, sprendžiami farmakoterapinių problemų valdymo klausimai. Gydytojas klinikinis farmakologas turi ne tik klinikinius įgūdžius atpažinti nepageidajamą vaistų poveikį ar jų sąveiką, jis taip pat geba vykdyti vaistų, kaip technologijos, taikymo priežiūrą, tiek individo, tiek grupės, tiek visuomenės lygmenyje. Šis specialistas gebės skleisti nuo technologijos gamintojo nepriklausomą informaciją apie vaistų savaybes. Šis specialistas gebės inicijuoti naujų vaistų ar vaistinių medžiagų kūrimo procesus, inicijuoti ir vykdyti ikiklinikines ir kartu su specialistais klinikines pirmos ir antros fazės studijas. Labai svarbi jo kompetencijos sritis – naujų šios srities specialistų ruošimas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Abdominalinė chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Akušerija ir ginekologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Alergologija ir klinikinė imunologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Anesteziologija ir reanimatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dermatovenerologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dietologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Endokrinologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Fizinė medicina ir reabilitacija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Gastroenterologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Genetika Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Hematologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Infekcinės ligos Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kardiologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klinikinė farmakologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klinikinė toksikologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kraujagyslių chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laboratorinė medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Nefrologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Neurochirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Neurologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Oftalmologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Ortopedija traumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Otorinolaringologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Patologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Psichiatrija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Pulmonologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Radiologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Radioterapinė onkologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Šeimos medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Sporto medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ir paauglių psichiatrija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir neonatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų alergologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų nefrologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų reumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)