Socialinis darbas

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX089
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, pasirengusius teoriniu bei praktiniu požiūriu įvertinti socialinio darbo kaip taikomosios socialinės veiklos bei naujos studijų ir mokslo krypties polifunkcionalų pobūdį besikeičiančios visuomenės problemų kontekste; ugdyti profesionalus, pasirengusius analitinei ir projektinei profesinei veiklai, taip pat ir moksliniams tyrimams bei pedagoginiam darbui aukštojo mokslo sistemoje, sugebančius adaptuotis įvairiose profesinės veiklos srityse ir ilgą laiką išlaikyti konkurencingumą darbo rinkoje.
Studijų rezultatai:
Baigę KU Socialinio darbo magistrantūros studijas studentai gaus naujausių žinių, kurios atskleidžia pasirinktos studijų krypties mokslo specifiškumą; bus susipažinę su naujausia tyrimo metodologija bei metodais, inovacijomis ir technologijomis; gebės analizuoti socialinę tikrovę ir socialinių problemų prigimtį tarpdisciplininiame problemos sprendimo kontekste; gebės profesiškai tobulėti demonstruojant savo kaip socialinio darbo tyrėjo, socialinės politikos stratego, socialinio darbo profesionalo-novatoriaus kompetencijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Socialinio darbo magistrantūros studijų programai įgyvendinti skiriama 120 kreditų. Studijų turinys susideda iš 2 blokų: pirmasis blokas – teorinės studijos skirstomas į fundamentalius teorinius dalykus atliepiančius socialinio darbo studijų kryptį ir dalykus skirtus profesinei socialinio darbuotojo kompetencijai tobulinti; antrasis blokas – analitinis tiriamasis darbas ir baigiamasis darbas. Savarankiško darbo imtis didėja antraisiais studijų metais. Magistrantai jau pirmame kurse renkasi darbo temą ir jos realizavimą per visus 4 semestrus planuoja pagal Mokslinio tiriamojo dalyko sandų turinį. Baigiamasis semestras skiriamas vien magistro darbui rengti.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų žinių ir gebėjimų vertinimas vykdomas taikant dešimtbalę kriterinę skalę. Galutinis pažymys yra lygus tarpinių pažymių ir jų apimties koeficientų sumai. Galutinį magistrantų pasiekimų vertinimo balą sudaro savarankiško darbo vertinimas ir egzamino vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Žmogus ir socialinė aplinka
Socialinių institutų tinklai bendruomenėje
Socialinio darbo tyrimų metodologija
Mokslinis darbas I
Reflektyvus socialinis darbas
Lietuvos visuomenė ir politika
Socialinė politika
Sociokultūrinio darbo bendruomenėje technologijos
Socialinio darbo praktika mokslinio tyrimo lauke (su konsultavimu)
Moderniosios socialinės teorijos
Supervizija socialiniame darbe
Socialinių programų planavimas ir administravimas
Mokslinis darbas II
Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis du dalykus (10 kr.). Pasirenkamieji dalykai sudaro galimybę studentų gilesnei specializacijai arba mokslinio tiriamojo darbo tobulinimui:
Kokybinių socialinių tyrimų metodologija
Etinių dilemų sprendimo modeliai bendruomenėje
Atvejo vadyba
Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas
Klinikinė sutrikimų patogenezė
Postpozityvistinė prieiga negalios tyrimuose
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Socialinio darbo magistrantūros programa yra vienintelė Vakarų Lietuvos regione, kuri atveria galimybes šio regiono socialinio darbo srityje dirbantiems specialistams įsigyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dirbti vadybinį darbą, susijusį su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu; dirbti įvairiose socialinio darbo institucijose, teikiančiose socialines paslaugas (šeimai, grupėms, bendruomenėms neįprastose aplinkose)
Tolesnių studijų galimybės:
Pratęsti studijas doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje (nesant Socialinio darbo krypties doktorantūros Lietuvoje, mūsų absolventai rengia disertacijas sociologijos, edukologijos, politologijos srityse); dirbti mokslinių tyrimų institucijose ir programose; dėstyti kolegijose bei universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2016-11-25; 2021-11-29

Panašios programos kitose mokymo įstaigose