Profesinė etika ir etikos auditas

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėHumanitariniai mokslai
Studijų kryptisFilosofija ir etika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211NX056
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti profesinės etikos ekspertus ir etikos auditorius, gebančius organizuoti ir dalyvauti etikos audito procedūrų veikloje, vykdyti etinę prevenciją ir priimti sprendimus, gebėti valdyti sudėtingus procesus ir situacijas, susijusias su profesinės etikos standartų išmanymu ir taikymu viešajame ir privačiame sektoriuose.
Studijų rezultatai:
1. Žinios, jų taikymas
A1 Turi fundamentinių žinių ir supratimą apie etikos koncepcijų raidą, profesinės etikos standartus Lietuvoje ir ES, profesinės etikos kodeksus, etikos audito metodikas.
A2 Geba apibūdinti etines problemas ir rasti bei pagrįsti jų sprendimo būdus neapibrėžtose, sudėtingose situacijose ir multidisciplininiuose kontekstuose bei analizuoti ir taikyti įgytas fundamentines žinias praktinėje veikloje, priimant sprendimus sudėtingose etinėse situacijose, teikti ekspertinį ertinimą.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
B1 Geba organizuoti ir atlikti etikos auditą viešajame ir privačiame sektoriuje, taikant inovatyvias metodikas ir priemones.
B2 Geba profesionaliai įvertinti informaciją ir atlikti fundamentalius mokslinius ir taikomojo pobūdžio tyrimus etinių problemų lauko srityje, dalyvauti mokslo projektinėje veikloje.
3. Specialieji gebėjimai
C1 Geba integruoti teorines ir praktines žinias, charakterizuoti kompleksiškas darbines problemas, inicijuoti naujas idėjas, valdyti planavimo, atlikimo ir įgyvendinimo procesus, sąlygotus etikos audito procedūrų specifikos.
C2 Geba nurodyti racionalius etinius sprendimus naujausių etinių koncepcijų, standartų ir metodikų pagrindu, geba formuoti strateginius tikslus ir strategijos įgyvendinimo programas, suvokti strategijos rengimo grupių, programų koordinatorių bei vykdytojų funkcijas, atlikti etikos audito rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, efektyvumo vertinimą ir prevenciją.
4. Socialiniai gebėjimai
D1 Geba komunikuoti socialinėje erdvėje, parengti etikos mokymo programas viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojams, vesti seminarus, vadovauti ir dalyvauti darbo grupėse, siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą.
D2 Geba argumentuotai perteikti apibendrintą su etikos diskursu susijusią informaciją, taikant inovatyvius metodus ir technologijas.
D3 Geba kūrybiškai spręsti iškilusias etines dilemas ir priimti etiškus sprendimus, naudojantis įgytais analitiniais įgūdžiais taikant moralės normas ir principus.
5. Asmeniniai gebėjimai
E1 Išsiugdo mokymosi mokytis kompetenciją, t. y. gebėjimą savarankiškai planuoti savo mokymąsi, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir savarankiškai lavintis.
E2 Išsiugdo etinės kompetencijos ir etinio jautrumo kompetencijas, būtinas profesinės etikos eksperto ir etikos auditoriaus kaip moralaus visuomenės lyderio įvaizdžiui palaikyti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotas dėstymas, pagrįstas konkrečių etinių problemų sprendimu;
Interaktyvios paskaitos;
Studentų mokymasis, pagrįstas individualiu ir grupiniu darbu;
Medžiagos įsisavinimas, grindžiamas projektine veikla (individualūs ir grupiniai projektai);
Mokymasis, grindžiamas etinių problemų ir jų sprendimo būdų įžvalgomis;
Studento savarankiškas darbas, individualiai konsultuojantis su dėstytoju.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas; atvejo analizė; individualus projektas; konsultacijos; literatūros analizė; magistro mokslinio darbo ataskaita; projektas; esė; seminaras; veiklos refleksija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendra pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 90 ECTS su mokslo tiriamuoju darbu (etikos kodeksų projektas). Studijuojami dalykai I semestrą: Aristotelio praktinė filosofija, Šiuolaikinė krikščioniškoji etika, Ombudsmeno institucija: teisės ir etikos dermė. Alternatyviai pasirenkamas vienas dalykas iš 3: Kultūros filosofija; Verslo etika; Sporto etika. II semestrą studijuojami dalykai: Asmens psichologinio pažinimo metodai, Sveikatos politka ir etika, Simuliacijos procesas ir naujųjų medijų etika, Utilitarizmo etika. Alternatyviai pasirenkamas vienas dalykas iš 3: Projektinių darbų rengimo metodologija; Organizacinės kultūros kūrimas; Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje.
Specializacijos:
Praktinės filosofijos magistras
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus: Kultūros filosofija; Verslo etika; Sporto etika.
Galima pasirinkti kitos krypties studijų dalykus:
Projektinių darbų rengimo metodologija; Organizacinės kultūros kūrimas; Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-

Panašios programos kitose mokymo įstaigose