Išplėstinė slaugos praktika

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisSlauga ir akušerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211GX008
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Būtinas minimalus išsilavinimas - Slaugos bakalauras, slaugos profesinis bakalauras (po papildomųjų studijų).
Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslas - parengti kompetentingą išplėstinės praktikos slaugytoją, įgijusį naujausių žinių, praktinių įgūdžių, pasižymintį kritiniu mąstymu ir besivadovaujantį suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebantį taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros, įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje siekiant efektyviai spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas.
Studijų rezultatai:
1.Žinios ir jų taikymas
1.1. Žinos nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas; sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus bei asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos darbo ir komandos formavimo principus.
1.2.Žinos dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, pasitaikančių ligų etiopatogenezę, klinikinius požymius, diagnostiką, komplikacijas, gydymo pagrindus, diagnozių formulavimą, receptų išrašymą, diferencinės diagnostikos pagrindus; farmakokinetikos ir farmakodinamikos principus esant ūmioms ir lėtinėms būklėms; vaistų vartojimo būdus; bendras organizmo reakcijas į pažeidimą bei patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės kritiškai analizuoti ir tinkamai naudoti mokslinę literatūrą, savarankiškai suplanuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, apimančius moksliniu ir praktiniu atžvilgiu svarbias sveikatinimo bei sveikatos priežiūros problemas, apibendrinti ir vertinti tyrimo rezultatus tarpdalykiniu požiūriu nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.
3.Specialieji gebėjimai
3.1.Gebės diferencijuoti normą ir patologiją; diagnozuoti ūmius ligos atvejus, atpažinti lėtinių ligų paūmėjimų epizodus ir suteikti pagalbą; gebės numatyti ir diagnozuoti kritines sveikatos būkles; parinkti tinkamas klinikines intervencijas ūmių būklių ir gyvybei pavojingų būklių metu.
3.2.Gebės atpažinti patvirtintų lėtinių ligų paūmėjimo epizodus; atlikti atrankos/profilaktinius patikrinimus; parinkti tinkamas intervencijas rutininių procedūrų metu; parinkti tinkamas klinikines intervencijas ūmių būklių ir gyvybei pavojingų būklių metu.
4. Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje; informuoti pacientą apie diagnostinius tyrimus, supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis; pildyti ir tvarkyti medicininę dokumentaciją, dirbti su įdiegtomis kompiuterinėmis programomis, susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją.
5. Asmeniniai gebėjimai
5.1 Gebės įvertinti ir palyginti su mokslo pasiekimais esamą praktikos lygį individo lygmenyje; rinkti duomenis, įvertinti slaugos intervencijų rezultatus pacientų sveikatai; bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros specialistais organizuojant į pacientą orientuotą priežiūrą individo, organizacijos ir sistemos lygmenyje
Mokymo ir mokymosi veiklos:

interaktyvios paskaitos, praktikos darbai, seminarai, studento savarankiškas darbas, darbas grupėse, atvejų analizė, diskusijos, projektų rengimas, praktika, mokslo tiriamasis darbas, pagrįstas problemų sprendimu, simuliacijos simuliacijų centre.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinama kaupiamuoju balu, kai galutinis pažymys susideda iš kaupiamosios dalies, t.y. studijų eigoje gauto įvertinimo, ir baigiamojo patikrinimo metu gauto įvertinimo sumos. Kaupiamojo vertinimo sudėtinėmis dalimis vertinami tam tikri siekiami studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko (modulio) programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudėtinės dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas raštu), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Teorinių žinių patikrinimui – testas; egzaminas
Praktinių žinių patikrinimui – praktikinis egzaminas (OSCE), klinikinių situacijų simuliacija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antrosios pakopos studijų programos Išplėstinė slaugos praktika studijų trukmė 2 metai; apimtis 120 kreditų; forma – nuolatinę, studijų pobūdis – dieninės studijos. Studijų programa įvykdoma 4 semestrų metu, kurių kiekvieno apimtis 30 kreditų. Studijų programoje bus studijuojami dalykai: Sveikatos priežiūros sistemos valdymas, teisė ir kokybė; Klinikinės etikos; Mokslinių tyrimų metodologijos; Patofiziologija; Teorinis išplėstinės slaugos praktikos pagrindimas ir slaugytojo vaidmuo bei kompetencijos; Klinikinė farmakologija; Sveikatos būklės vertinimas bei skubių ir lėtinių būklių valdymas; Sveikatos palaikymas ir profilaktinė programos; Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas; Baigiamasis darbas; Specializacijos dalykai
Specializacijos:
-
-
Studento pasirinkimai:
-
Galima pasirinkti vieną iš trijų šakų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Magistrantūros studijų programa su šakomis
Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai galės dirbti savarankiškai, perimant dalį gydytojų funkcijų. Taip pat, išplėstinės praktikos slaugytojai galėtų dirbti tiek savarankiškai, tiek įgūdžių derinimo (angl. skill-mix) principu, nuo pasirinkto veiklos modelio.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose