Kalbėjimo ir kalbos terapija

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6283MX001
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
parengti logopedus, gebančius individualiai ir interprofesinėje komandoje teikti įvairaus amžiaus asmenims kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų prevencijos, reabilitacijos, kalbos vertinimo, ugdymo ir konsultavimo paslaugas; remiantis tarpdisciplininėmis inovacijomis spręsti sudėtingas profesinės veiklos problemas, vadovautis įrodymais grįstos praktikos koncepcija bei sisteminiu biopsichosocialiniu požiūriu, vadovauti specialistų komandai; kurti, įgyvendinti ir koordinuoti inovacinius projektus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Gebės, remiantis tarpdisciplininėmis žiniomis, interpretuoti ir pagrįsti logopedo profesinės veiklos modelius, derinti reabilitacijos bei ugdymo mokslų teorines metodologines nuos¬tatas, sieti jas su švietimo ir sveikatos priežiūros politikos sprendimais; spręsti aktualius profesi¬nius klausimus nacionaliniu ir tarptautiniu lyg¬meniu.
2. Gebės planuoti, vykdyti ir koordinuoti logopedijos tyrimus, remiantis tarpdisciplininių mokslų žiniomis ir mišria tyrimo metodologija; sistemiškai analizuoti mokslinę informaciją, vertinti duomenų patiki¬mumą, interpretuoti, argumentuotai pristatyti tyrimų rezultatus ir teikti rekomendacijas logopedų profesinei bendruomenei, švietimo ir sveikatos priežiūros politikos formuotojams.
3. Gebės atlikti profesinės veiklos tyrimą, modeliuoti inovatyvią logopedinę pagalbą, remiantis nau-jausiais mokslinių tyrimų įrodymais, kritine refleksija bei asmenų, turinčių kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų bei jų artimųjų poreikiais.
4. Gebės sistemiškai vertinti ir analizuoti kalbė¬jimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų priežastis, pobūdį, asmens poreikius, nustatyti sutrikimo bei aplinkos poveikį asmens funkcio-navimui, parinkti ir taikyti įrodymais grįstus logopedinio vertinimo metodus ir instrumentus.
5. Gebės teikti logopedo pagalbą, parenkant ir taikant įrodymais grįstas logopedinės pagalbos strategijas, vertinti jų veiksmingumą asmens funkcio¬navimui įvairiose aplinkose, konsultuoti asmenis, turinčius kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų, jų artimuosius, kitus suinteresuotus asmenis, atsižvelgiant į jų poreikių įvairovę.
6. Gebės vadovautis lygių galimybių, socialinio teisingumo, žmogaus teisių bei sociokultūrinės įvairovės pripažinimo ir duomenų apsaugos principais, profesine etika; bendradarbiauti su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis naciona¬liniu ir tarptautiniu lygiu; stiprinti logopedo profesijos įvaizdį, skleisti informaciją apie logopedinės pagalbos svarbą asmenų, turinčių kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų ir jų artimųjų socialinei gerovei.
7. Gebės, bendradarbiaujant interprofesinėje specialistų komandoje, identifikuoti ir spręsti logopedui kylančius profesinius ir socialinius iššūkius, imtis lyderystės, inicijuoti ir koordinuoti logopedinės pagalbos ir tarpdiscipli¬ninių paslaugų tobulinimo projektus.
8. Gebės reflektuoti ir kritiškai vertinti savo ir kitų komandos narių profesinę praktiką, plėtoti profesines kompetencijas, vadovaujantis moky-mosi visą gyvenimą principais; savaran¬kiškai priimti sprendimus, prisiimti moralinę atsako¬mybę už savo veiklą bei logopedo profesinės veiklos kokybę ir jos tobulinimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatytus studijų rezultatus padeda pasiekti tarpdiscipliniškumu, žmogaus teisėmis, įtraukties ir socialinio teisingumo, personalizuoto mokymosi ir probleminio mokymosi nuostatomis grindžiamos veiklos, taikant universalaus mokymosi dizaino elementus bei reflektyviąją praktiką. Studijų veiklos orientuojamos į aukštų tarpdisciplininių kompetencijų siekiantį įgyti besimokantįjį ir jo vaidmens pokyčius pereinant nuo „vartotojo“ prie bendradarbiaujančio partnerio ir kuriant unikalų mokymosi kelią. Mokymosi ir mokymo veiklos organizuojamos taip, kad padėtų studentams suvokti mokymosi tikslą, planuoti, vertinti ir reflektuoti mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.
Taikomi tokie studijų metodai: individualūs ir grupiniai projektai, probleminių situacijų sprendimas, praktinės užduotys, pasikeitimas vaidmenimis, atvejo analizė, kritinė literatūros analizė, dokumentų analizė, vaizdo medžiagos analizė, realių ugdymo situacijų analizė, diskusijos, focus grupės diskusijos, bendradarbiavimu grįsta veikla mažose grupėse ir porose, kritinė refleksija, refleksijų dienoraščiai, tyrinėjimu grįstas mokymasis bei veiklos tyrimo elementai, mokymosi aplanko / portfolio rengimas. Studijos organizuojamos per interaktyvias paskaitas, seminarus, praktinę veiklą, savarankišką individualų ir grupinį bei komandinį darbą, mokomuosius vizitus, mokymąsi netradicinėse aplinkose (ugdymo įstaigose, švietimo pagalbą teikiančiose tarnybose, tarpdisciplininę pagalbą bei sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose ir kt.). Studijų aplinkų ir metodų įvairovė skatina studentus aktyviai mokytis, susieti įgytas naujas žinias su praktika ir išbandyti jas praktiškai, reflektuoti savo mokymąsi ir praktinę veiklą. Personalizuoto mokymosi paradigmos elementais grindžiamose studijose akcentuojama besimokančiojo patirčių plėtra. Todėl daug dėmesio skiriama praktinei studentų veiklai ir jos reflektavimui.
Skiriamas laikas studentų konsultacijoms, kurių tikslas – individualiai ar grupėse išsiaiškinti kilusius klausimus, konsultuotis dėl savarankiškų užduočių atlikimo.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas grindžiamas studijų programa pagrįstu vertinimu (angl. curriculum-based assessment), orientuotu į nuolatinį studento pažangos fiksavimą ir vertinimą. Vertinimo metodai ir būdai derinami su numatytais studijų rezultatais ir kompetencijomis bei joms ugdyti(s) taikomais studijų metodais. Realizuojant personalizuoto mokymosi nuostatas, siekiama studento ir dėstytojo pasidalytos atsakomybės už mokymąsi ir pasiektus rezultatus. Taikomi tokie vertinimo būdai: dėstytojo vertinimas, studento atliktos užduoties įsivertinimas, vienas kito užduočių vertinimas porose ar grupėse; mokymosi aplanko bei mokymosi refleksijos vertinimas / įsivertinimas. Programos dalykų studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių įvertinimu dešimties balų vertinimo sistema. Vertinant atskirų dalykų pasiekimus, vertinimo kriterijai formuluojami vadovaujantis suderinta VDU ir KU taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema (įskaitant ir formuojamąjį vertinimą), kuri apibrėžta VDU Studijų Reguliamine ir KU Studijų nuostatuose. Studentų pasiekimai vertinami tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo gynimo) būdais. Vertinamas studentų teorinis pasirengimas ir gebėjimas praktiškai spręsti logopedinės pagalbos / kalbos terapijos teikimo ir tobulinimo praktines ir problemines užduotis. Galutinį studijų dalyko įvertį sudaro tarpinių atsiskaitymų (individualių projektų/užduočių, probleminių sprendimų užduočių, darbų aplanko, atvejo analizės, rašto darbų) vertinimai ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo / projekto gynimo) pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis - 120 kreditų: tarkryptinių studijų dalykai (30 kreditų), ugdymo mokslų studijų krypčių grupės (edukologijos krypties) specialybės dalykai ir praktika (30 kreditų), sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (reabilitacijos krypties) specialybės studijų dalykai ir praktika (30 kreditų) ir baigiamasis magistro darbas (tarpkryptinis, 30 kreditų).
1. Tarpkryptinių (edukologijos ir reabilitacijos krypčių) studijų modulis (30 kreditų), kurį sudaro 5 studijų dalykai po 6 kreditus. Visuose studijų dalykuose derinamos teorinės žinios su praktinėmis veiklomis seminaruose.
2. Ugdymo m. studijų krypčių grupės (edukologijos krypties) studijų modulis (30 kreditų), kurį sudaro 5 studijų dalykai po 6 kreditus (iš kurių 6 kreditai skiriami logopedo praktikai su integruotu profesinės veiklos tyrimu).
3. Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (reabilitacijos krypties) studijų modulis (30 kreditų), kurį sudaro 5 studijų dalykai po 6 kreditus (iš kurių 6 kreditai skiriami reabilitacijos (kalbos terapeuto) praktikai su integruotas profesinės veiklos tyrimu).
4. Baigiamasis magistro darbas (tarpkryptinis, 30 kreditų).
Specializacijos
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programos studentams sudaryta galimybė pasirinkti vieną iš dviejų alternatyvių studijų dalykų (6 ECTS).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos aktualumą ir unikalumą pagrindžia tokie esminiai aspektai:
1. Studijų programos kontekstualumas ir funkcionalumas - programa parengta, atsižvelgiant į nacionalinio konteksto specifiką (t. y. didelį poreikį logopedų, gebančių teikti aukšto lygio kalbėjimo ir kalbos terapijos paslaugas nedidelės šalies švietimo ir ugdymo bei sveikatos apsaugos sektoriuose, dirbti interprofesinėse specialistų komandose) bei tarptautines ir nacionalines švietimo pagalbos bei sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimo nuostatas ir rekomendacijas;
2. Studijų programos išskirtinumas yra tarpkryptiškumas; tai vienintelė šalyje jungtinė tarpkryptinė antrosios pakopos kalbėjimo ir kalbos terapijos studijų programa, kurios tikslas yra rengti tarpdisciplininių kompetencijų turinčius logopedinės pagalbos teikėjus, pasirengusius teikti aukšto lygio kalbėjimo ir kalbos terapiją ir konsultacijas įvairaus amžiaus asmenims, turintiems kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų, dirbti tiek sveikatos priežiūros, tiek švietimo ir ugdymo sistemoms priklausančiose įstaigose bei tarpdisciplininėse komandose (Pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir kt.);
3. Studijų programos metodologinis pagrįstumas - programa grindžiama tarptautiniu mastu pripažinta žmogaus teisių, įtraukties (angl. inclusion) ir socialinio teisingumo metodologine nuostata, tarpdisciplininiu pagalbos modeliu, personalizuoto mokymosi bei įrodymais grįstos reflektyviosios praktikos nuostatomis;
4. Jungtinė tarpkryptinė antrosios pakopos studijų programa Kalbėjimo ir kalbos terapija Lietuvoje parengta ir ketinama įgyvendinti pirmą kartą, sutelkus dviejų šalies universitetų dviejų studijų krypčių (ugdymo ir sveikatos mokslų) mokslininkus bei programai įgyvendinti būtinas akademines ir profesines kompetencijas, taip pat aukšto lygio sveikatos apsaugos ir švietimo pagalbą teikiančias organizacijas.
5. Programa pasižymi studijų tarptautiškumu. Atskiras studijų dalykų dalis bus kviečiami dėstyti užsienio šalių (Norvegijos, Latvijos, Izraelio) dėstytojai, kurie yra tarptautiniai logopedijos srities ekspertai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijose įgyjamas itin platus ir gilus tarpdisciplininiais mokslais (pedagogikos, edukologijos, sveikatos, medicinos, psichologijos, lingvistikos ir kt.) pagrįstas išsilavinimas, sudarantis galimybes antrosios pakopos studijų programą Kalbėjimo ir kalbos terapija baigusiems specialistams įgyti magistro laipsnį bei tarpkryptinį pasirengimą.
Sėkmingai baigę studijų programą, absolventai galės dirbti logopedais / kalbos terapeutais įvairiose švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros bei tarpdisciplininėse tarnybose ir įstaigose. Galimybė įsidarbinti dviejų sektorių (švietimo ir ugdymo bei sveikatos apsaugos) bei tarpdisciplinines paslaugas teikiančiose institucijose padidina absolventų įsidarbinimo galimybes bei užtikrina logopedo pagalbos / kalbos terapijos prieinamumą šalyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Pageidaujantieji galės tęsti studijas socialinių ar kitų, su studijų programa susijusių, mokslų sričių doktorantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos universitetas Kalbėjimo ir kalbos terapija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Kalbėjimo ir kalbos terapija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kalbėjimo ir kalbos terapija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kalbėjimo ir kalbos terapija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)