Laboratorinės medicinos biologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicina
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211GX004
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai)
1. Ugdyti kritiškai ir šiuolaikiškai mąstančią, moksline ir profesine kompetencija laboratorinės medicinos biologijos srityje pasižyminčią asmenybę, gebančią spręsti tarpkryptines, tarpsritines problemas ir efektyviai dirbti komandoje, esant aplinkybėms, kai stokojama išsamios informacijos, apibendrinti ir suprantamai pateikti mokslinę ir profesinę laboratorinės medicinos biologijos srities informaciją įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
2. Parengti medicinos biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turintį specialistą, gebantį taikyti įgytas žinias, gebėjimus ir įgūdžius klinikinės laboratorinės diagnostikos praktinėje bei mokslo srityse.
Studijų rezultatai:
1. Gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, reaguoti į kintančią situaciją;
2 Gebės dirbti komandoje ir siekti bendrų tikslų atliekant užduotis laboratorinės medicinos biologijos srityje; gebės organizuoti komandinį darbą, suplanuoti darbo užduotis komandos nariams (tyrėjams-praktikams ar mokslininkams, kurie nėra profesinės srities ekspertai), suplanuoti darbo laiko ir materialinių medžiagų poreikį ir sąnaudas tyrimams atlikti, motyvuoti komandos narius;
3. Gebės bendrauti ir pateikti profesinės veiklos žinias ir praktinę patirtį vykdant profesinės srities, edukacinį darbą ir neformalųjį švietimą.
4. Gebės organizuoti laboratorijos veiklą, laikantis galiojančių norminių aktų reikalavimų;
5. Gebės organizuoti ir vykdyti tyrimų kokybės kontrolę;
6. Gebės parinkti biologines medžiagas ir jas apruošti atsižvelgiant į tyrimų metodologiją ir klinikinę situaciją;
7. Gebės parinkti laboratorinių tyrimų metodus ir įrangą tyrimams atlikti; gebės atlikti rankinius ir instrumentinius laboratorinius tyrimus pagal teisės aktų nustatytą tvarką, patvirtintas metodikas;
8. Gebės įvertinti ir metodologiškai interpretuoti tyrimo rezultatus, atsižvelgiant į preanalizinių, analizinių ir postanalizinių veiksnių įtaką;
9. Gebės vadovautis darbe medicininės etikos ir deontologijos reikalavimais, kritiškai vertinti savo kompetencijos ribas, etinius ir socialinius savo žinojimo ir atliekamos veiklos pagrindu priimamų sprendimų padarinius, atsakomybę už juos.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktikos darbai, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas, baigiamojo magistrinio darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas formuojamasis (neformalusis) vertinimas ir formalusis vertinimas, paremtas kaupiamuoju balu. Kiekvieno dalyko (modulio) studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto projektinio darbo pristatymu ir vertinimu. Programos pabaigoje laikomas baigiamasis egzaminas, ginamas magistro darbas.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis dalykus iš pasirenkamųjų dėstomų dalykų (viso 15 kreditų):
studijų krypties dalykai – Bendroji biochemija, Klinikinės laboratorinės diagnostikos bendrieji principai ir tyrimų metodologija, Žmogaus fiziologija, Transplantacinė imunologija, Medicinos mikrobiologija ir virusologija, Infekcinių ligų serologinė ir molekulinė diagnostika ir/ar
bendrojo universitetinio lavinimo dalykai – Fundamentinė epidemiologija ir duomenų analizės metodai, Filosofija ir biomedicinos diagnostika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laboratorinės medicinos biologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Medicinos biologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 2 (metais)