Vadyba

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6121LX060
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, darbo rinkos ir Vakarų regiono poreikius atitinkančius vadybos specialistus, gebančius dirbti nuolat kintančioje aplinkoje veikiančiose organizacijose, vidutinio ir aukščiausio lygmens vadovais, kurti savo verslą arba tęsti studijas magistratūroje.
Studijų rezultatai:
• Žinos vadybos mokslo naujausias, fundamentines, taikomąsias teorijas, koncepcijas ir modelius, jų taikymą verslo kūrimui, valdymui ir vystymui galimybes.
• Žinos ekonomikos naujausius fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rinkos ekonomikos dėsningumus, principus, metodus, jų taikymo vadovo profesinės veiklos srityse galimybes.
• Žinos rinkodaros, personalo, finansų, gamybos ir kitų organizacijos pagrindinių funkcinių veiklų planavimo, organizavimo, valdymo ir kontrolės teorijas, analitinius metodus, jų taikymo būdus.
• Žinos pagrindinius matematikos, statistikos, sociologijos, politikos, ir kitų mokslų metodus, informacinių technologijų taikymo galimybes, renkant kiekybinius ir kokybinius duomenis, apdorojant ir panaudojant organizacijos valdymo problemų sprendimams.
• Žinos psichologijos, logikos, komunikacijos teorijas ir metodus, naudojamus organizacijos planavimo, organizavimo, valdymo ir kontrolės procesuose.
• Gebės atpažinti organizacijos aplinkoje vykstančių įvykius ir procesus, formuluoti verslo vadybai aktualias problemas, parinkti tyrimo objektą, nustatyti tyrimo tikslą, sudaryti vadybos problemos tyrimo planą.
• Gebės parinkti ir taikyti įmonės, jos aplinkos, verslo procesų, ekonominių, socialinių reiškinių kokybinius bei kiekybinius tyrimų metodus, leidžiančius analizuoti organizacijos ar jos padalinių aktualias problemas.
• Gebės naudoti informacines technologijas, sistemas ir duomenų bazes reikalingas organizacijos vadybos problemų analizei.
• Gebės parengti organizacijos vadybos problemų tyrimo ataskaitą, pateikti tyrimo rezultatų aiškinimą žodžiu, vaizdinėmis priemonėmis, matematiniais, statistiniais analizės metodais.
• Gebės sistemiškai analizuoti ir vertinti organizacijos vidinę bei išorinę aplinką, galimas pasekmes trumpalaikėje, ilgalaikėje perspektyvoje, numatyti verslo plėtros galimybes.
• Gebės generuoti, organizuoti ir koordinuoti verslo idėjų įgyvendinimą, vadovaujantis darnios plėtros ir socialinės atsakomybės principais.
• Gebės numatyti funkcinės veiklos tobulinimo būdus, išteklių naudojimo efektyvumo didinimo kryptis, taikyti organizacijos veiklą reglamentuojančius įstatymus.
• Gebės planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldinių bei padalinių veiklą, vadovauti rinkodaros, finansų, personalo, gamybos padaliniams, naudoti jų veiklos specifikai reikalingas priemones ir metodus.
• Gebės bendrauti gimtąja ir bent viena užsienio kalba, raštu bei žodžiu nuoseklias, suprantamai perteikti mintis verslo vadybos klausimais, vartojant lietuvišką ir tarptautinę vadybos terminologiją.
• Gebės konstruktyviai diskutuoti ir bendradarbiauti su vadybos, finansų, rinkodaros profesinės srities specialistais dirbti realiose ir virtualiose komandose ir tolerantiškai veikti multikultūrinėje aplinkoje
• Gebės prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldinių veiklos kokybę, spręsti organizacijos vadybos problemas, priimti kūrybiškus sprendimus ir vystyti novatorišką veiklą
• Gebės kurti organizacijos kultūrą, planuoti, organizuoti, motyvuoti ir kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų grupės darbą, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
• Gebės nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją mokymosi visą gyvenimą kontekste.
• Gebės konstruktyviai, tolerantiškai ir etiškai vykdyti profesinę veiklą, siūlyti kūrybiškus bei inovatyvius vadybos problemų sprendimus, suvokiant jų etinius ir socialinius padarinius darnios plėtros kontekste.
• Gebės sistemiškai ir savikritiškai mąstyti, priimti organizacijai svarbius sprendimus, imtis iniciatyvos ir antrepreneriškos veiklos, palaikyti ir stiprinti savo sveikatą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita
Atvejo analizė (atvejo studijos), Diskusija,
Literatūros analizė,
Seminaras
Darbas su imitaciniais modeliais, Praktinės užduotys
Uždavinių sprendimas,
Vaidmenų žaidimai
Darbas grupėse,
Grupinis (komandinis) projektas
Interaktyvi paskaita,
Realių gyvenimiškų situacijų imitavimas
Individualios konsultacijos,
Problemomis grįstas mokymas
Pažintinės išvykos, darbo vizitai
Mokslinio straipsnio analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas
Testas
Atvejo analizė,
Individualus darbas,
Žodinis iliustruotas pranešimas
Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas
Darbų aplankas (portfolio),
Dienoraštis,
Grupinis darbas
Semestro darbas
Kolegų įvertinimas
Idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas
Referatas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Apskaita
Baigiamasis darbas
Dalykinė komunikacija
Darbas komandose
Derybų technika
Dokumentų valdymas
Ekonomika
Elektroninis verslas
Filosofija
Finansų valdymas
Gamybos valdymas
Inovacijų valdymas
Kiekybiniai socialinių tyrimų metodai
Kokybės vadyba
Krizinių situacijų valdymas
Lyderystė
Organizacinė elgsena
Pardavimų valdymas
Pasirenkamasis bendrųjų universitetinių studijų dalykas
Personalo valdymas
Planavimo ir valdymo informacinės technologijos
Profesinė kalba
Profesinė praktika
Profesinė užsienio kalba 1
Profesinė užsienio kalba 2
Psichologija
Rinkodara
Rinkodaros valdymas
Saugaus darbo organizavimas
Vadyba
Vadybos kursinis darbas
Verslininkystė
Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Verslo projektai
Verslo teisė

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
2 užsienio kalbos, 1 bendrųjų studijų ir 3 specialybės studijų dalykai. Iš viso 23 ECTS.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę vadybos bakalauro studijų programą, gali dirbti vidutinės ir aukščiausios grandies vadovais bet kurioje verslo organizacijoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-05-18

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos technologijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo vadyba ir rinkodara Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslo skaitmenizavimo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Klaipėdos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacija ir turizmas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Sporto ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis valdymas ir lyderystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 5.5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo informacinės sistemos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis administravimas ir teisė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslo administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Bioekonomikos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)