Gyvensenos medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211GX006
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti visuomenės sveikatos specialistą, gebantį visuomenės ir asmens lygmenyje visapusiškai įvertinti gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos veiksnius, parengti gyvensenos korekcijos ar sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos planą, motyvuoti ir įgalinti asmenį pokyčiams bei vertinti jų efektyvumą.
Studijų rezultatai:
1. Turės naujausių biomedicinos, socialinių ir kitų mokslų žinių, reikalingų visuomenės sveikatos specialisto darbe, ir gebės jas taikyti, aiškindami su gyvensena susijusius sveikatos ir sveikatos sutrikimų aspektus.
2. Gebės įžvelgti visuomenės ir asmens sveikatos problemas, taikyti mokslinio darbo principus ir metodus, rinkti duomenis, naudojantis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis, empirinio tyrimo metodais, analizuoti ir kritiškai vertinti rezultatus, jais remiantis numatyti problemų sprendimo būdus, laikantis mokslinių tyrimų etikos principų.
3. Gebės analizuoti ir interpretuoti gyventojų sveikatos rodiklius, organizuoti ir vykdyti populiacijos ir asmens sveikatos stebėseną ir vertinimą.
4. Gebės nustatyti ir vertinti aplinkos, gyvensenos, psichosocialinius ir biologinius veiksnius, turinčius įtakos sveikatai, ir išmanyti, kaip kompleksiškai valdyti jų neigiamą poveikį sveikatai.
5. Gebės apibrėžti pirminės, antrinės ir tretinės profilaktikos galimybes ir poreikius, vykdyti pirminę ligų profilaktiką, pagrįsti ligų prevencijos programas, sveikatos aplinkos ir gyvensenos gerinimo projektus, mokėti juos įgyvendinti bei vertinti jų efektyvumą.
6. Išmanys prioritetines sveikatos politikos kryptis, sveikatos stiprinimo strateginio planavimo principus, sveikatos priežiūros sistemos valdymą ir vertinimą, šiuolaikinius poveikio sveikatai vertinimo metodus, propaguoti visuomenėje ir diegti praktikoje šiuolaikinius sveikos gyvensenos principus.
7. Gebės įvertinti žalingus įpročius ir priklausomybes, netinkamą mitybą, nepakankamą fizinį aktyvumą ir kitus sveikatos rizikos veiksnius, didinti asmens motyvaciją keisti elgseną, sudaryti asmeninį elgesio korekcijos planą ir vertinti pokyčius.
8. Gebės konsultuoti asmenis sveikos gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių ir streso kontrolės) klausimais savo kompetencijos ribose, pagal poreikį bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros specialistais.
9. Gebės dirbti daugiadisciplininėje visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje, diskutuos aktualiais profesiniais klausimais profesinėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje.
10. Gebės demonstruoti analitinio mąstymo įgūdžius, savo nuomonę argumentuoti naujausiomis mokslo žiniomis ir populiaria bei patrauklia forma perteikti mokslo žinias visuomenei.
11. Gebės toliau studijuoti, mokytis savarankiškai ir visą gyvenimą, pasirinkti asmeninio tobulėjimo kryptį ir taikyti įgytas žinias praktiškai.
12. Gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti, būti kūrybiškais, empatiškais, veikti sąžiningai, laikytis etinių įsipareigojimų.
13. Gebės įžvelgti tarpdisciplininę perspektyvą, numatys aktualių mokslo metodologijos problemų sprendimo galimybes tarpsektorinėje visuomenės, bendruomenės ir asmens erdvėje, kritiškai vertins ir siūlys naujas modernias idėjas, naujas technologijas, modelius.
14. Gebės profesinę veiklą grįsti naujausiais mokslinių tyrimų duomenimis, dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje, numatyti pokyčius ir planuoti užduočių sprendimo derinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo(si) veiklos ir taikomi studijų metodai:
• į studentus orientuotos veiklos – seminaras, įtraukiamoji paskaita, atvejo analizė, praktikos dienoraštis,
• veiklos, akcentuojančios dėstytojo darbą ar vadovavimą – paskaita, konsultacija, seminaras, diskusija, įtraukiamoji paskaita,
• studento savarankiškas darbas – terminų mokymasis, informacijos paieška, pristatymo rengimas,
• veiklos, pagrįstos užduotimis – atvejo analizė, teksto analizė, informacijos paieška, dokumentų analizė, savarankiško ar grupinio arbo užduoties atlikimas,
• veiklos, pagrįstos moksliniais tyrimais – mokslinės literatūros analizė, tyrimo planavimas ir vykdymas,
• mokymasis darbo vietoje – praktika, stebėjimas, praktikos dienoraštis,
• veiklos, pagrįstos grupiniu darbu – darbas grupėje, diskusija, situacijos modeliavimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas žodžiu, egzaminas raštu, testavimas, individualios užduoties parengimas, grupinės užduoties parengimas, atvejo analizė, esė, pristatymas grupėje, praktikos dienoraštis, praktikos vadovo atsiliepimas, baigiamojo darbo parengimas ir gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendra programos apimtis 90 ECTS, iš jų :
 Studijų krypties dalykai (48 ECTS): Mityba ir lėtinių ligų profilaktika; Psichikos sveikata ir gyvensena; Fizinis aktyvumas ir sveikata; Visuomenės sveikata, Tiriamasis darbas.
 Pasirenkami krypties dalykai (4 ECTS) – Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai, Integruotas požiūris į sveiką senėjimą ir šiuolaikinę senėjimo sutrikimų (su senėjimu susijusių sutrikimų) prevenciją, Elgesio medicinos galimybės.
 Profesinė praktika – Gyvensenos medicina: teorinių žinių taikymas praktikoje (8 ECTS)
 Mokslinių tyrimų metodologija ir baigiamojo darbo rengimas (30 ECTS).
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
4 kreditus studentai gali rinktis iš alternatyvių studijų krypties dalykų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Gyvensenos medicinos antrosios pakopos studijų programa yra unikali ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų šalių studijų kontekste. Ši programa unikali tuo, kad ji pradeda kokybiškai ir vadybiniu požiūriu naują visuomenės sveikatos studijų tradiciją, kurios pagrindinis tikslas rengti visuomenės sveikatos specialistus, kurie taptų jungiamąja grandimi tarp medicinos ir visuomenės sveikatos. Studentams bus sudarytos sąlygos ne tik klausyti žymiausių pasaulio mitybos ekspertų ir mokslininkų paskaitų, tačiau ir įgyti praktinių maisto rengimo mokymo žinių, fizinio aktyvumo mokymo, žalingų įpročių keitimo įgūdžių. Aukštą teorinę ir praktinę specialiųjų kompetencijų suteikimo kokybę padės užtikrinti didelę darbo patirtį šiose srityse turinčių LSMU ir JAV dėstytojų ir medikų dalyvavimas bei puiki praktinė bazė. Siekiant, kad programa maksimaliai būtų pritaikyta dirbančių ir iš užsienio atvykstančių asmenų poreikiui, dalis programos bus vykdoma nuotolinių studijų būdu, tuo pat metu užtikrinant, kad visi praktinių įgūdžių mokymai būtų vykdomi praktinio mokymo centruose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Slaugytojo ar gydytojo išsilavinimą turintys ir šios studijų programos absolventai bus pasirengę dirbti viešosiose ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ypač pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (šeimos gydytojo komandose). Absolventai, kurie studijuos šioje programoje jau turėdami gydytojo ar slaugytojo diplomą, galės įgytas žinias taikyti atitinkamoje medicinos ar slaugos praktikos srityje. Kiti absolventai bus pasirengę dirbti visuomenės sveikatos sistemoje, savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, įvairių lygių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros valdymo struktūrose, savivaldybių gydytojų tarnybose, visuomenės sveikatos centruose, sporto centruose, ikimokyklinėse vaikų, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, bendro lavinimo, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose ir kitose vietose, kur darbas gali būti siejamas su sveikatos sutrikimų ir rizikingos elgsenos diagnostika ir prevencija, visuomenės sveikatos stiprinimo programų rengimu, dalyvavimu sveikatos politikoje ir sveikatos priežiūros sistemos tobulinime. Didėjantis visuomenės susidomėjimas sveika gyvensena sudaro palankias sąlygas tokiems specialistams užsiimti privačia konsultavimo praktika.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji gyvensenos medicinos antrosios pakopos studijų programą ir įgijusieji Visuomenės sveikatos magistro laipsnį, toliau galės tęsti studijas doktorantūroje.
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą - Biomedicinos bakalauro laipsnis išvardintose studijų kryptyse: A600 Visuomenės sveikata (išskyrus A610,
A640), B300 Reabilitacija, B400 Mityba, B700 Slauga, Sportas C600 (išskyrus C670), ir baigę vientisąsias
studijas (A300 Medicina, A400 Odontologija, B200 Farmacija).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose