Meno teorija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Mokymo įstaigaLietuvos muzikos ir teatro akademija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMuzika ir atlikimo menas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211NX004
Įstaigos adresasVilnius, Gedimino pr. 42
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos meno tyrėją – muzikologą / etnomuzikologą / teatrologą ir kinotyrininką, gebantį inicijuoti ir vykdyti įvairius tiriamuosius ir meno projektus, savarankiškai realizuoti savo paties inicijuotą mokslinį ir (ar) taikomąjį tyrimą, analizuoti ir vertinti muzikos, teatro, kino reiškinius istoriniais, teoriniais, kultūriniais ir visuomeniniais aspektais, tirti įvairias meno formas tarpdisciplininiame kontekste ir sieti meninius reiškinius su nacionaliniu ir pasaulio sociokultūriniu kontekstu siekiant meninės ir mokslinės praktikos sąveikos.

Studijų rezultatai:
1.1. Žinos, gebės įvardyti ir kritiškai įvertinti konkretaus kultūros (etninės ir profesionaliosios) ir meno (muzikos, teatro, kino) reiškinio, periodo ar problemos dėsningumus, susieti juos su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais ir teorinėmis prielaidomis.
1.2. Žinos tradicines ir šiuolaikines menotyros lauko formas, meno ir mokslo tendencijas, menotyros ir kitų humanitarinių mokslų metodus ir gebės juos taikyti atliekant savarankišką kūrybinį darbą ir mokslinį ir (ar) taikomąjį tyrimą.
1.3. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti sukauptą informaciją, meno ir kultūros reiškinių kontekstus, jų priežastinius ryšius, formuluoti ir plėtoti kritiškai argumentuotas idėjas ir jas pagrįsti.
1.4. Išmanys mokslinio tyrimo metodologiją, jos eigą ir etapus, suvoks teorijos ir praktikos sąsajas ir gebės šias žinias panaudoti mokslinėje tiriamojoje ir (ar) taikomojoje veikloje, argumentuodamas pasirinktų metodų tinkamumą mokslinio tyrimo tikslo atžvilgiu.
2.1. Gebės identifikuoti aktualią mokslinę problemą, formuluoti originalią mokslinio tyrimo hipotezę ir ją argumentuotai apginti, taikant šiuolaikines menotyros teorijas, metodus ir praktines žinias.
2.2. Gebės atsirinkti ir kūrybiškai taikyti savarankiškai pasirinktus būdus ir metodikas savo atliekamuose tyrimuose, apibendrinti ir pagrįstai interpretuoti sukauptą informaciją, kritiškai ją vertindamas.
2.3. Gebės apginti mokslinio ar taikomojo tyrimo hipotezę, identifikuotas meno (muzikos, teatro, kino) teorijos ir (ar) praktikos problemas, taikydamas šiuolaikinius mokslinius metodus ir teorijas.
2.4. Gebės atlikti mokslo tiriamąjį ir (ar) taikomojo pobūdžio mokslo darbą pagal parengtą individualų tyrimo projektą, taikyti tinkamas tyrimo metodologijas, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, formuluoti tyrimo išvadas ir rekomendacijas.
3.1. Gebės suvokti ir vertinti meno (muzikos, teatro, kino) reiškinius iš tarpdisciplininės tarpsritinės perspektyvos, susiejant šių menų transformacijas su aktualiu sociokultūriniu kontekstu.
3.2. Gebės kritiškai ir analitiškai vertinti informaciją, generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas, tyrinėti šiuolaikinį meninį ir kultūrinį kontekstą, įžvelgti naujas idėjas ir jas įgyvendinti individualiai ir grupėje, taikydamas įvairius menotyros principus ir metodus.
3.3. Gebės konstruktyviai, argumentuotai ir kritiškai vertinti savo ir kitų atliekamus mokslinius tyrimus, nustatyti ir įvardinti trūkumus ir problemas, siūlyti sprendimus ir pritaikyti tinkamas metodologijas, vadovaudamasis profesinės etikos principais.
3.4. Gebės inicijuoti ir įgyvendinti originalius menotyrininko (etnomuzikologo, muzikologo, teatrologo, kinotyrininko) kompetencijų reikalaujančius projektus įvairiose kultūros, meno ir ugdymo institucijose, taikomoje ar akademinėje veikloje.
(Etnomuzikologijos specializacija)
3.5. Gebės analizuoti Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius etninės kultūros procesus, kritiškai įvertinti įvairius jos funkcionavimo ir plėtros šiuolaikinėje kultūroje reiškinius, tirti lietuvių etninę muziką kitų muzikinių tradicijų kontekste ir taikyti tradicijos ir kultūrinio tapatumo tyrimų duomenis, formuojant Lietuvos kultūros politiką.
(Muzikologijos specializacija)
3.5. Žinos muzikos suvokimo, atlikimo bei kūrybinių procesų dėsningumus, muzikos komunikacijos ir recepcijos teorijų modelius ir gebės juos taikyti tarpdalykinės muzikologijos tyrimuose ir vykdant profesinę veiklą.
(Teatrologijos ir kinotyros specializacija)
3.5. Gebės analizuoti tradicinius ir netradicinius teatro ir kino, scenos ir medijų meno reiškinius, įvertinant jų vietą šiuolaikinėje audiovizualinėje kultūroje; gebės analizuoti naujas atlikimo menų, medijų ir kino formas, apibrėžiant jų savitumą ir estetines transformacijas Lietuvos ir pasaulio kontekste.
4.1. Gebės kritiškai ir kūrybiškai pateikti savo vertinimus specialistams ir visuomenei įvairiais kultūrinio gyvenimo klausimais, atliekant įvairias praktines užduotis bei dalyvaujant viešoje profesinėje veikloje.
4.2. Gebės stebėti ir fiksuoti savo ir (ar) grupės darbo eigą, bendradarbiauti su kitais tyrimo dalyviais ir (ar) profesinio lauko nariais, spręsti iškilusias problemas, prisiimant atsakomybę už savo veiksmus ir idėjas.
4.3. Gebės profesionaliai, argumentuotai raštu ir žodžiu savo ir kitų sričių specialistams bei visuomenei perteikti teorinius pagrindus, originalių tyrimų išvadas ir žinias apie meno reiškinius, meno ir kultūros kontekstus.
5.1. Gebės motyvuotai ir sistemingai gilinti empirines ir teorines žinias, savarankiškai tobulinti profesinius gebėjimus ir kompetencijas nustatyti ir projektuoti savo profesinės veiklos tikslus, kryptingai jų siekti.
5.2. Gebės savarankiškai spręsti profesines problemas nežinomoje, kintančioje, tarpdalykinėje aplinkoje.
5.3. Suvoks kultūros vertybių, kultūrinės įvairovės svarbą, moralinę atsakomybę už mokslinės ir kūrybinės veiklos poveikį aplinkai, socialinei, kultūrinei ir ekonominei visuomenės raidai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Atsižvelgiant į Programos rezultatus, atskiro studijų dalyko (modulio) ypatybes ir skirtingas studijų veiklos organizavimo formas (paskaitos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas, praktiniai užsiėmimai, komandinis darbas, studijų praktika), naudojami tokie dėstymo ir studijavimo metodai:
• tradicinei studijų koncepcijai priskiriami mokymo(si) metodai, taikomi per paskaitas, seminarus ir konsultacijas: teorinės medžiagos pateikimas, aiškinimas, iliustravimas ir komentavimas; praktikos pavyzdžių pristatymas, analizavimas, komentavimas, aptarimas; vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, žiūrėjimas, klausymas komentavimas;
• į aktyvų studentų studijavimą orientuotai studijų koncepcijai priskiriami mokymo(si) metodai, taikomi per interaktyvias paskaitas, seminarus, praktinius užsiėmimus, savarankišką ir komandinį darbą: diskusijos; debatai; minčių lietus; darbas grupėse; atvejų studijos; probleminės diskusijos grupėse; savarankiška studijų medžiagos analizė; savarankiškas individualios užduoties (žodinių pristatymų, rašto darbų, kūrybinių projektų ir panašiai) atlikimas; komandinės užduoties atlikimas; savarankiškų ir (arba) komandinių užduočių pristatymas žodine ar rašytine forma; vieši savarankiškų ir (arba) komandinių darbų pristatymai, įvertinimai ir aptarimai;
mokymo(si) metodai, taikomi naudojant virtualią aplinką per tradicines, nuotolines ar mišrias studijas: vaizdo ir garso konferencijos; vaizdo ir garso paskaitos; dalyko (modulio) nuotolinio mokymo(si) kursai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu ir žodžiu, testavimas, rašto darbai, bibliografijos sąrašo sudarymas, literatūros ir kt. informacijos šaltinių apžvalga, esė rašymas, žodiniai pranešimai, pristatymai, praktikos, projektinė veikla (individuali ir grupinė), projektų ir individualių darbų ataskaitos, atskiro atvejo analizė, tiriamasis darbas, mokymosi pasiekimų aplanko įvertinimas, savęs vertinimas, kolegialus vertinimas, vieši aptarimai, kompiuterinis testavimas ir panašiai.
Studentų pasiektų studijų rezultatų vertinimo sistema remiasi šiais principais:
• pagrįstumu ir patikimumu; vertinimas susiejamas su studijų programos tikslais ir vykdomas keliais aspektais;
• gebėjimų, žinių ir studijų nuoseklumo įvertinimu;
• nešališkumu, objektyvumu ir aiškumu;
• vertinimo atvirumo ir kolegialumo principu;
• kaupiamojo balo principu;
grįžtamojo ryšio principu; vykstant individualiam dėstytojo darbui su studentu, pateikiamas studento pasiekimų vertinimas, tolesnių kūrybinių ieškojimų ir sprendimų rekomendacijos, diskutuojama.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai, laisvai pasirenkamieji dalykai, baigiamasis magistro darbas.

Specializacijos:
Etnomuzikologija
Muzikologija
Teatrologija ir kinotyra

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė antrosios pakopos studijų programa tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, kuri, sujungdama iki šiol buvusias atskiras etnomuzikologijos, muzikologijos, teatrologijos ir kinotyros studijas bei užtikrindama glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams platesnes profesinės ir kūrybinės, taip pat tolesnių studijų ar akademinės veiklos galimybes.
Studijuojantieji studijų laikotarpiu sukauptą praktinės veiklos patirtį derina su meno tyrimais.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti mokslo, kultūros, meno, švietimo, verslo, žiniasklaidos, kultūros ir meno politikos, kultūrinių ir kūrybinių industrijų ir kitose srityje viešajame, nevyriausybiniame ar privačiajame sektoriuje, burti kūrybines grupes ir realizuoti meninius, edukacinius ir kitokio pobūdžio kultūrinius projektus, užsiimti moksline, menine arba taikomąja veikla. Absolventai taip pat gali dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, vykdyti savarankiškus mokslo ir meno tyrimus.

Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigę Meno teorijos studijas ir įgiję menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį absolventai toliau gali tęsti studijas mokslo doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Meno teorija Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 2 (metais)