Dailės terapija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisSlauga ir akušerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 3 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6281GX001
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas( -ai):
Įgyti tvirtus mokslinius dailės terapijos žinių pagrindus, profesionaliai taikyti dailės terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje, vykdyti sveikatinimo, reabilitacijos ir prevencijos dailės terapijos priemonėmis programas dirbant su įvairiomis klientų grupėmis skirtingose socialinėse, kultūrinėse ir etninėse aplinkose, savarankiškai spręsti profesines problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, vystyti naujas idėjas bei dalyvauti tarpdisciplininiuose tyrimuose, tobulinti dailės terapijos metodus bei kurti naujus.

Priimami šių studijų krypčių bakalaurai: dailės, slaugos, psichologijos, reabilitacijos, socialinio darbo;
ir medicinos magistrai.

Studijų rezultatai:

Programos absolventas:
žinos:
1. biopsichosocialinį sveikatos modelį, naujausias reabilitacijos krypties mokslo teorijas ir metodus, gebės juos pritaikyti meno terapijos praktinėje ir tiriamojoje veikloje;
2. skirtingų dailės terapijos krypčių teorinius pagrindus, jų taikymo metodologiją;
3. dailės terapijos santykių prigimtį ir fenomeną, estetines ir meno filosofijos koncepcijas;
4. kaip dailės terapija taikoma kliento/paciento biopsichosocialinės būklės įvertinimui;
5. kaip panaudoti turimas žinias inovatyviai spręsti sudėtingas aktualias problemas praktinio darbo, mokslinių tyrimų ir mokymo srityse, laikantis profesinės etikos ir kokybės užtikrinimo principų;
6. ir gebės integruoti bei pritaikyti skirtingų sričių žinias dailės terapijos praktinėje ir tiriamojoje veikloje.

gebės:
1. nustatyti dailės terapijos poreikį, analizuoti ir įvertinti dailės terapijos proceso rezultatus ir poveikį asmens sveikatai;
2. savarankiškai parinkti ir taikyti dailės terapijos metodus individualiai bei grupėse, planuoti, analizuoti ir įgyvendinti sveikatinimo, reabilitacijos bei prevencines programas;
3. valdyti, analizuoti ir aprašyti dailės terapijos procesus;
4. integruoti bei pritaikyti skirtingų sričių žinias dailės terapijos praktinėje ir tiriamojoje veikloje;
5. bendradarbiauti su kitais specialistais tarpdisciplininėse komandose;
6. užmegzti ir palaikyti terapinius santykius su klientais dailės terapijos taikymo procese;
7. nustatyti dailės terapijos poreikį, analizuoti ir įvertinti dailės terapijos proceso rezultatus ir poveikį asmens sveikatai;
8. savarankiškai parinkti ir taikyti dailės terapijos metodus individualiai bei grupėse, planuoti, analizuoti ir įgyvendinti sveikatinimo, reabilitacijos bei prevencines programas;
9. valdyti, analizuoti ir aprašyti dailės terapijos procesus;
10. integruoti bei pritaikyti skirtingų sričių žinias dailės terapijos praktinėje ir tiriamojoje veikloje;
11. bendradarbiauti su kitais specialistais tarpdisciplininėse komandose;
12. užmegzti ir palaikyti terapinius santykius su klientais dailės terapijos taikymo procese;
13. savarankiškai planuoti ir atlikti mokslinį tyrimą, kritiškai atrinkti, analizuoti ir vertinti mokslinės ir profesinės veiklos tyrimų duomenis, interpretuoti tyrimų rezultatus bei nustatyti jų patikimumą;
14. argumentuotai ir aiškiai pristatyti tyrimų rezultatus ir pateikti savo išvadas;
15. savarankiškai vystyti ir gerinti profesines žinias, įgūdžius bei pritaikyti kūrybinius gebėjimus praktinėje bei mokslinėje veikloje;
16. panaudoti turimas žinias inovatyviai spręsti sudėtingas aktualias problemas praktinio darbo, mokslinių tyrimų ir mokymo srityse, laikantis profesinės etikos ir kokybės užtikrinimo principų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, praktikos darbai, seminarai, studento savarankiškas darbas, darbas grupėse, atvejų analizė, diskusijos, projektų rengimas, mokslo tiriamasis darbas, pagrįstas problemų sprendimu
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Vertinama kaupiamuoju balu, kai galutinis pažymys susideda iš kaupiamosios dalies, t.y. studijų eigoje gauto įvertinimo, ir baigiamojo patikrinimo metu gauto įvertinimo sumos. Kaupiamojo vertinimo sudėtinėmis dalimis vertinami tam tikri siekiami studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko (modulio) programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudėtinės dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas raštu), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus (6 kreditus)
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dailės terapija Sveikatos priežiūra Slauga ir akušerija Ištęstinė - 3 (metais)