Šokis

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Mokymo įstaigaLietuvos muzikos ir teatro akademija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMenai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121PX009
Įstaigos adresasVilnius, Gedimino pr. 42
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesionalų ir visuomeniškai aktyvų šiuolaikinio ar klasikinio šokio meno specialistą, išmanantį šokio meno kontekstą, jo raidos dėsningumus, gebantį profesionaliai ir kūrybiškai veikti šalies meniniuose ir kultūriniuose procesuose, realizuoti savo menines idėjas, savarankiškai dirbti ir bendradarbiauti, mokytis ir tobulėti, panaudoti turimas fizines, emocines ir kognityvines savybes meninei raiškai bei šokio meno lauko vystymui.

Studijų rezultatai:
Supras teorinius ir praktinius šokio ir kitų scenos menų kūrimo ir atlikimo principus ir gebės juos tarpusavyje sieti.
Gebės apibūdinti šokio stilių ir žanrų ypatybes, jas palyginti ir tinkamai naudoti praktikoje.
Dalyvaudamas kitų scenos menų projektuose, gebės naudoti šokio teorijos ir praktikos žinias įvairiuose kūrybinės veiklos etapuose.
Suvoks šokio meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno kontekste.
Gebės konstruktyviai ir argumentuotai analizuoti ir vertinti įvairius šokio meno reiškinius raštu ir žodžiu, laisvai naudosis profesine terminija pristatydamas kūrybinius sumanymus ir pagrįsdamas jų meninę ir idėjinę reikšmę.
Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, identifikuoti šokio meno reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
Bus įgijęs kūrybinio projekto analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti ir pristatyti (apsiginti) šiuolaikines Europos šokio meno tendencijas atitinkantį scenos meno kūrinį.
Gebės sąmoningai naudoti ir jungti fizinius, emocinius ir intelektinius išteklius įvairiuose šokio meno kontekstuose.
Išmanys šokio kūrinio parengimo pakopas, įvairių metodų, technikų ir technologijų panaudojimo ir pritaikymo sceninei kūrybai galimybes.
Turės karjeros valdymo ir antreprenerystės žinių ir įgūdžių, padėsiančių aktyviai ir profesionaliai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje ir prisistatyti įvairiose medijose.
Gebės profesionaliai, efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais, generuoti įvairias kūrybines idėjas, ieškoti jų įgyvendinimo galimybių.
Suvokdamas savo kūrybos socialinį poveikį, gebės atsakyti už savo kūrinio idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.
Gebės panaudoti įvairius metodus ir strategijas efektyviai komunikacijai su publika.
Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, prisitaikyti prie naujų situacijų, naudotis asmeniniais organizaciniais įgūdžiais, kurti konkurencingoje aplinkoje.
Naudodamas vaizduotę, intuiciją, emocinį intelektą ir kūrybinį mąstymą, gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
Gebės atsakyti už savo ir komandos veiklos kokybę, imtis iniciatyvos spręsdamas kylančias problemas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindiniai mokymo ir mokymosi metodai: dėstymas (aiškinimas, pasakojimas, iliustravimas, demonstravimas), literatūros, garso, vaizdo ir kitų informacijos šaltinių studijos (demonstravimas, apžvalga, analizė, interpretacija), aktyvus klausymasis, studentų asmeninės patirties panaudojimas, duomenų rinkimas, projektų rengimas, darbas grupėse, grupės diskusija, praktinių užduočių atlikimas, kūrybinės pratybos (minčių lietus, idėjų žemėlapis), kūrybiniai eksperimentai (judesio improvizacijos, laikinos kompozicijos) rašto darbų (pranešimų) rengimas ir pristatymas, studijų aplankas (portfolio), stebėjimas, asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas, grįžtamojo ryšio teikimas;
Baigiamojo darbo (kūrybinio meno projekto) rengimas.
Pagrindinės kontaktinio darbo formos: individualūs ir grupiniai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, repeticijos, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas yra sudėtinė mokomojo proceso dalis, todėl atliekamas nuolatos: vertinamas studentų savarankiškas darbas, pristatymai, individualios užduotys.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: tarpinis atsiskaitymas, testavimas, apklausa žodžiu ir raštu, projektų, pranešimų pristatymas; baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (moduliai), bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis meno projektas.

Specializacijos:
klasikinis šokis, šiuolaikinis šokis

Studento pasirinkimai:
studentai turi galimybę pasirinkti gretutines Menų pedagogikos studijas ir įgyti pedagogo kvalifikaciją

Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Tai unikali studijų programa Lietuvoje, rengianti profesionalius šiuolaikinio ir klasikinio šokio meno kūrėjus, gebančius dirbti įvairiuose šokio estetikos kontekstuose.
2. Ši studijų programa skiriasi nuo analogiškų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studijų programų, nes yra papildyta teatrinio meistriškumo ir performatyvumo dalykais – Vaidybos pagrindais, Scenos kalba, Balso ir judesio koordinacija, Spektaklio kūrimo studija, Performatyvių meno formų raida.
3. Studijų programa susideda iš dviejų dalių: praktinių ir teorinių studijų:
• Praktinės studijos organizuojamos grupėms ir individualiai, ugdant praktinius kūno valdymo ir įvairių šokio technikų bei kompozicijos įgūdžius;
• Teorinės studijos sudaro pagrindą praktinių gebėjimų vertei ir kontekstui suvokti.
4. Studijų metu studentams sudaroma galimybė susipažinti su Lietuvos ir kviestiniais užsienio šalių choreografais bei pedagogais, jų darbo metodais ir naujomis, retesnėmis šokio technikomis, skatinant studentų ir dėstytojų dalyvavimą judumo programose.

Profesinės veiklos galimybės:
Baigę LMTA Šokio bakalauro studijų programą absolventai gali dirbti šiuolaikinio šokio atlikėjais bet kurioje profesionalioje šokio trupėje, šokio teatre. Taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje inicijuojant ir vykdant meninius šokio ar choreografijos projektus.

Tolesnių studijų galimybės:
bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose