Ergoterapija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121GX009
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, turinčius išsamias ergoterapijos žinias, mokslinio darbo pagrindus, praktinius gebėjimus, reikalingus dirbant ergoterapeutu, analizuojant asmens veiklą, formuojant ergoterapijos tikslus bei uždavinius. Atsižvelgiant į demografinius pokyčius kaip visuomenės senėjimas, ilgėjanti gyvenimo trukmė, emigracija bei medicinos mokslo bei praktikos pažanga, šiuolaikinėje visuomenėje ir medicinos praktikoje susiduriama su sunkių ligų pasekmėmis, sunkiomis traumomis, lėtinių ligų progresavimu. Kompleksinė reabilitacija, orientuota į greitesnį šių pacientų grįžimą į darbą, spartina neįgaliųjų integraciją į visuomenę ir siekia jų fizinės, psichinės ir funkcinės gerovės, todėl ergoterapijos specialistų poreikis tik didės.
Studijų rezultatai:
Studijų programos absolventas: gebės bendrauti raštu ir žodžiu gimtąja bei užsienio kalba, naudoti informacines ir komunikacines technologijas; įgis tarpasmeninių ir bendravimo įgūdžių: gebės motyvuoti žmones siekti bendrų tikslų, gebės bendrauti su žmonėmis, gebės dirbti komandoje; gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją, atlikti mokslinius tyrimus, gebės ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti; gebės rengti ir valdyti projektus; gebės integruoti ir naudoti biologijos, medicinos, humanitarinių, psichologijos, socialinių, technikos ir ergoterapijos mokslų žinias; gebės analizuoti kompleksiškai taikomos ergoterapijos mokslo teorijas ir mokslinius tyrimus bei jų įtaką visuomenei; gebės glaudžiai bendradarbiaujant su individais/bendruomene taikyti ergoterapiją atitinkamuose gydymo etapuose, sveikatos prevencijos, apsaugos srityse; gebės pritaikyti aplinką ir pagrįsti ergoterapijos teisėtumą; gebės konsultuoti ir teikti patarimus komandos nariams, kitiems specialistams, pacientams ergoterapijos klausimais; gebės laikytis vietinės/regioninės/nacionalinės/Europos politikos, profesinių standartų ir darbdavių taisyklių; gebės nustatyti ergoterapijos ir su ja susijusių veiklų mokslo tyrimų poreikį ir atitinkamus klausimus; gebės interpretuoti, analizuoti, apdoroti ir aptarti tyrimo rezultatus; gebės tobulinti ergoterapijos žinias praktikoje; gebės nustatyti ir prioriteto tvarka išdėstyti ergoterapijos paslaugas; gebės aktyviai dalyvauti tolesnėje ergoterapijos paslaugų plėtroje ir gerinime; gebės atsižvelgti į sveikatos ir socialinės priežiūros raidą, visuomenę ir ergoterapijos paslaugų teikimą, veikiančius įstatymus nacionaliniame ir vietiniame lygmenyje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas; projektas; savarankiškas darbas; egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmas kursas: Studijų įvadas, Interprofesinis bendravimas, Profesinė kalba, Filosofija, etika, Citologija, genetika, Pirmoji medicinos pagalba, Ergoterapijos teorijos ir modeliai, Sveikatos priežiūra ir slaugos pagrindai, Sociologija, Anatomija, Psichologija, Praktika I.
Antras kursas: Fiziologija, Biomechanika, Reabilitacija, Vaikų, turinčių sveikatos sutrikimų, ergoterapija, Patologija, Senų ir pagyvenusių žmonių ergoterapija, Praktika II, Pasirenkamieji dalykai.
Trečias kursas: Modulis. Sergančiųjų psichikos ligomis veiklos problemos ir ergoterapija, Modulis. Veiklos sutrikimai ir ergoterapija I, Modulis. Ergoterapija bendruomenėje, Modulis. Veiklos sutrikimai ir ergoterapija II, Modulis. Asmens sveikata ir medicina, Praktika III.
Ketvirtas kursas: Modulis. Sveikatos priežiūros valdymas ir moksliniai tyrimai ergoterapijoje, Modulis. Žmogaus veikla ir aplinka, Praktika IV, Praktika V, Bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentui yra galimybė rinktis pasirenkamuosius studijų dalykus, bakalauro baigiamojo darbo temą bei profesinės praktikos atlikimo vietas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ergoterapijos studijų programa ypatinga tuo, kad visus ergoterapijos dalykus dėsto dėstytojai - ergoterapeutai, dirbantys praktinį darbą. Studijų metu, studentai įtraukiami į realių problemų sprendimą, mokosi taikyti naujausius ergoterapijos metodus, įgyja žinių, įgūdžių, reikiamų dirbti komandoje ar užsiimti individualia praktika.
LSMU Ergoterapijos studijų programa yra vienintelė Lietuvoje, gavusi Pasaulinės ergoterapijos federacijos sertifikatą, yra vertinama ir pripažįstama tarptautiniu mastu: absolventai, įgiję bakalauro kvalifikaciją, gali įsidarbinti daugelyje pasaulio šalių.
Nuo 2022m. LSMU Ergoterapijos studijų programa bus vykdoma kartu su kartu su KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetu, todėl ergoterapijos programos studentai turės unikalias galimybes kartu su biotechnologijų studentais dalyvauti studijų procese, bei kartu laboratorijose kurti išmaniąsias technologijas skirtas padėti žmogui.
Pagal ERASMUS+ mainų programą galima vykti studijoms ar praktikai į Belgijos, Norvegijos, Danijos, Ispanijos universitetus.
Studijų dalykai: Jau pirmaisiais studijų metais būsimieji ergoterapeutai greta bendrojo lavinimo dalykų studijuoja ir specialiuosius (profesinius) dalykus: ergoterapijos teoriją ir modelius, atlieka pirmąją ergoterapijos praktiką. Studijuodami dalykus, kaip ergoterapija vaikams, seniems ir pagyvenusiems, esant fizinei negaliai, psichiatrijoje bei bendruomenėje, teorines žinias studentai gilina praktikos darbų metu realiose situacijose ir klinikinių praktikų metu, kurioms skiriama virš 1000 valandų.
Svarbi šių studijų ypatybė – klinikinė praktika, kuri atliekama vienoje didžiausių ligoninių Baltijos šalyse – LSMU ligoninėje Kauno klinikose bei kitose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Įgiję pakankamai sudėtingų atvejų praktikos, absolventai puikiai parengiami savarankiškai dirbti iš karto po studijų.
LSMU yra Europos ergoterapijos aukštųjų mokyklų tinklo ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) aktyvus narys.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus studijas suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro laipsnis ir ergoterapeuto profesinė kvalifikacija. Baigus studijas galite dirbti ergoterapeutais sveikatos priežiūros įstaigose, valstybinėse ir privačiose visų sveikatos priežiūros lygmenų įstaigose ir institucijose: ligoninėse, poliklinikose, vaikų gydymo ir ugdymo, sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose, profesinės, socialinės reabilitacijos įstaigose, globos namuose, pensionatuose ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus ergoterapijos bakalauro studijų programą, galima tęsti studijas biomedicinos mokslų srities magistrantūros bei doktorantūros programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose