Maisto sauga

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisSveikatos priežiūra (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211GX011
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas – ugdyti sėkmingus maisto saugos visuomenės sveikatos specialistus, gebančius tarpsektorinėje profesinėje erdvėje siūlyti modernias idėjas, inicijuoti projektines veiklas, kurti, diegti maisto saugą gerinančias inovacijas, identifikuoti, kontroliuoti, valdyti sveikatos ir maisto rizikas; remiantis taikomaisiais mokslo tyrimais praktiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, susijusias su rizikos grupių žmonių mityba, maitinimo organizavimu, maisto saugos užtikrinimu; formuoti sveikatos mokslų duomenimis grįstą visuomenės viešąją nuomonę, dirbti savarankiškai ir kolektyve, vadovaujantis aukštos moralės principais.
Numatomi studijų programos rezultatai:
1.Fundamentinių ir taikomųjų maisto saugos mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamos naujausios studijų ar praktinės veiklos žinios, kurios reikalingos maisto saugos visuomenės sveikatos specialistui, įgyvendinant profesinės veiklos uždavinius ir inicijuojant pažangą tarpsektorinėje visuomenės sveikatos erdvėje, diegiant maisto saugos kontrolės ir kokybės valdymo, maitinimo inovacijas, vykdant ir sisteminant maisto saugos mokslinius tyrimus bei formuojant sveikatos mokslų duomenimis grįstą viešąją nuomonę. 2. Specialieji gebėjimai, būtini kuriant ir įgyvendinant maisto saugos stiprinimo ir ligų profilaktikos programas, gerinant visuomenės sveikatą, inicijuojant pažangą šiuolaikinėje maisto saugos užtikrinimo sistemoje siejant visuotinės kokybės vadybos ir maisto gamybos tvarumo dėsnius. 3. Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai, leidžiantys etiškai dirbti ir kritiškai vertinti su maistu siejamą riziką, atsižvelgiant į skirtingų grupių vartotojų mitybos ypatumus, suprantant savo veiklos pasekmes imtis atsakomybės ir lyderystės gerinant maisto saugos kontrolę, savarankiškai ar su komanda spręsti kompleksines užduotis, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir komunikacijos priemonėmis teikiant moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją visuomenei.
Maisto saugos II pakopos Visuomenės sveikatos studijų krypties programa yra unikali išskirtiniais gilinamaisiais, taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais, apimančiais bioaktyvių komponentų susidarymą maisto gamyboje, maisto rizikos analizės principus, sveikatos ir maisto rizikų identifikavimą, kontrolę ir valdymą bei subalansuotos mitybos naudos vertinimą žmonių sveikatai, maisto saugos inovacijų kūrimą, visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo principus, maisto mokslinių taikomųjų tyrimų vykdymą ir sklaidą.
Konkurse gali dalyvauti šių studijų krypčių grupių bakalaurai:
sveikatos mokslų (G), fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), technologijų mokslų (F), veterinarijos mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių bakalaurai, kurių baigtoje studijų programoje chemijos ir biologijos dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 10 kreditų;
Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali pretenduoti į magistrantūros studijas baigę ne mažiau nei 30 kreditų apimties LSMU patvirtintas papildomąsias maisto saugos studijas pasirinktai studijų krypčiai.
Absolventas gali siekti karjeros maisto saugos visuomenės sveikatos stiprinimo srityse, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT), Maisto tvarkymo įmonėse, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI), maisto žaliavų ir produktų tyrimų laboratorijose, kuriose vykdoma maisto cheminiai, mikrobiologiniai, fermentiniai ir kt. tyrimai bei rezultatų analizė ir atitikties maisto teisės aktų reikalavimams įvertinimas.
Visi programos studentai turi lygias galimybes dalyvauti tarptautinėse judumo programose ir projektuose (Erasmus+ ir kt.) ir išvykti 3-12 mėn. studijų laikotarpiui į Europos ir kitų pasaulio šalių aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis yra pasirašytos tarpinstitucinės sutartys, ir / ar 2-12 mėn. praktikos laikotarpiui į pasirinktą užsienio šalies instituciją / įmonę.
Antrosios pakopos absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje
Studentų pasiekimams dalyko studijose įvertinti taikomas sumuojamasis vertinimas. Visų dalykų studijų rezultatai įvertinami pažymiu, gaunamu išlaikius egzaminą, sukaupus numatytą dalį kaupiamojo balo (jis turi sudaryti ne mažiau nei 50 proc. galutinio įvertinimo pažymio) arba apgynus studento atliktą darbą (projektą). Rezultatų vertinimo metodai: tarpinė įskaita, egzaminas, studento savarankiškai atliktas darbas (projektas), Magistro baigiamasis darbas, testas, individualus darbas, darbas grupėje ir kt.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos universitetas Visuomenės sveikatos ugdymas Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Maisto sauga Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra (plačiosios programos) Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)