Gyvūnų mokslas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėŽemės ūkis
Studijų kryptisAugalininkystė ir gyvulininkystė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2.5 (metais)
Kreditai105
Programos kodas6211IX002
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - parengti aukštos profesinės ir mokslinės kvalifikacijos žemės ūkio mokslų gyvulininkystės studijų krypties magistrus, gebančius kūrybiškai pritaikyti naujausias žinias, metodus bei technologijas gyvulininkystės praktikoje, galinčius savarankiškai atlikti tyrimus, įvertinti tyrimų rezultatus, dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą valstybiniame ir privačiame sektoriuje.
Studijų rezultatai:
Įsisavinti šiuolaikines gyvulininkystės mokslo teorijas, gebėti atsakingai, savarankiškai, aiškiai reikšti mintis, pritaikyti šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus, paaiškinti šių metodų parinkimo principus ir taikymo galimybes, parinkti reikiamus statistinės analizės metodus konkretiems tyrimams atlikti, tinkamai juos suplanuoti ir vykdyti.
Įsisavinti naujausias žinias apie gyvulinkystės specifiką ir struktūrą, sudėtinių dalių ryšius, funkcionavimą bei kaitą besikeičiančiomis poveikio aplinkos sąlygomis, pagilinti pirmosios pakopos studijų metu įgytas kompetencijas, kūrybiškai taikyti šias žinias savarankiškai plėtojant mokslines idėjas.
Gebėti užtikrinti optimalius gyvūnų fiziologinius, etologinius ir mitybos poreikius, pašarų gamybos, gyvūnų gerovės reikalavimus ir jų įgyvendinimą bei kontrolę; išmanyti gyvūnų šiuolaikinius genetikos ir biotechnologijų pasiekimus ir jų taikymo galimybes.
Gebėti įvertinti ir pritaikyti gyvulinkystės (pienininės ir mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės) paukštininkystės, bitininkystės ir kt. technologijas
Gebėti gaminti saugią ir aukštos kokybės gyvūninės kilmės žaliavą ir produkciją tausojant aplinką ir įvertinant rizikos veiksnius.
Gebėti spręsti gyvulininkystės srities problemas naujos nežinomos ar nuolat kintančios aplinkos sąlygomis; suvokti socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita, rašto darbai, klaidų analizė, demonstravimas, laboratoriniai ir praktiniai darbai, darbas individualiai ir grupėse, pristatymai, seminarai, diskusija, atvejo analizė, problemų sprendimas, konsultavimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Gyvūnų mokslo studijų programos studentų pasiekimų vertinimo koncepcija yra suderinta su nacionalinių ir tarptautinių dokumentų turiniu. Studentų pasiekimų vertinimui pritaikytos Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos 2008/C 111/01/EB dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo, todėl vertinimu siekiama dviejų tikslų: įvertinti studentų pažangą ir įvertinti galutinius mokymosi rezultatus, studijų programoje įvardytus kaip numatomi mokymosi studijų rezultatai. Studentų pasiekimų vertinimo sistemos principai yra įvardinti LSMU Studijų reglamente. Antrosios studijų pakopos programose taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Dalykų studijų rezultatų pasiekimai įvertinami egzaminu, praktikų rezultatų pasiekimai įvertinami praktikos gynimu, o visos studijų programos rezultatų pasiekimai įvertinami magistro baigiamuoju darbu, kurį studentas pradeda ruošti prasidėjus studijoms ir pristato viešai baigiamųjų darbų gynimo komisijoje. Reikalavimai baigiamųjų darbų rengimui, metodiniai nurodymai ir vertinimo tvarka pateikti GT studijų programos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamente, patvirtintame Gyvulininkystės technologijos fakulteto tarybos posėdyje 2016 m. lapkričio 9 d., protokolo Nr. 3 (100). Metodinę pagalbą dėstytojams parenkant vertinimo metodus teikia Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos centras.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Gyvūnų mokslo magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų programoje studijų krypties/specialybės daliai priskiriama 105 ECTS kreditai. Studijų programos apimtis yra vienoda nuolatinėse bei ištęstinėse studijose, skiriasi tik studijų trukmė. Nuolatinių studijų trukmė – 2 metai (4 semestrai), ištęstinių studijų – 2,5 metų (5 semestrai).
Gyvūnų mokslo magistrantūros nuolatinių studijų apimtis (105 ECTS kreditai) paskirstyta taip, kad per pirmus studijų metus sudaro 60 ECTS kreditų, per antrus – 45 ECTS kreditus, o ištęstinėse studijose - per pirmus studijų metus 45 ECTS kreditus, o per antrus ir trečius – po 30 ECTS kreditų.
Gyvūnų mokslo magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijose yra 6 studijų krypties privalomieji dalykai (27 ECTS kreditai, sudarantys 25,7 proc. visos programos apimties).
Baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skirta apimtis - 48 ECTS kreditų (45,71 proc.).
Gyvūnų mokslo magistrantūros nuolatinėse ir ištęstinėse studijose mokslinis tiriamasis darbas susideda iš 3 dalių: I kurse 1 ir 2 semestruose bei II kurse – 3 semestre. Nuolatinėse studijose praktika atliekama ir magistro baigiamasis darbas ginamas II kurse 4 semestre, o ištęstinėse studijose – III kurse 5 semestre.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Be privalomųjų dalykų Gyvūnų mokslo magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijose pasirenkamas specialiųjų dalykų blokas sudaro 12 ECTS kreditų (11,43 proc. visos programos apimties), laisvo pasirinkimo blokui ir praktikai skirta po 9 ECTS kreditus (8,57 proc.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas šiuo metu yra vienintelis Lietuvoje universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius tyrimus, rengiantis ir suteikiantis Europoje bei pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, magistro bei bakalauro mokslinius laipsnius ir kvalifikacijas tokioms svarbioms sritims, kaip veterinarija ir žemės ūkis. Universitetas yra vienintelis universitetas Lietuvoje vykdantis antrosios pakopos žemės ūkio mokslų studijų srities gyvulininkystės studijų krypties studijas, o analizuojama Gyvūnų mokslo magistrantūros studijų programa yra vienintelė specializuota antrosios pakopos žemės ūkio srities programa Lietuvoje, pradėta vykdyti atsiliepiant į gyvulinkystės ūkio poreikius – rengti gyvulininkystės specialistus, pasirengusius savarankiškam gamybiniam ir moksliniam darbui gyvulininkystės sektoriuje, sprendžiant žemės ūkio ir gyvulininkystės institucijų bei nacionalines, regionines, vietos problemas, veikiant integracijos ir globalizacijos veiksniams.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Gyvūnų mokslo magistrantūros studijų programos absolventai sėkmingai dirba gyvulininkystės sektoriuje, mokslinį darbą ir mokosi doktorantūroje LSMU ir kitose šalies mokslo įstaigose, pedagoginį darbą universitetuose ir kolegijose. Be to, sėkminga absolventų profesinės veiklos karjera yra Žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuruose, Žemės ūkio ministerijoje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Savivaldybių žemės ūkio skyriuose ir kt.

Tolesnių studijų galimybės:
Studentai baigę Gyvūnų mokslo magistro programą, studijas galės tęsti studijuodami Gyvūnų mokslų krypties doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Gyvūnų mokslas Žemės ūkis Augalininkystė ir gyvulininkystė Ištęstinė - 2.5 (metais)