Kineziterapija

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6181GX001
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos kineziterapeutus, pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; taikant žinias, vertybes ir įgūdžius praktikoje dirbant individualiai ir grupėmis su skirtingo amžiaus ir įvairius susirgimus turinčiais pacientais, profesionaliai veikti besikeičiančioje aplinkoje, taikyti mokslu pagrįstus problemų sprendimo būdus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
• Paaiškina kineziterapijos, reabilitacijos, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir judėjimo teorijas bei principus.
• Taiko fundamentalių biomedicinos mokslų pagrindus, reikalingus kineziterapeuto profesiniams tikslams pasiekti.
• Integruoja taikomųjų tyrimų metodologijos pagrindus į kineziterapeuto profesinį lauką remiantis etikos bei teisiniais principais.
• Kritiškai vertina bendravimo teorijas ir principus, atsižvelgdami į nacionalinę sveikatos priežiūros ir reabilitacijos politiką.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
• Savarankiškai renka, analizuoja ir sistemina informaciją mokslinės literatūros šaltiniuose.
• Savarankiškai planuoja ir vykdo mokslinius tyrimus, apdoroja, analizuoja gautus rezultatus ir formuluoja išvadas.
• Interpretuoja ir taiko mokslinių tyrimų rezultatus, modeliuodami problemų sprendimą.
• Įvertina mokslinio darbo teorijų ir metodikų tinkamumą, remdamiesi kritiniu mąstymu.
Specialieji gebėjimai:
• Renka ir vertina su pacientu/klientu susijusią informaciją, vykdo kineziterapinį ištyrimą, suformuluoja kineziterapinę diagnozę.
• Taiko kineziterapijos teorijas ir metodus kineziterapijos praktikoje, atsižvelgiant į paciento/kliento funkcinę būklę.
• Sudaro individualų kineziterapijos planą.
• Savarankiškai ir saugiai vykdo kineziterapijos programą, kritiškai vertina kineziterapijos poveikį, pagal poreikį atlieka pakeitimus ir nutraukia procedūras, atsižvelgiant į paciento būklę.
• Konsultuoja pacientus/klientus fizinio aktyvumo ir pajėgumo,ligų profilaktikos bei sveikatinimo klausimais.
Socialiniai gebėjimai:
• Profesionaliai bendrauja ir bendradarbiauja su pacientais/klientais bei jų šeimos nariais, atsakingai dirba komandoje su kitais medicinos specialistais.
• Bendrauja raštu ir žodžiu gimtąja bei užsienio profesine kalba su kolegomis ir kitų specialybių atstovais dirbant tarpdisciplininėje komandoje.
• Atsakingai užtikrina teikiamų paslaugų kokybę vadovaujantis profesinės etikos principais.
• Puoselėja kineziterapijos specialybės įvaizdį.
Asmeniniai gebėjimai:
• Savarankiškai priima sprendimus, remiantis holistiniu požiūriu, prioritetų diferencijavimu, pasitiki savimi ir nuolat tobulina praktinius įgūdžius remiantis mokymosi visą gyvenimą koncepcija.
• Organizuoja, planuoja ir vykdo praktinę veiklą, siūlo naujas idėjas, prisitaiko prie naujų situacijų.
• Veiklą grindžia kritiniu mąstymu, savikritiškai vertina savo veiksmus, paiso tolerancijos ir lygių galimybių principo.
• Naudojasi nacionaliniais ir tarptautiniais informacijos šaltiniais, profesionaliai vertina jų patikimumą, naudojasi moderniomis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgiasi su konfidencialia informacija.
• Taiko vadovavimo ir lyderiavimo įgūdžius, planuojant ir teikiant kokybiškas kineziterapijos paslaugas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metodai: Atvejo analizė (atvejo studijos); Darbas grupėse; Darbas su imitaciniais modeliais; Dienoraštis; Diskusija; Filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas); Idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas; Individualios konsultacijos; Informacijos paieškos užduotis; Interaktyvi paskaita; Koncepcijų žemėlapių sudarymas; Kūrybinės dirbtuvės; Kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos; Laboratoriniai darbai; Literatūros analizė; Literatūros apžvalgos pristatymas; Mažų grupių konsultacijos; Mokslinio straipsnio analizė; Pažintinės išvykos, darbo vizitai; Praktinės užduotys; Pratybos; Problemomis grįstas mokymas; Problemų sprendimo sesijos; Projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas); Realių gyvenimiškų situacijų imitavimas; Realių gyvenimiškų situacijų (projektų) modeliavimas; Rekomenduojami skaitiniai; Seminaras; Specialiųjų programinių paketų taikymas; Tinklaraštis; Tradicinė paskaita; Uždavinių sprendimas; Vaidmenų žaidimai; Veiklos refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento pasiekimų vertinimo metodai: Ataskaita; Atvejo analizė; Darbų aplankas; Praktikos ataskaita; Esė; Filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas); Grupinis darbas; Grupinis (komandinis) projektas; Individualus darbas; Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas; Kolegų įvertinimas; Kolokviumas (dėstytojo ir/ar specialisto-praktiko valdomas vertinamasis pokalbis (interviu)); Koncepcijų žemėlapio sudarymas; Konsultacijos; Kontrolinis darbas; Kursinis darbas; Kvalifikacinis (baigiamasis) darbas; Laboratorinio darbo aprašas (ataskaita); Laboratorinio darbo gynimas; Laboratorinio darbo savarankiškas atlikimas; Literatūros analizė; Egzaminas; Literatūros studijos; Mokomosios literatūros skaitymas; Mokslinio straipsnio (teksto) analizė; Praktikos ataskaita; Pratybų atsiskaitymas; Probleminių sprendimų užduotis; Referatas; Savęs įsivertinimas; Semestro darbas; Stendinis pranešimas; Tarpinis egzaminas; Testas; Uždavinio(ų) sprendimas; Veiklos refleksija; Žodinis iliustruotas pranešimas. Studijuojančiųjų žinios vertinamos nuo 1 iki 10 balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 155 kreditai: Anatomija ir fiziologija; Reabilitacijos pagrindai; Fizinis aktyvumas ir mityba; Sveikatos teisė, vadyba ir informacijos valdymas; Psichologija;Ergonomika reabilitacijoje; Patologija; Judesio anatomija ir klinikinė kineziologija I; Kineziterapijos pagrindai; Pirmoji medicininė pagalba, slauga ir farmokologija; Kineziterapija sergant psichinėmis ligomis; Judesio anatomija ir klinikinė kineziologija II; Gydomasis masažas; Funkcinė diagnostika kineziterapijoje; Terapinių ligų ir chirurginė kineziterapija; Kineziterapijos metodikos; Kursinis darbas 1; Nervų ligų kineziterapija; Techninių priemonių gamyba ir pritaikymas; Fizioterapija; Ortopedija, traumatologija ir kineziterapija; Kineziterapinis ištyrimas; Sporto fiziologija; Kursinis darbas 2; Judesių valdymas, mokymas ir sensorinių sistemų studijos; Biomedicininių tyrimų metodologija; Akušerija, ginekologija ir kineziterapija; Vaikų ligos ir kineziterapija.
Praktikos apimtis – 49 kreditai: Pažintinė reabilitacijos praktika; Terapinių ligų ir chirurginės kineziterapijos praktika; Nervų ligų kineziterapijos praktika; Traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika; Vaikų ligų kineziterapijos praktika; Baigiamoji kineziterapijos praktika.
Studijų programa baigiama baigiamojo darbo rengimu, jo gynimu ir įvertinimu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis iš pasirenkamųjų studijų dalykų (priklauso 21 kreditas).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventams suteikiamas jungtinis kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; išduodamas jungtinis diplomas. Studijų procese išskirtinis dėmesys skiriamas probleminiam mokymui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas, gali dirbti kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas. Absolventai gali dalyvauti mokymo programose, kurios suteiktų PASP specialisto licenciją.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ar užsienyje.
Įgijus kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo/ specializacijos programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos universitetas Kineziterapija Sveikatos priežiūra Terapija ir reabilitacija Nuolatinė - 4 (metais)