Veterinarinė medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėVeterinarija
Studijų kryptisVeterinarija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 6 (metais)
Kreditai360
Programos kodas6011HX001
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas – įgyvendinti studijų, mokslo ir praktinės veiklos vienybės principą, rengiant aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus, vykdant moksliniais tyrimais ir įrodymais bei technologijomis pagrįstas studijas, kad absolventų įgytos kompetencijos atitiktų darbdavių lūkesčius ir strateginius valstybės tikslus; sudaryti sąlygas ir skatinti akademinio personalo ir veterinarijos gydytojų profesinės kompetencijos augimą per tęstinį mokymąsi. Aukštos kvalifikacijos darbuotojai, tinkama infrastruktūra ir įranga bei įgyvendinama studijų kokybės užtikrinimo politika yra šio tikslo įgyvendinimo garantija, užtikrinanti žinių ir praktinių įgūdžių perdavimą, mokslu pagrįstą mokymą ir praktinę veiklą.
Numatomi studijų programos rezultatai:
VM programos studijų rezultatų aktualumas pagrįstas Europos ir nacionaliniais veterinarijos gydytojo profesinės veiklos studijų rezultatais ir įgyjamomis kompetencijomis, grindžiamais veterinarijos mokslo pažanga, įrodymais pagrįsta klinikine veterinarine medicina bei skaitmeninių technologijų taikymu ir apima: 1. Veterinarijos srities bendrąsias žinias ir įgūdžius bei jų taikymą profesinėje veikloje; 2. Gebėjimus atlikti mokslinius tyrimus; 3-4. Socialinius ir asmeninius gebėjimus reglamentuojančius veterinarijos gydytojo profesiją; 5. Specialiuosius klinikinius, maisto saugos kontrolės, veterinarinės slaugos, veterinarijos teisės ir vadybos bei kitus specialiuosius įgūdžius.
Veterinarinės medicinos programa yra unikali savo struktūra, grindžiama moksliniais tyrimais ir įrodymais bei skaitmeninėmis technologijomis kuri apima visų rūšių naminių ir egzotinių gyvūnų, paukščių, bičių ir žuvų kūno sandarą, fiziologiją, ligų priežastis, požymius, diagnozavimo, gydymo ir slaugymo metodus, saugų vaistų vartojimą, ligų profilaktiką, produktyvumo ir gerovės užtikrinimą; valstybinę veterinarinę gyvūninių produktų tvarkymo priežiūrą, maisto saugos užtikrinimą; teritorijos apsaugą nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų; veterinarijos verslą, mokslinius tyrimus, sutelktus į darnią aplinką, gyvūnų gerovę ir visuomenės sveikatą kaip Vienos sveikatos modelį.
Absolventai įgyja bendrųjų ir specifinių žinių ir įgūdžių anatomijos ir fiziologijos, patologijos, epidemiologijos, maisto saugos ir kokybės, visuomenės sveikatos ir veterinarijos valdymo srityse bei specialių klinikinių įgūdžių studijuodami klinikinius mokslus ir praktikų metu. Teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai stiprinami klinikinės rotacijos metu, klinikinėje praktikoje ir gamybinių bei naminių gyvūnų, maisto higienos, visuomenės sveikatos praktikose. Įgytas žinias ir įgūdžius patvirtina tarpinis ir baigiamasis objektyvus struktūrinis klinikinis (OSKE) egzaminas. Absolvento įgytą mokslinį, kūrybinį ir kritinį mąstymą patvirtina parengtas ir apgintas magistro darbas.
Vidurinis arba jam prilygstantis išsilavinimas.
Veterinarijos gydytojo profesinės veiklos sritys apima gyvūnų ligų prevencijos, nustatymo ir gydymo bei slaugymo, maisto saugos ir kontrolės, gyvūnų užkrečiamųjų ligų epidemiologijos, veterinarinės veiklos organizavimo, mokslinių tyrimų vykdymo ir konsultavimo veterinarinės veiklos klausimais bei veterinarijos farmacijos veiklų teorines ir praktines kompetencijas studijų baigimo metu ir per tolesnį veterinarinės praktikos laikotarpį tobulinant profesinius gebėjimus.
Veterinarijos gydytojas verčiasi privačia veterinarijos praktika ir / arba užsiima veterinarijos farmacijos veikla, dirba valstybinėse veterinarijos institucijose ir vykdo teisės aktuose nustatytą valstybės įgaliotos institucijos veiklą, teisės aktų laikymosi, gyvūnų užkrečiamųjų ligų plitimo, gyvūnų gerovės užtikrinimo, įvežamų, gaminamų, tiekiamų rinkai ir naudojamų pašarų bei jų priedų, gyvūninių produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, genetinės medžiagos produktų bei veterinarinių vaistų tinkamumo naudoti kontrolę.
Visi Veterinarinės medicinos programos studentai gali dalyvauti tarptautinėse judumo programose ir projektuose (Erasmus+ ir kt.) ir išvykti 3-12 mėn. studijų laikotarpiui į Europos ir kitų pasaulio šalių aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis yra pasirašytos tarpinstitucinės sutartys, ir / ar 2-12 mėn. praktikos laikotarpiui į pasirinktą užsienio šalies instituciją / įmonę.
Lietuvoje veterinarijos gydytojams yra užtikrinama mokymosi visą gyvenimą galimybė. Veterinarinės medicinos programos absolventai gali įgyti Veterinarinės medicinos praktikos rūšies (specialybės) veterinarijos gydytojo kvalifikacijos specializaciją, studijuodami nacionalinėje Veterinarinės medicinos rezidentūroje ir / arba tęsti studijas doktorantūroje ir dirbti LSMU Veterinarijos akademijoje bei kitose mokymo ir mokslo, ES ir pasaulio veterinarijos institucijose, aktyviai dalyvauti mokymo seminaruose, socialiniame-ekonominiame Lietuvos gyvenime.
Veterinarijos fakultetas turi aiškiai apibrėžtą vertinimo strategiją, atitinkančią numatomus mokymosi rezultatus. Vertinimo strategija yra pagrįsta kompetencijomis ir leidžia įvertinti konkrečius studijų rezultatus per visus studijų metus. Vertinimo metodai parenkami siekiant įvertinti numatomus dalyko mokymosi rezultatus ir studento įgytas kompetencijas ir atitinka studijų dalyko turinį.
Veterinarinės medicinos programoje taikomas diagnostinis, formuojamasis ir sumuojamasis studentų vertinimas. Diagnostinis vertinimas naudojamas siekiant įvertinti pradinį studentų žinių ir gebėjimų lygį būsimam studijų pažangos vertinimui bei padėti dėstytojams pritaikyti ir koreguoti studijų turinį bei parinkti studijų metodus, leidžiančius studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus ir įgyti kompetencijas. Formuojamasis vertinimas taikomas studentų studijų rezultatams vertinti ir tobulinti dalykuose, kuriuose yra būtini praktiniai įgūdžiai (problemų sprendimas, klinikinė praktika ir kt.). Formuojamasis vertinimas atliekamas daugelio šaltinių grįžtamojo ryšio metodu (dėstytojo-grupės-paties asmens vertinimas, 360 laipsnių vertinimas ir kt.). Veterinarinės medicinos studentų vertinime vyrauja sumuojamasis vertinimas. Kaupiamasis balas yra sumuojamojo vertinimo dalis. Skirtingomis kaupiamojo vertinimo dalimis vertinami skirtingi studijų rezultatai. Kaupiamoji dalis sudaro ne mažiau kaip 50 proc. baigiamojo dalyko/modulio egzamino pažymio.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina Veterinarija Veterinarija Nuolatinė - 6 (metais)