Teatro menas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Mokymo įstaigaLietuvos muzikos ir teatro akademija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMuzika ir atlikimo menas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121PX004
Įstaigos adresasVilnius, Gedimino pr. 42
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti visuomeniškai aktyvų teatro meno specialistą (aktorių, režisierių), išmanantį teatro meną istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebantį profesionaliai ir kūrybiškai veikti šalies meniniuose ir kultūriniuose procesuose, realizuoti savo menines idėjas tarptautinėje kultūrinėje erdvėje, savarankiškai dirbti ir bendradarbiauti, mokytis ir tobulėti, panaudoti turimas fizines, emocines ir kognityvines savybes meninei raiškai.
Gretutinės pedagogikos studijų tikslas parengti specialistą, gebantį dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, turintį pedagoginių, psichologinių, teatro žinių sistemą ir gebantį jas taikyti praktikoje (specializacijai – teatro ir renginių režisūra).

Studijų rezultatai:
Žinos svarbiausius Lietuvos ir pasaulio teatro kūrinius, kūrėjus ir teatro raidos etapus, išmanys skirtingų stilių ir formų teatro meno tradicijas ir kultūros renginių organizavimo ypatumus (teatro ir renginių režisūra), gebės įgytas žinias panaudoti praktiniame kūrybiniame darbe.
Supras teorinius ir praktinius scenos menų kūrimo principus ir gebės juos tarpusavyje sieti.
Suvoks teatro meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno, mokslo ir socialinių aktualijų kontekste.
Turės pedagoginių, psichologinių žinių sistemą apie vaikų ir jaunimo meninį ugdymą, taip pat sisteminių žinių apie vaikų ir jaunimo fizinių, pažintinių, psichosocialinių, meninių gebėjimų raidą (gretutinės pedagogikos studijos).
Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, keldamas probleminius klausimus, pristatydamas kūrybinius sumanymus ir pagrįsdamas jų meninę ir idėjinę reikšmę.
Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, identifikuoti scenos menų reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
Bus įgijęs kūrybinio projekto analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti ir pristatyti (apsiginti) šiuolaikines Europos teatro meno tendencijas atitinkantį scenos meno kūrinį.
Gebės analizuoti ir vertinti profesinės veiklos situacijas, įžvelgti aktualias meninio ugdymo problemas, parinkti ir taikyti tinkamus duomenų rinkimo metodus, analizuoti ir apibendrinti duomenis, taikyti juos praktinėje veikloje (gretutinės pedagogikos studijos).
Gebės sąmoningai naudoti ir jungti fizinius, emocinius ir intelektinius išteklius įvairiuose teatriniuose kontekstuose.
Bus įsisavinęs pagrindinius dramaturginės medžiagos analizės, interpretacijos ir sceninės kompozicijos kūrimo principus ir gebės profesionaliai juos taikyti meno projektuose.
Išmanys teatro kūrinio parengimo pakopas ir cechų darbą, įvairių technologijų panaudojimo ir pritaikymo sceninei kūrybai galimybes.
Turės vadybos, karjeros valdymo ir antreprenerystės žinių ir įgūdžių, padėsiančių aktyviai ir profesionaliai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje ir prisistatyti įvairiose medijose.
Gebės planuoti, organizuoti ir valdyti meninio ugdymo procesą: formuluoti tikslus, kurti ugdymo turinį, parinkti mokomąją medžiagą, tinkamus mokymo/si ir vertinimo metodus (gretutinės pedagogikos studijos).
Gebės profesionaliai, efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais, generuoti įvairias kūrybines idėjas, ieškoti jų įgyvendinimo galimybių, taikyti adaptyviuosius įgūdžius dirbant įvairiose socialinėse grupėse ir daugiakultūrinėse aplinkose.
Suvokdamas savo kūrybos socialinį poveikį, gebės atsakyti už savo kūrinio idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.
Gebės panaudoti įvairius metodus ir strategijas efektyviai komunikacijai su publika.
Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, gebės planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, prisitaikyti prie naujų situacijų, naudotis psichohigienos ir asmeniniais organizaciniais įgūdžiais, kurti konkurencingoje aplinkoje;
Naudodamas vaizduotę, intuiciją, emocinį intelektą ir kūrybinį mąstymą, gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
Gebės taisyklingai, įtaigiai, profesionaliai bendrauti, perteikdamas informaciją meno bendruomenės ir kitiems visuomenės nariams.
Gebės atsakyti už savo ir komandos veiklos kokybę, imsis iniciatyvos spręsdamas kylančias problemas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindiniai mokymo ir mokymosi metodai: dėstymas (aiškinimas, pasakojimas, iliustravimas, demonstravimas), literatūros, garso, vaizdo ir kitų informacijos šaltinių studijos (demonstravimas, apžvalga, analizė, interpretacija), aktyvus klausymasis, studentų asmeninės patirties panaudojimas, duomenų rinkimas, projektų rengimas, darbas grupėse, grupės diskusija, praktinių užduočių atlikimas, kūrybinės pratybos (minčių lietus, idėjų žemėlapis), rašto darbų (pranešimų) rengimas ir pristatymas, studijų aplankas (portfolio), stebėjimas, asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas, grįžtamojo ryšio teikimas; Baigiamojo darbo (kūrybinio projekto) rengimas ir gynimas.
Pagrindinės kontaktinio darbo formos: individualūs ir grupiniai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, repeticijos, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas yra sudėtinė mokomojo proceso dalis, todėl atliekamas nuolatos: vertinamas studentų savarankiškas darbas, pristatymai, individualios užduotys, studentų žinios vertinamos pagal testų ir egzaminų rezultatus.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: tarpinis atsiskaitymas, testavimas, apklausa žodžiu ir raštu, projektų, pranešimų pristatymas; baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (moduliai), bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis meno projektas.

Specializacijos:
Režisūra
Teatro ir renginių režisūra
Vaidyba

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai yra unikali pirmosios pakopos studijų programa Lietuvoje, ugdanti profesionalius teatro meno kūrėjus.
Studijų proceso metu taikomas kompleksinio mokymo modelis. Programoje šalia pagrindinės (teatro) studijų krypties dalykų, yra studijuojami kitų krypčių – muzikos, šokio, kino, dailės, vadybos, pedagogikos (teatro ir renginių režisūra) – dalykai, yra sustiprintos meno istorijos ir teorijos dalykų studijos.
Studentus ugdo žymiausi Lietuvos teatro menininkai, mokslininkai ir kitų kultūros ir meno sričių profesionalai, nuolat bendradarbiaujama su žinomais profesionaliais užsienio scenos menų specialistais.
Taip pat skatinamas studentų tarptautiškumas, suteikiant galimybę išvykti pagal mainų programas.
Specializacija Teatro ir renginių režisūra turi integruotas gretutines Menų pedagogikos studijas.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti įvairiuose Lietuvos teatruose ir jų trupėse, kultūros ir švietimo, pramogų industrijų įstaigose, inicijuoti ir įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.
Baigę gretutines Menų pedagogikos studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus ir neformalaus ir (ar) specializuotose ugdymo įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigę pirmosios pakopos studijų programą Teatro menas ir menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys turi teisę stoti į antrosios pakopos teatro ir kitų studijų krypčių programas, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose